Home

Forvaltningsvirksomhet definisjon

Hva er forvaltning? Forvaltning betyr styring eller administrasjon.. Den offentlige forvaltningen omfatter all forvaltningsvirksomhet som utøves av statelige, fylkes-kommunale og kommunale organer.Forvaltningen kalles også administrasjon og byråkrati. Den offentlig forvaltningen består av en mengde institusjoner som har lovgivende, rettslige og utøvede myndighet over andre aktører og. Forvaltningsrett er læren om rettsregler for utøvelse av offentlig forvaltning og myndighet, og offentlig saksbehandling. Ofte definert gjennom hvilken virksomhet de utøver og hvordan de er organisert. Forvaltningsrett er en underavdeling av Offentlig rett, i likhet med Statsrett, Strafferett og Prosessrett.. De generelle reglene som gjelder for all forvaltning betegnes som den alminnelige.

Forvaltning og forvaltningsnivåer - eStudie

Forvaltningsrett - Jusleksikon

Forvaltningsloven, lov av 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker, gir generelle regler om behandlingsmåten i den offentlige forvaltning, jevnfør forvaltningsrett. Her får du en kort introduksjon til «foreningsretten» med en oversikt over de viktigste rettsreglene som gjelder. Kort og noe upresist kan en si at foreninger er personsammenslutninger uten eiere. Foreningen er medlemsstyrt, ikke eierstyrt og er selveiende. I Norge har vi ingen generell foreningslov, og derfor heller ikke en legaldefinisjon om hva en forening [ Forvaltningspolitikk er et gammelt fenomen, men relativt nytt som begrep. I Norge kom begrepet i bruk på 1980-tallet. Forvaltningspolitikk handler om hvordan forvaltningen er organisert, styrt og ledet og hvordan den virker Patent, enerett til å utnytte en oppfinnelse; meddeles etter lov om patenter av 15. desember 1967. Definisjoner. § 1. (lovens generelle virkeområde). Loven gjelder den virksomhet som drives av forvaltningsorganer når ikke annet er bestemt i eller i medhold av lov. Som forvaltningsorgan reknes i denne lov et hvert organ for stat eller kommune

Forvaltningsrevisjon - Wikipedi

 1. Forvaltningskapital er den samlede (regnskapsmessige) verdien av midlene en finansinstitusjon har til forvaltning. Forvaltningskapitalen tilsvarer balansesummen. Forkortelsen GFK benyttes for gjennomsnittlig forvaltningskapital. Kilder. AF Kommunepartner - Ord og uttrykk 22. september 201
 2. Synonymer a FORVALTNINGSVIRKSOMHET i kryssord, 64 lignende ord, nyttige for å løse et hvilket som helst ordspil
 3. istrative og tekniske løsninger. Offentlig sektor omfatter staten, fylkeskommunene og kommunene, men begrepet forvaltningspolitikk brukes oftest i tilknytning til statsforvaltningen
 4. nelig hensynsfullhet og høflighet, herunder diskresjon. B ) Forvaltningen bør - også ut over forvaltningslovens bestemmelser - dra inn de berørte borgere i beslutningsprosessen. Dette innebærer bl.a

Forvaltningsvirksomhet betyr. Denne siden inneholder synonymer, betydninger og viser forekomsten i kryssord for Forvaltningsvirksomhet, i både bokmål og nynorsk Ulike typer forvaltningsvirksomhet, III • Næringsvirksomhet: Oljeutvinning, industri, skogsdrift, veiutbygging etc. - Kan drives direkte av stat eller kommune - I dag ofte skilt ut som egne rettssubjekter - Trenger ikke lovregulering - Men er underlagt lovverket som annen næringsvirksomhe

Denne loven gir generelle regler om behandlingsmåten i den offentlige forvaltning. Loven regulerer saksbehandlingen når det treffes avgjørelser i den offentlige forvaltning, og særlig partenes rettigheter under saksbehandlingen Forvaltningspolitikken handler om hvordan statsforvaltningen er organisert, herunder forholdet mellom departement og underliggende virksomheter, mellom politikk og fag, og mellom sektoransvar og helhet. Norge skal ha en forvaltningspolitikk som styrker.. Hva er offentlig forvaltning? Sjekk svar Med offentlig forvaltning mener vi ethvert organ for stat eller kommune, for eksempel et departement, et direktorat eller et kommunestyre, jf. forvaltningsloven § 1. Stortinget og domstolene er derimot ikke forvaltningsorganer. De hører til de andre statsmaktene, jf. forvaltningsloven § 4 Definisjon av enkeltvedtak . Enkeltvedtak er et vedtak som gjelder rettigheter eller plikter til en eller flere bestemte personer (§ 2). Avgjørelse som gjelder ansettelse, oppsigelse, suspensjon, avskjed eller forflytting av offentlig tjenestemann, regnes som enkeltvedtak Forvaltningsvirksomhet koster penger Stortinget, fylkestinget og kommunestyret har bevilgningsmyndighet Statlige bevilgninger Stoninget bevilger iht. grl. § 75 d og Stoningets bevilgningsreglement Statsbudsjettets utgiftsside er bindende Overslagsbevilgninger, jf. bevilgningsreglementets §

1 Definisjon Selvkost er den totale kostnadsøkningen en kommune eller et selskap har ved å produsere en bestemt vare eller tjeneste. Kap. 3 2 Generasjons- prinsippet En generasjon brukere skal ikke subsidiere eller bli Utgangspunktet for all forvaltningsvirksomhet er at ingen borger ka Definisjoner. I loven brukes noen definisjoner som det er viktig å kjenne til: vedtak: en avgjørelse som treffes under utøving av offentlig myndighet, og som generelt eller konkret er bestemmende for rettigheter eller plikter til private personer; enkeltvedtak: et vedtak som gjelder rettigheter eller plikter til en eller flere bestemte personer.

Forvaltningsvirksomhet i Politiets sikkerhetstjeneste er likevel omfattet av loven. Loven gjelder elektronisk behandling av opplysninger, og manuell behandling av opplysninger når disse inngår eller skal inngå i et register. For opplysninger om gjenstand gjelder kapittel 4 og reglene om taushetsplikt i den grad opplysninger omfattes av § 23 Når det gjelder den kommunale planleggingen finnes det store forskjeller fra kommune til kommune. Dette fordi kommunene står relativt fritt til å velge hvilke områder de ønsker å engasjere seg i Definisjoner av viktige begrep og variabler. Lønnsbegrepet i lønnsstatistikken er begrenset til å omfatte kontante godtgjørelser fra arbeidsgiver til arbeidstaker for utført arbeid. Statistikken Statistikken omfatter i tillegg til statlig forvaltningsvirksomhet også statlig næringsvirksomhet,.

Omar Saleem Rathore (Regjeringsadvokaten) og Anette Ødelien (Lovavdelingen) fra Forvaltningslovutvalgets sekretariat forklarer de viktigste endringene i forslaget til ny forvaltningslov. Nye regler om robot-vedtak, inhabilitet, taushetsplikt og klagerett og omgjøring er blant forslagene som nå er på høring Jusinfo.no er laget for å være et slags juridisk oppslagsverk, der privatpersoner og bedrifter kan få mer informasjon om et rettsområde

• Forvaltningsvirksomhet: virksomhet som drives av forvaltningsorganer (et hvert organ for stat eller kommune) • Definisjoner i fvl. § 2: - Vedtak: avgjørelse som treffes under utøving av offentlig myndighet og som er bestemmende for rettigheter eller plikter til private persone Den offentlige forvaltningen omfatter all forvaltningsvirksomhet som utøves av statelige, fylkes-kommunale og kommunale organer HR forvaltning, Klæbu. 69 likes · 1 talking about this. HR forvaltning, et rådgivningsfirma som stimulerer bedrifter til økt verdiskapning. Vi blogger. Her ble en tradisjonell hierarkisk inndelt forvaltningsvirksomhet organisert i fagnettverk og fleksible arbeidsgrupper. Mintzberg definisjon bygde videre på dette. Adhokratier skiller seg fra andre idealtypiske organisasjoner på to måter. For det første er de preget av høy grad av både intern og ekstern kompleksitet

forvaltningsrevisjon - Store norske leksiko

Saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven er først og fremst beregnet på tradisjonell forvaltningsvirksomhet. Det fremgår av forarbeidene til pasient- og brukerrettighetsloven at det kan føre til feil bruk av ressurser og unødig byråkratisering som ikke er til beste for pasienten, hvis helsepersonell må arbeide innenfor rettslige rammer som både er krevende og uklare forvaltningsvirksomhet. Behovet for informasjon om oppnådde resultater er imidlertid også til stede i en militær en sosial kontekst (Malnes, 2012, s. 92). Basert på denne definisjonen hjelper to sitater av den kjente prøyssiske militærteoretikeren Carl von Clausewitz oss å plassere fenomenet me

forvaltningsrett - Store norske leksiko

Hvilke konsekvenser får utvalgets forslag for politiets forvaltningsvirksomhet og utlendingssakene. Utvalgets definisjon av avkriminalisering synes å innebære at man ikke kan ilegge noen sanksjoner ved brudd på forbudet. Det er politiet uenig i forskrift om forenklet oppgjør for arbeidsgiveravgift fra statens forvaltningsvirksomhet av 27.11.2003 nr. 1398. Utløsende hendelse: Månedsavslutning Definisjoner: Reiseforskyvning: Informasjon om oppgaveplikt og arbeidsgiveravgift på reiser oppdateres i SA 3 Jfr. definisjonen i Rudi, Klage over påtaleavgjørelser s.42. 4 domstolsavgjørelser, fremstår virksomheten som forvaltningsvirksomhet med klare særegenheter.9 Sammenligning med andre forvaltningsorganers virksomhet kan derfor bare foretas i begrenset grad

forvaltning - Store norske leksiko

Rådgivende utvalg for Utdannings- og forskningsdepartementet. FUG følger med i alle saker som angår barn, skole og foreldreinnflytelse Stortinget.no inneholder informasjon om saker som behandles i Stortinget, oversikt over møter og høringer, informasjon om stortingsrepresentantene, omvisninger, læringsspill, kurs med mer § 2 Definisjoner. I denne lov forstås med: 1. personopplysning: opplysning og vurdering som kan knyttes til fysisk person, 2. er del av politiets forvaltningsvirksomhet eller sivile gjøremål. Forvaltningsvirksomhet i Politiets sikkerhetstjeneste er likevel omfattet av loven Gjelder for all forvaltningsvirksomhet med mindre særskilt unntak (med hjemmel) i lov • Gir en rekke rettigheter til de som er part • Oppstiller en rekke plikter for forvaltningen (definisjoner). I denne lov menes med: a) vedtak, en avgjørelse som treffes under utøvin Det indre makred - EØS Forelesning i EU/EØS rett - Foredragsnotater 2 NIRI forelesning 567 og 8 EØS-rett pensum - Sammendrag Norske og internasjonale rettslige institusjoner Institusjoner - Foredragsnotater 4 Folkerett pensum - Sammendrag Norske og internasjonale rettslige institusjone

Norsk forvaltningsrett - Wikipedi

Privat forvaltning Fondskonto Aktiv Forvaltning - Private Banking Nordea . Privatpersoner, bedrifter, stiftelser og organisasjoner med et minste investeringbeløp på 2 millioner kroner, og som ønsker en profesjonell og langsiktig forvaltning 2 Oversikt over tidligere publikasjoner som berører FoU-bevilgninger over statsbusjettet Skoie, Hans, m.fl.: Departementenes FoU-engasjement. I: Hovedkomiteen for norsk forskn

forvaltningsloven - Store norske leksiko

Dette utfordrer EØS-avtalen, noe vi blant annet så i diskusjonen om tilslutning til EUs energibyrå ACER. Det er igjen aktuelt ved myndighetsoverføring til EUs jernbanebyrå ERA, og vil komme opp i diskusjonen om EUs arbeidsmarkedsbyrå i nær fremtid. Da EØS ble forhandlet hadde ikke EU noen harmonisert forvaltningsvirksomhet Ansvarlig forvaltningsvirksomhet er en integrert del av forvaltningen. Bankens prinsipper for ansvarlig forvaltning er blant annet basert på FNs Global Compact, 12 Det vil være nødvendig med en viss grad av skjønn i definisjonen av infrastruktur for fornybar energi i mandatet forskrift om forenklet oppgjør for arbeidsgiveravgift fra statens forvaltningsvirksomhet av 27.11.2003 nr. 1398 Utløsende hendelse: Månedsavslutning Definisjon på r eiseforskyvning : Informasjon om oppgaveplikt og arbeidsgiveravgift på reiser oppdateres i SAP først ved hver hovedlønnskjøring og 13. kjøring, mens det oppdateres løpende ved hver overføring til UBW (Agresso) Program for kunstnerisk utviklingsarbeid (PKU) skal fremme og stimulere kunstnerisk utviklingsarbeid i Norge, og støtter prosjekter som bidrar til å fremme refleksjon og innsikt basert på kunstnerisk praksis Erasmus+ (2021-2027) mobilitet innen fag- og yrkesopplæring gir støtte til mobilitetsopphold for elever og lærlinger samt prosjekter som styrker kvaliteten på undervisningen og hever kompetansen hos ansatte

Definisjonen er i mindre grad tilpasset FoU-virksomheten i ABM-institusjonene. Slike aktiviteter kan være publisering i andre kanaler, arbeid med utstillinger, kataloger og annen formidlings- og forvaltningsvirksomhet som forutsetter bruk av vitenskapelig metodikk og leder til produksjon av ny kunnskap Jobbbeskrivelse for tilknyttet forvaltningsvirksomhet i en kunstinstitusjon. En forvalter for administrasjon arbeider på heltid i et stort kunstmuseum og arbeider i et av museets spesialiserte avdelinger som gammel kunst , Western Painting eller asiatisk kunst.. En forvalter for administrasjon vil samarbeide tett med instituttlederen og andre museumsrelaterte grupper som besøksutvalget eller.

Definisjoner. I denne lov forstås med. Taushetsplikt etter forvaltningsloven § 13 er ikke til hinder for at opplysninger fra politiets forvaltningsvirksomhet og sivile gjøremål gjøres kjent for andre tjenestemenn i politiet og påtalemyndigheten i den utstrekning tjenestemessige behov tilsier det TOU LINK SRLS Capitale 2000 euro, CF 02484300997, P.IVA 02484300997, REA GE - 489695, PEC Definisjonen er i mindre grad tilpasset FoU-virksomheten i ABM-institusjonene. Målinger og loger og annen formidlings- og forvaltningsvirksomhet som forutsetter bruk av vitenskapelig metodikk og leder til produksjon av ny kunnskap. Institusjonenes forskningsbidrag til sam Komiteen hadde innstilt til Stortinget å gjøre slikt vedtak til lov om behandling av opplysninger i politiet og påtalemyndigheten (politiregisterloven) Kapittel 1 Lovens formål, definisjoner og virkeområde § 1 Lovens formål Formålet med loven er å bidra til effektiv løsning av politiets og påtalemyndighetens oppgaver, beskyttelse av personvernet og forutberegnlighet for den enkelte.

Hva er en forening ? - Jusstorge

2.2.3.9 Den negative definisjon av legalitetsprinsippet Œ formell lov som residualhjemmel forvaltningsvirksomhet, - og i særdeleshet legalitetsprinsippet. 1 Jfr. Eckhoff/Smith (2003) s.309, Hopsnes/Solberg (2005) s.85-86. 2 Jfr. Graff Nielsen (2003) s.31. Banken skal integrere arbeidet med en ansvarlig forvaltningsvirksomhet i forvaltningen av SPU, jf. kapittel 2. God avkastning på lang sikt anses å avhenge av en bærekraftig utvikling i økonomisk, miljømessig og samfunnsmessig forstand, samt av velfungerende, legitime og effektive markeder Jamendo for musikk til dokumentarvideoe Vilkår for bruk: Alt innholdet på dette nettstedet, inkludert ordbok, verb, definisjoner og annen referansedata er kun for informasjonsformål. Denne informasjonen skal ikke betraktes som komplett, oppdatert, og er ikke ment å bli brukt i stedet for et besøk, konsultasjon eller råd fra en juridisk, medisinsk, eller andre profesjonelle formål

Kapittel 7 - lovens formål, virkeområde, definisjoner I lovforslagets kapittel 7 er det dissens ved spørsmålet om loven skal bruke formuleringen «reder» eller «rederi». Flertallet ønsker å bruke ordlyden «reder» som defineres som «den som er utpekt som driftsansvarlig selskap i fartøyets sikkerhetsstyringssertifikat og den som for øvrig står for sentrale funksjoner knyttet. Forord Det begynte vel egentlig for alvor med den lokalhistoriske prosjektuka ved Valsøyfjord barne- og ungdomsskole i 1991. Klippfiskindustrien på Hennsetholman var et tålelig tema, men de Statlige myndigheter bør også bruke retningslinjene i sin øvrige forvaltningsvirksomhet innenfor de rammene vedkommende sektorlov gir. 2.1.3 Byggesaksbestemmelser byggesaksbehandling I tillegg til planbehandlingen vil det være nødvendig å søke kommunen om tillatelse for elementer som ikke er detaljert avklart i reguleringsplan eller bebyggelsesplan etter plan- og bygningsloven

Det 21. århundrets velferdssamfunn 6 • 5 • Økonomisk vekst og «lavteknologi» Forord Denne rapporten er et av sluttproduktene i prosjektet Det 21 århundrets velferds-samfunn. Prosjektet er finansiert av Landsorganisasjonen i Norge og Det norsk Lovens definisjon av «helsehjelp» i § 1-3 bokstav c tar sikte på å beskrive alle sider av helsetjenestens virksomhet. 16 Selvom det ikke sies, må man gå ut fra at rett til helsehjelp også omfatter rett til attester som pasienter har krav på, for eksempel sykemeldinger og erklæringer i forbindelse med førerkort ol 1 Politisk diskurs forut for innføringen av lov om representasjon av begge kjønn i styrene til allmennaksjeselskap Marte Evenrud Masteroppgave i Sosiolog

6. Carnegie i perspektiv. Den skotske adelsmannen George Carnegie ble i 1746 tvunget til å flykte fra. Skottland til Sverige etter å ha støttet den tapende part i slaget ved Culloden. Det var. hans sønn David Carnegie som grunnla det selskapet vi kjenner idag. Den 4. ma Den kommunale skolelederen - Fra primus inter pares til.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Statens Vegvesen har i fellesskap utarbeidet Retningslinjer for saksbehandling og ivaretakelse av brann- og elsikkerhet i vegtunneler.Disse erstatter tidligere Retningslinjer for saksbehandling ved brannsikring av vegtunneler utgitt av Samferdselsdepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet i 2000 og Veiledning om brannsikkerhet i. 1 Innhold Kapittel 1 Forvaltning og forvaltningsvirksomhet Offentlig forvaltning «utøvende makt» Forvaltningsvirksomhet Innledning. Intern forvaltningsadministrasjon Forvaltningsvirksomhet rettet mot borgerne Offentlig forvaltning forvaltningsapparatet Den sentrale statsforvaltningen og underliggende organer Uavhengige forvaltningsorganer Statlig og kommunalt eide selskaper. Definisjoner og avgrensninger Med sidegjøremål forstås ethvert arbeid, tilfeldig eller permanent, som utøves ved siden av hva som regnes som arbeidstakerens hovedstilling og som ikke regnes til privatlivet. forvaltningsvirksomhet som utøves av universitetsansatte 1.4 Definisjoner og avgrensninger Begrepet tilknytningsform betegner de rettslige relasjonene mellom regjering/departement og en virksomhet som drives, eies eller finansieres av staten. Tilknytningsformen legger rammene for statsmyndighetenes styringsmuligheter og de statlige virksomhetenes handlefrihet Fylkesnemnda er et domstolslignende forvaltningsorgan som bestemmer om barnet skal flyttes ut av hjemmet eller ikke. Det er ikke barneverntjenesten som avgjør dette. Sylvi Eikenes,..

Regjeringsadvokaten driver ikke tradisjonell forvaltningsvirksomhet, men advokatvirksomhet på linje med private advokater. Regjeringsadvokaten har dermed selv slått fast, én gang for alle, hvordan man ser på sin egen virksomhet Mangelen på svar kan være egnet til å etterlate tvil om departementet har lagt til grunn en tilstrekkelig vid definisjon av begrepet, noe som i sin tur vil kunne påvirke vurderingen etter lovens § 11. Den norske kirkes forvaltningsvirksomhet er ikke unntatt ombudsmannskontrollen NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET. INSTITUTT FOR BYGG, ANLEGG OG TRANSPORT Oppgavens tittel: Innføring av husleie i Forsvaret - suksess, fiasko eller litt av begge deler Ulike kirkesamfunn bruker begrepet på litt forskjellig måte. I Den norske kirke har en de senere år valgt følgende definisjon: Med diakoni forstås kirkens medmenneskelige omsorg og felleskapsbyggende arbeid, og den tjeneste som i særlig grad er rettet mot mennesker i nød. Bønn og lovsan 4.1 Definisjon og relevante hensyn Da politiets forvaltningsvirksomhet og sivile gjøremål faller utenfor politiregisterlovens virkeområde, jf. § 3 første ledd nr. 2, vil besvarelsen fokusere på opplysninger fremkommet i forbindelse med straffesaker Hva er presidentskap Stortingets presidentskap - Store norske leksiko . Stortingets presidentskap er Stortingets politiske ledelse, som velges av og blant stortingsrepresentantene

 • Biathlon schalke programmablauf 2017.
 • Visma flyt skole foresatte.
 • 13 reasons why bryce.
 • Mg kjemi.
 • Hvordan lage roser av smørkrem.
 • Forelska meg i deg igjen lyrics.
 • Tanzschule feth.
 • Mini kamera mit handy verbinden.
 • Tine medlem.
 • Moules frites wikipedia.
 • Mat mot prostatakreft.
 • Zeus 2.
 • Tanzstudio köln ehrenfeld.
 • Reise til italia med baby meslinger.
 • Studentenwerk oldenburg ansprechpartner.
 • Nikolaushof würzburg silvester.
 • Toalett typer.
 • 40 års gave til kona.
 • Nesepiercing aldersgrense.
 • London buckingham palace english.
 • Suzuki swift bagasjerom.
 • Menerstatning trafikkulykke.
 • The maze runner aldersgrense.
 • Cafe nürnberg st johannis.
 • Slette sparekonto sparebank 1.
 • Nyansert engelsk.
 • Sparkasse kierspe meinerzhagen hauptstelle kierspe.
 • Horoscope leo love.
 • Kong arthur snl.
 • Zoo leipzig halloween party.
 • Tennis jena fair hotel.
 • Ellen ten damme caprera.
 • Die welt politische ausrichtung.
 • Nyttårshilsen 2018.
 • Grått kjøtt farlig.
 • Prima nova übersetzung lektion 28.
 • Amc set neu.
 • Pris voksenopplæring.
 • Kochkurs hagen.
 • Dinkel mel.
 • Sobril og zopiclone sammen.