Home

Fordeling av kvinner og menn på stortinget

Bli kjent med dagens storting - stortinget

 1. Etter at kvinner fikk stemmerett på linje med menn i 1913, har stadig flere kvinner blitt valgt inn på Stortinget. Det har aldri vært flere kvinner representert på Stortinget enn i denne perioden (2017-2021). Det finnes ingen regel for kjønnsfordeling på Stortinget. Likevel har noen av partiene et mål om at de skal ha like mange.
 2. Slik det nå ser ut vil det norske Stortinget bestå av 66 kvinner og 103 menn. Kvinneandelen har økt med 1 prosent til 39 prosent siden valget i 2005. Økningen er for liten, mener Gangås
 3. Etter stortingsvalget er det en markant overvekt av menn som trer inn som representanter på Stortinget. 67 av totalt 169 representanter er kvinner
 4. Prognosen viser at et flertall på 25 av Arbeiderpartiets 49 representanter vil være kvinner. Høyre har en fordeling på 20 kvinner og 25 menn, mens Fremskrittspartiet får inn åtte kvinner av totalt 28 representanter. Høyest kvinneandel får Miljøpartiet De Grønne. Deres ene representant heter Une Aina Bastholm. (©NTB
 5. 39 prosent kvinner på Stortinget. 66 kvinner får plass i det nye Stortinget, ifølge SSBs prognose. Det utgjør 39 prosent av de 169 stortingsrepresentantene
 6. Mandatfordeling valgkretser ved stortingsvalg blir regulert av to faktorer: folketall og areal. Det siste har til hensikt å gi distrikter med lavt folketall øket representasjon i nasjonalforsamlingen, men er en praksis som er uvanlig i demokratiske land
 7. Kjønns-fordeling på stortinget. afdjoiejpfij Uncategorized September 16, Og i denne nyhetsartikkelen handler det om hvordan det er en skeiv fordeling mellom kvinner og menn i partiene. For litt lenger nede på siden er det en graf med antall kvinner og menn i hvert parti

Nå må vi få flere kvinner på Stortinget, og alle partier har et ansvar for at det skjer, Kampanjen «Flere kvinner i kommunestyrene 2003» avdekket at tre av fire listetopper var menn Mesteparten av det faktiske arbeidet foregår i komiteene. Fordeling av saker på de ulike komiteene er fastsatt i Stortingets forretningsorden. Det er tolv faste fagkomiteer på Stortinget, etter at utenrikskomiteen og forsvarskomiteen i 2009 ble slått sammen. Hver stortingsrepresentant sitter i en komité Prognosen viser at et flertall på 25 av Arbeiderpartiets 49 representanter vil være kvinner. Høyre har en fordeling på 20 kvinner og 25 menn, mens Fremskrittspartiet får inn åtte kvinner av totalt 28 representanter. Høyest kvinneandel får Miljøpartiet de Grønne. Deres ene representant heter Une Aina Bastholm. (©NTB Det neste tiåret lå antallet kvinner i regjeringen stort sett på åtte, og kvinneprosenten på 42. Unntakene var de første fem månedene av Kjell Magne Bondeviks første borgerlige koalisjonsregjering 1997-2000, og de første to årene av Jens Stoltenbergs rød-grønne koalisjonsregjering fra 2005, da antallet kvinnelige statsråder var ni og kvinneprosenten 47 At Frp ikke har mål om å ha ei jevn fordeling mellom kvinner og menn på listen, provoserer Ljunggren. - Jeg synes dette er alvorlig og jeg håper at velgerne i Nordland legger merke til det

- Fortsatt for få kvinner på Stortinget - V

Lurer du på hvor store lønnsforskjeller det er mellom kvinner og menn, hvor mange fedre som tar ut pappapermisjon eller om er det flere kvinner enn menn som jobber deltid? Her finner du utvalgte nøkkeltall og analyser som belyser likestilling mellom kvinner og menn innenfor arbeidsliv, utdanning, næringsliv og andre områder I 2018 hadde kvinner en gjennomsnittlig månedslønn per heltidsekvivalent på 42 170 kroner, som utgjør 87,1 prosent av gjennomsnittlig månedslønn per heltidsekvivalent blant menn. Til sammenligning var forholdet mellom kvinners og menns gjennomsnittlige månedslønn per heltidsekvivalent i 2015, 2016 og 2017 henholdsvis 85,3 prosent, 86,1 prosent og 86,7 prosent Prognosen viser at et flertall på 25 av Arbeiderpartiets 49 representanter vil være kvinner. Høyre har en fordeling på 20 kvinner og 25 menn, mens Fremskrittspartiet får inn åtte kvinner av. Prognosen viser at et flertall på 25 av Arbeiderpartiets 49 representanter er kvinner. Høyre har en fordeling på 20 kvinner og 25 menn, mens Fremskrittspartiet får inn åtte kvinner av totalt.

Det er om lag like mange sysselsatte kvinner som menn i dag. Ser vi på aldersgruppen 20-64 år jobbet 82 prosent av mennene og 77 prosent av kvinnene. Forskjellen var rekordlav i 2016 på 5 prosentpoeng og er like lav i dag. Andelen sysselsatte innvandrerkvinner i alderen 20-66 år er langt lavere, 62 prosent Bare tre kvinner over 60 år blir å finne på Stortinget den kommende perioden. Det nye Stortinget vil totalt bestå av ti representanter over 60 år, som tilsvarer 5,9 prosent av totalen. - Med tanke på at vi stadig blir eldre, synes jeg gruppen over 60 år er sterkt underrepresentert, sier Gangås Også det var rekord ved valget i 2013.Prognosen viser at et flertall på 25 av Arbeiderpartiets 49 representanter vil være kvinner. Høyre har en fordeling på 20 kvinner og 25 menn, mens Fremskrittspartiet får inn åtte kvinner av totalt 28 representanter.Høyest kvinneandel får Miljøpartiet de Grønne Kvinnerekord på Stortinget Andelen kvinner innvalgt på Stortinget vil for første gang passere 40 prosent, viser prognosen når 85 prosent av stemmene er telt Senterpartiet det eneste partiet som har flere kvinner på førsteplass, 10 kvinner og 9 menn. Arbeiderpartiet og Høyre har 9 kvinner, mens både KrF , MDG , Rødt og SV har 8 kvinner. Venstre.

Derfor har komiteen innstilt på tre kvinner og to menn på det antall plasser vi i dag har på Stortinget, heter det i en pressemelding fra nominasjonskomiteen. Støre på topp Forslaget til stortingsvalgliste sendes nå ut på høring til partilagene og AUF, som har frist til 16. november med å gi tilbakemelding Neste år er det 20 år siden norske kvinner og menn for første gang ble sendt til Afghanistan som del av ISAF-styrken i etterkant av 11. september. Stortingsrepresentant Himanshu Gulati (Frp) mener at Afghanistan-veteranenes innsats bør markeres på Stortinget. - Over 8.000 norske kvinner og menn har tjenestegjort i Afghanistan fordeling av pensjonsytelser mellom kvinner og menn. Hovedårsaken er at det norske systemet gir en universell grunnsikring til alle eldre - uav - hengig av sivilstand og tidligere arbeidsmarkeds - deltakelse. I perioden fra etableringen av alders-trygden i 1936 og til innføringen av folketryg-dens tilleggspensjonssystem i 1967 var kvinner

Nytt storting domineres av menn - TV

En viktig forklaring på lønnsforskjellene er nettopp at kvinner og menn jobber innenfor ulike yrker, bransjer og sektorer som har ulikt lønnsnivå og ulike former for lønnsdannelse. Likelønnskommisjonen som ble oppnevnt av Stoltenberg II-regjeringen (NOU 2008: 6), pekte på tre hovedforklaringer på de vedvarende lønnsforskjellene mellom kvinner og menn Da Norge ble selvstendig og fikk egen grunnlov i 1814, var det ingen likhet for loven mellom kvinner og menn. Grunnloven nevnte ikke kjønn, bortsett fra å slå fast at tronfølgen fulgte mannsledd. Det var underforstått at kvinner ikke hørte med til de stemmeberettigede borgerne. Kvinner var en del av husholdninger, der menn var overhodet For å endre størrelse på tekst: PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske. Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske

Det er seks kvinner og syv menn og en jevn geografisk fordeling av kandidatene. Kandidatene har bred bakgrunn også med hensyn til utdannelse og yrkeserfaring. Senterpartiet har mulighet for å få tre representanter på Stortinget fra Hedmark, forteller Narud videre Sist, men ikke minst, har vi vist at det fortsatt eksisterer horisontale kjønnsforskjeller: Selv om økningen i antallet kvinnelige stortingsrepresentanter har ført til at det finnes kvinner i alle slags komiteer, er kvinner og menn fortsatt ujevnt fordelt mellom dem. Justis-, sosial-, og kirke- og -undervisning var komiteer som tidlig fikk en høy kvinneandel og hvor kvinner etterhvert var. For at kvinner skal kunne oppnå stillingen hun på bakgrunn av dette er berettiget, kreves for det første at det gis samme adgang til åndelig og legemlig utvikling, den samme oppdragelse som menn, og samfunnet er forpliktet til at yte de nødvendige midler enten ved at gi henne fellesundervisning med mannen eller ved å opprette kvinnelige undervisningsanstalter, hvor hun oppnår den samme. Prognosen viser at et flertall på 25 av Arbeiderpartiets antatte 49 representanter vil være kvinner. Høyre har en fordeling på 20 kvinner og 25 menn, mens Fremskrittspartiet får inn åtte kvinner av totalt 28 representanter. Høyest kvinneandel får Miljøpartiet de Grønne. Deres ene representant heter Une Aina Bastholm

Kvinnerekord på Stortinget • Kommunal Rappor

39 prosent kvinner på Stortinget - V

Mandatfordeling på fylker ved stortingsvalg - Wikipedi

Representantene fremmer sine ønsker, og ulike hensyn skal tas og balanseres. 18 I sin erindringsbok om tiden på Stortinget på 1970-tallet, beskriver Torild Skard hvordan SV-representantenes ønsker i stor grad overlappet. 19 Alle ville unngå forsvarskomiteen av ideologiske grunner, og Skard oppgir at hun først ble først forsøkt presset til å sitte i den, men endte i justiskomiteen som. er innen ulike yrker og mellom kvinner og menn. Hvem er det som faller utenfor arbeidsmarkedet på grunn av dårlig helse, og er det forskjeller mellom kjønnene med hensyn til uføreårsak, uføregrad, når i livsløpet det skjer og hvilke LILLESAND: - Det var storsinna av Hans Fredrik da han i mars gikk ut og sa at han han trakk seg fra Stortinget med den begrunnelsen at han ville slippe yngre og kvinner til.Så er han i sin fulle rett til å ombestemme seg, så det tar jeg til etterretning, sier Jorunn Lossius som sitter på Stortinget for KrF For å sjekke om et yrke holder på å få jevnere fordeling av kvinner og menn, klikker du først på Over 40, så på Under 40 og sammenligner tallene. Dersom prosenten av kvinner er større i et yrke når du har trykket Under 40 enn med Over 40, betyr det at det er flere kvinner i yrket i dag enn det var tidligere Sektor: Det er en klar tendens til at offentlig ansatte, både kvinner og menn, velger partier i sentrum eller på venstresiden. Blant privat ansatte skårer H og FrP høyere. Bosted: Bosted har trolig stadig mindre å si for valg av parti. Men det er noen klare tendenser

Aksjelova seier at begge kjønn skal vere representert med minst 40 prosent i eit styre. Forslaget til nytt styre i E134 Haukelivegen AS er innanfor lova, sidan det er fire kvinner og seks menn. Likevel var det fleire som reagerte på at det ikkje var ei lik fordeling mellom kvinner og menn i styret som var på val - Men det har vært en debatt, kan vi ha tre kvinner på topp, sier melhusdamen, som gleder seg over at Stortinget nå har 40 prosent kvinner igjen etter at det har ligget under 40 prosent siden 2017. - Men 40 prosent kvinner betyr at det er 60 prosent menn, legger hun til Også der endte det opp med Orten, Soleim og Molvær på de tre første plassene. 14 på listen - to er nordmøringer. Hele lista består av 14 kandidater, 8 kvinner og 6 menn. I tillegg til smølværingen Vetle Wang Soleim på andreplass, er Nordmøre representert med Elisabeth Hveding fra Kristiansund på 12.-plass

Video: Kjønns-fordeling på stortinget - Aftenpofte

For få kvinner på Stortinget - NRK Norge - Oversikt over

Kvinner har annen helse og får andre sykdommer og plager enn menn, og de mestrer stress, smerter og sykdom på en annen måte enn menn. Felles for mange av diagnosene på kvinners sykdommer er at de sier mer om symptomene enn om sykdomsårsakene, og at de blir merkelapper for tilstander med lav medisinsk status Men reglementet sier at det skal være to kvinner og to menn på de fire øverste plassene, så det er mulig å fravike, sier Andreas Brovig, leder av nominasjonskomiteen. Dermed kan utfallet i teorien bli to ulike lister, der Lossius er nummer to i Aust, og Grøvan er nummer to i vest Arbeide for at kvinner og menn skal gis like muligheter til deltakelse i arbeids-, samfunns- og organisasjonsliv. Arbeide for at kontantstøtteordningen opphører. Arbeide for at likestillingsloven styrkes og at likestillingsombudet gjenopprettes. Permisjonsrettigheter i forbindelse med svangerskap og fødsel har et klart kjønnsperspektiv Ferske tall presentert av CORE-forskning viser at kvinner tjener 89 kroner pr hundrelapp menn tjener, når vi se på hele arbeidsmarkedet under ett. Årsakene til dette blir vanligvis forklart på flere måter, som at kvinner jobber mer deltid, at kvinner og menn jobber i ulike sektorer mv. Det forklarer ikke hele forskjellen

Omsorgspoeng og deling av pensjonsrettigheter mellom ektefeller er, ifølge Løken, eksempler på ordninger som kan bidra til å redusere gapet. - Men samtidig kan begge ordningene fungere som insentiver til at kvinner er mer hjemme, noe man kanskje ikke ønsker, sier hun Stortinget må sikre veteranenes rettigheter. Når politikerne sender norske kvinner og menn i krig, så har staten et ansvar for å ivareta de som kommer skadde tilbake, skriver Bjørnar Moxnes

Hvorfor følger ikke Stortinget med på endringene i sykehusplanene det foreligger bl.a. hverken et endelig gjennomarbeidet forslag til fordeling av virksomheten mellom så vil vi kunne spare flere milliarder kroner ved å slippe å oppgradere byggene til Kjemi og Farmasi på Nedre Blindern». Men hvis. Flere kvinner skal ha blitt angrepet av sinte menn med innvandrerbakgrunn i Oslo i forbindelse med SIANs markering utenfor stortinget. Ifølge Dagbladet skal en 33 år gammel kvinne ha blitt angrepet av en gjeng rasende menn som slo henne og kalte henne «jævla hore». Mennene skal ha blitt provosert da hun ba de slutte å kaste gjenstander på politihestene i byen Når da menn sier at de har som mål å drive med hobbyen sin og være på PC-en igjen, må man tenke at livskvalitet også er viktig, ikke bare det som gjør dem uavhengig av hjelp fra kommunen. Kanskje opplever menn en god effekt av hverdagsrehabilitering på dette punktet, sier Førland LO-topp Trine Lise Sundnes bekrefter: Vil Stortinget for Oslo Ap Nominasjonsstriden i Oslo Ap kan bli snudd hodet når LO-veteran Trine Lise Sundnes nå melder seg til tjeneste i siste liten Men argumentet har ikke samme gjennomslag som når en ung Høyre-kvinne bruker det om gruppen hun representerer. Litt dreier det seg om at eldre menn er en gruppe det er vanskelig å oppfatte som usynlig og marginalisert. Gamle hvite menn var jo middelaldrende hvite menn for kort tid siden. Dem er det sjelden manko på noe sted

Leder i Oslo Ap, Frode Jacobsen, er på tredjeplass. Nominasjonskomiteen, som er ledet av Tone Tellevik Dahl, opplyser at Espen Barth Eide har gitt komiteen beskjed om at han vil takke nei 5.plassen som ble tilbudt ham. Derfor har komiteen innstilt på tre kvinner og to menn på det antall plasser vi i dag har på Stortinget, heter det i en. Tre av fem studenter ved universitet og høyskoler er kvinner, men kvinner jobber fortsatt i større grad i deltidsjobber, de tar en større del av husarbeidet og tjener mindre enn menn. At flere kvinner enn menn tar høyere utdanning, vil derimot gi seg utslag på arbeidsmarkedet over tid Da Venstre i 1898 oppnådde grunnlovsflertall, vedtok Stortinget å innføre allmenn stemmerett for menn som på valgdagen hadde fylt 25 år. Menn som gikk på fattigkassa, hadde fremdeles ikke lov til å stemme. Grunnlovsendringen førte til at 19 prosent av befolkningen hadde stemmerett ved valget i 1900 Mange kvinner i 60-åra og oppover har slitt i lavtlønnsyrker i alle år, og det er viktig å ta vare på erfaringen og verdiene fra denne kvinnegenerasjonen, mener SV-nestoren, som fyller 65 år 16. desember i år. Snaut tre måneder yngre er Kristin Ørmen Johnsen fra Høyre og Buskerud, og hun blir nest eldste kvinne på «tinget» I USA blir biologiske kvinner overkjørt og presset ut av menn med kvinnelig kjønnsidentitet i flere idrettsgrener. De fleste trenere, foreldre og politikere er tause, og idrettskvinner blir kalt for dårlige tapere og «transfobe» om de klager på denne urettferdige og uholdbare situasjonen

Stortinget - Wikipedi

Energiforbrenningen avhenger hovedsakelig av hvilestoffskifte og fysisk aktivitetsnivå, det vil si hvor mye du rører på deg. Forbrenningen varierer systematisk med alder, kroppsstørrelse og kroppssammensetning. Den er lavere hos kvinner enn hos menn. Når man er i ro, er forbrenningen 20 kcal/kg for kvinner og 25 kcal/kg for menn Forholdet mellom mann og kvinne er noe av det mest grunnleggende i et samfunn. Gutter er feminisert, og det maskuline blir sett på med mistenksomhet. En bestemt kategori menn er uønsket. De fremstilles som «hvite, eldre» og burde dø ut. Vinnerne lager reglene, og taperne tilhører feil kategori

Kvinnerekord på Stortinget DN - Dagens Næringsli

Menn og kvinner i norske regjeringer 1945- - regjeringen

Lørdag 12. september skal Kvinner på tvers arrangere en aksjon på Eidsvolls plass foran Stortinget. Arrangementet begynner kl. 13:00, og det vil bli holdt appeller fra ulike fagforeninger Ønsker en rettferdig fordeling av kraftinntekter og nettleie. Husholdningskunder merker dette selvsagt på lommeboken, men det er også svært urettferdig at det hindrer næringsetablering når Kraftfylka ønsker alle partiene en god valgkamp, og et godt valg. Vi håper det neste Stortinget kan gi oss en helhetlig og langsiktig. Grunnloven av 1814 bestemte at odels- og åsetesretten skulle stå ved lag. I 1821 ble en ny odelslov vedtatt. Odelsretten ble forsøkt opphevet i 1857, men forslaget oppnådde ikke tilstrekkelig flertall i Stortinget. I dag har kvinner odelsrett på lik linje med menn. Men det har ikke alltid vært slik. Tidligere gikk blant søsken menn foran. Derfor har komiteen innstilt på tre kvinner og to menn på det antall plasser vi i dag har på Stortinget, heter det i en pressemelding fra nominasjonskomiteen. Støre på topp. Forslaget til stortingsvalgliste sendes nå ut på høring til partilagene og AUF, som har frist til 16. november med å gi tilbakemelding

Nordland: Én kvinne til Stortinget? - NR

Kvinner jobber i stor grad i undervisning, helse og sosial, mens menn i størst grad er bygg- og anleggsarbeidere eller jobber i industrien. Kvinnedominans i helse og sosial. Den største næringen i Norge er helse- og sosialtjenester, hvor 21 % av alle sysselsatte jobber. 8 av 10 som jobber i helse og sosialtjenester er kvinner 11. juni 2013 var det 100 år siden kvinner i Norge fikk allmenn stemmerett på lik linje med menn. Siden 1913 er kvinners rettigheter og likestilling mellom kjønnene blitt kraftig utviklet innen alle deler av samfunnslivet og politikken i 1901. Av stemmeberettigede på landsbygda stemte 41,5% menn og 9,5% kvinner. I byene var kvinneandelen økt til 48% , mens 56,9 % av de stemmeberettigede mennene møtte fram ved valglokalet. Av 1151 stemmeberettigede i mandal, stemte 253 kvinner og 400 menn. I konsmo stemte 2 kvinner, i øyslebø 9, i Finsland 17 og i søgne 1

Kvinner er underrepresentert i topposisjoner i arbeidslivet. Bare 1 av 4 toppledere i Norge er kvinner, og 8 av 10 administrerende direktører er menn. I løpet av de siste fem årene har det vært en liten økning i andelen kvinner i lederstillinger på alle nivå. 36,2 prosent av alle norske ledere er kvinner Download Image of Stortinget og Eidsvolls Plass, Oslo 1939. Fotografert fra Rosenkrantz' gate. Flagg på Stortingsbygningen. Menn og kvinner sittende på benker og spaserende foran Stortinget. sSpaserende foran.. Free for commercial use, no attribution required. Stortinget og Eidsvolls Plass, Oslo 1939. Fotografert fra Rosenkrantz' gate. Flagg på Stortingsbygningen Stenografene på Stortinget. Menn og kvinner. Tittel. Stenografene på Stortinget. Menn og kvinner. Beskrivelse. Stenografene på Stortinget. Eier. Klepp kommune. Digital versjon forvaltes av arkivdepot ved IKA Rogaland. Rettighetshaver. Klepp kommune. Skriv kommentar eller Bestill bilde. Ditt navn. Tlf. E-post (obligatorisk) Kommentar. Vi og mange andre selskaper har innført ordninger med en fordeling av et begrenset antall kontorplasser basert på behov og rotasjon. Men vi har definert slike behov litt for bredt: som arbeidets art, ensomhet, manglende arbeidsro hjemme og faren for en økning i omsorgsoppgaver Kvinner har lavere inntekter, lavere formue, dårligere pensjonsrettigheter, mindre frihet i jobben og færre lederposisjoner enn menn. Den viktigste grunnen til at kvinner tjener mindre enn menn, er at de jobber deltid. Les mer. Artikler. Fafo 14.08.2019 Kjønnsbalanse på jobb: Vil, men får det ikke til «Alle» mener en jevn fordeling av.

Stortinget er den lovgjevande forsamlinga i Noreg.Tinget har 169 representantar som avgjer dei fleste sakene samla.. Tidlegare var Stortinget delt i to avdelingar, Odelstinget og Lagtinget, ved handsaming av lovsaker.Lovsakene blir no handsama av eit samla Storting, men ein ny lov må vedtakast med same ordlyd to gonger Dataangrep mot Stortinget. I slutten av august oppdaget Stortinget at ukjente hackere hadde klart å komme seg inn på e-postkontoene til enkelte stortingsrepresentanter og ansatte. Ap, Sp og Høyre har bekreftet at deres stortingsgrupper er rammet. Angriperne skal ikke skal ha kommet seg inn på systemene for gradert informasjon

Likestilling - SS

Anniken Huitfeldt svarer ikke direkte på spørsmålet om hvorvidt Arbeiderpartiet vil finansiere og prioritere økt tilgang på materiell, men skriver i sin kommentar: - Vi vil følge opp denne saken når både forsvarsbudsjettet for 2021 og langtidsplanen for 2021-25 skal behandles i Stortinget i løpet av de neste ukene Det er ingenting som tyder på at ferdighetene er så skjevt fordelt mellom kjønnene. Målt på tvers i PISA-testen (lesning, matematikk og naturfag) gjør jenter det bedre enn gutter, men kvinner står kun bak 1 av 3 avlagte grader innen såkalte STEM-fag (science, technology, engineering and mathematics).Mange av fordelings- og utviklingsutfordringene verden står overfor, er også. Nominasjonskomiteen for Høyre i gamle Sør-Trøndelag fylke foreslår at Høyre fortsetter med tre kvinner på toppen av stortingsvalglisten. En enstemmig komité har foreslått distriktsminister Linda Hofstad Helleland på topp, etterfulgt av henholdsvis Mari Holm Lønseth og Guro Angell Gimse på andre og tredjeplass

Lønnsforskjellene mellom kvinner og menn minker - SS

Kvinnerekord på Stortinget - rbnett

Kvinnerekord på Stortinget - Innenrik

Fordeling drikke. Antall. Antall. 12 10 Hvor mange kvinner og menn ble smittet totalt i 1.27 Datagrafikken er en måte å vise fordelingen av de 169 plassene på Stortinget etter valget i. Tilbakemeldinger og nyheter om Kvinneguiden. Ris, ros og spørsmål om forumet; Informasjon; All aktivitet Mine aktivitetsstrømmer Mine innlegg Siste innlegg Mer. Mer . Logg inn . Logg inn. Husk meg Anbefales ikke for PC/nettbrett/mobil ol. som brukes av mange. Skjul at jeg er logget inn. Logg inn

Nyheter 2020 32 827 nye krefttilfeller i 2016 Kvinner på Vestlandet rammes oftest av tarmkreft 2019 Flere overlever lungekreft 18 640 brystkrefttilfeller oppdaget Overvektige menn har høyere risiko for føflekkreft God overlevelse på leukemi blant barn Celleprøven - hva er egentlig legen på jakt etter? - Liv kunne vært reddet Hudkreft og benzen Lisbeth Sommervoll ny styreleder Brystkreft. Regjeringen mener Russland står bak datainnbruddet på Stortinget I forrige uke ble det kjent at breddefotballsesongen - det vil si fra 3. divisjon og nedover for menn og 2. divisjon og nedover.

Det har vakt oppsikt at Frp-nestleder Per Sandberg i VG onsdag ba kvinner som blir utsatt for seksuell trakassering si ifra på et språk menn forstår: Med en god gammeldags ørefik. #Metoo-kampanjen har synliggjort omfanget av trakassering, og FNs kvinnediskrimingeringskomité mener også at Norge bør gjøre mer mot problemet, men de foreslår helt andre tiltak enn Sandberg Fordeling av det totale tobakkskonsumet på kvinner og menn i perioden 1927-2007. Tidsskr Nor Lægeforen 18(129):1871-4. Rønneberg, Alf, Karl Erik Lund, and Anne Hafstad. 1994 Men i 1977 var ting i endring. Talet på kvinnelege prestar var auka til 30. Ei av dei var Astrid Bjellebø Bayegan, som vart ordinert i 1975. Det var ingen enkel kamp, fortel ho. - Det gjorde eit sterkt inntrykk på oss kvinner å høyra at når me ønska å bli prestar, så var det ei synd. Me ville jo også gjerne leva våre liv i Guds plan Hun ville dermed få fortsette på Stortinget. Men det var før veteranen Grøvan (68 år) ombestemte seg - og var klar til kamp om ny periode. Sterke krefter i vestfylket ønsker ham nå på andreplassen etter Ropstad. Et grep da er å gjøre som før og ha én listevariant for Vest-Agder, med Grøvan bak Ropstad

Det handler om mer penger til kvinneyrkene, bedre fordeling av omsorg og arbeid mellom menn og kvinner, og ansvarliggjøring av arbeidsgiverne. Den enkelte kvinne kan stå på for høyere lønn ved lokale forhandlinger, fremme lønnskrav ved ansettelse og så videre, men i det store og hele er det strukturer i samfunnet som må endres, sier Ørstavik En enstemmig nominasjonskomité foreslår sykepleier og medlem i Fagforbundet, Åse Kristin Ask Bakke (24), som en av toppkandidatene fra Møre og Romsdal til Stortingsvalget neste år. Den unge sykepleieren og Ap-politikeren er opptatt av at vi trenger flere unge kandidater og flere med bakgrunn i helsevesenet på Stortinget Målfest ga gullfeiring for Vilde Bøe Risa og Göteborg. Vilde Bøe Risa scoret to av målene da Göteborg knuste Linköping 7-0 på bortebane og sikret seriegullet i Allsvenskan fotball for kvinner Han mente at vi ikke skulle se oss blinde på formelle kriterier og definisjoner, men se på demokrati som et begrep som inkluderte både formelle strukturer og uformelle prosesser, flertall og mindretall, kvinner og menn. Fravær av demokrati er fravær av stemme for de som blir styrt og fravær av ansvar for de styrende Likestilling er at kvinner og menn har like rettigheter og muligheter innen alle vesentlige livsområder. Den norske likestillings- og diskrimineringsloven fra 2017 definerer likestilling som «likeverd, like muligheter og like rettigheter». Sentralt i likestilling er en lik fordeling av makt og innflytelse, samme muligheter til økonomisk uavhengighet, like muligheter i yrkesvalg, arbeid og. Regjeringen sier anklager Russland for å stå bak datainnbruddet på Stortinget, mens politiets sikkerhetstjeneste foreløpig IKKE vil peke i samme retning. Hurtigruten kutter alle seilinger sørover mellom Bodø og Bergen - Dette er galskap, kysten må protestere, fortviler havnesjef som ikke lenger får besøk av skipene

 • Kanada vegetationszonen.
 • Drop in røntgen elverum.
 • Tierbilder kostenlos.
 • Spearman rho interpretation.
 • Goldener schnitt berechnen formel.
 • Nrk youtube.
 • Radon fyllingsdalen.
 • Kvist og sperregrunning på mur.
 • Peter tosh johnny b goode.
 • Gucci soho veske.
 • Hans brimi.
 • Tog munchen.
 • Russland nikolai.
 • Rubin armbånd.
 • Museum der moderne salzburg restaurant.
 • Camembert stekt.
 • Peugeot 108 kleuren.
 • Webkamera stortinget.
 • Kruidvat six scheermesjes review.
 • Hunden bob dom.
 • Trivselhus modeller.
 • Sorte høner.
 • Hva betyr åndelig.
 • Rhema norge tidligere leder.
 • Zara home sengeteppe.
 • Løpe intervaller på tom mage.
 • Arne jacobsen stoler.
 • Wohnung kaufen bremen neustadt.
 • Truckpartner norge.
 • Altinn.
 • Hårpynt med fjær.
 • Emme solothurn.
 • Hvordan foregår prøverørsbefruktning.
 • Jeanneau norge seilbåt.
 • Babyspark.
 • Jammer kryssord.
 • Billettservice bergen.
 • Www nito no forsikring.
 • Deja vu yt.
 • Stadt baden baden.
 • Alexander ludwig natalie ludwig.