Home

Tek10 7 3

Byggteknisk forskrift (TEK 10) - Direktoratet for byggkvalite

 1. Byggteknisk forskrift (TEK 10) Byggteknisk forskrift (TEK10) TEK10 er tidligere regelverk. Det nyeste regelverket er TEK17. Innholdsfortegnelse; Innhold Byggteknisk forskrift (TEK10) Til artikkelteksten . § 7-3. Sikkerhet mot skred § 7-4. Sikkerhet mot skred. Unntak.
 2. § 7-3 Figur 1: Prosentvis forbedring ved topografiske endringer i naturlig terreng ev. bruk av lette masser. Y-aksen viser sikkerhetsfaktoren for det mest kritiske snittet, beregnet før stabiliserende tiltak. X-aksen viser kravet til prosentvis forbedring, beregnet etter stabiliserende tiltak (topografiske endringer/bruk av lette masser)
 3. Byggteknisk forskrift (TEK 10) Andre del Naturpåkjenninger, u... Kapittel 7 Sikkerhet mot natur... § 7-2. Sikkerhet mot flom og s... Byggteknisk forskrift (TEK10) I tilfeller hvor flomfaren kan føre til tap av liv skal tiltaket plasseres i sikkerhetsklassene for skred i § 7-3. Til bokstav a
 4. Byggteknisk forskrift (TEK10) (8) For bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel eller omvendt innenfor en boenhet gjelder krav i forskriften med unntak av § 12-2, § 12-5 annet ledd, § 12-9, § 12-10 første ledd annet punktum bokstav a og b, § 13-5 annet og tredje ledd, § 13-13 og § 14-2 til § 14-5. Bestemmelsen omfatter bare bruksendring av rom som har tak, vegg eller gulv direkte mot.
 5. Der tiltakshaver velger byggteknisk forskrift (TEK10) skal dette fremgå av søknad om tillatelse til tiltak. (2) Kommunen kan etter søknad tillate at forskrift 26. mars 2010 nr. 489 om tekniske krav til byggverk legges til grunn også for søknader som kommer inn etter 1. januar 2019
 6. TEK10 er tidligere regelverk. Det nyeste regelverket er TEK17. Innholdsfortegnelse; Innhold Byggteknisk forskrift (TEK10) Til artikkelteksten . INNHOLD TEK10. Søk. § 7-3. Sikkerhet mot skred § 7-4. Sikkerhet mot skred. Unntak for flodbølge som skyldes fjellskred.

§ 7-1 Generelle krav om sikkerhet mot naturpåkjenninger § 7-2 Sikkerhet mot flom og stormflo § 7-3 Sikkerhet mot skred § 7-4 Sikkerhet mot skred. Unntak for flodbølge som skyldes fjellskred. Kapittel 8. Opparbeidet utearea Fastsatt ved kgl.res. 4. oktober 2002 med hjemmel i lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 9, § 10, § 49 og § 51, jf. § 5 første ledd. Fremmet av Miljøverndepartementet § 7-3. Kommunens og klageinstansens adgang til ensidig fristforlengelse For søknad som omfattes av tidsfristen i plan- og bygningsloven § 21-7 første og fjerde ledd, kan kommunen i behandlingen av søknaden forlenge fristen dersom saken er særlig komplisert, krever ekstra politisk avklaring, eller krever tillatelse eller samtykke fra andre myndigheter etter plan- og bygningsloven § 21-5

 1. § 7-1 Generelle krav om sikkerhet mot naturpåkjenninger § 7-2 Sikkerhet mot flom og stormflo § 7-3 Sikkerhet mot skred § 7-4 Sikkerhet mot skred. Unntak for flodbølge som skyldes fjellskred. Kapittel 8 Opparbeidet utearea
 2. Ja, maksimum energiforbruk pr kvm er gitt i TEK10. For TEK07 er dette tallet 0,68W pr m2 pr grad. Dvs for å varme opp 1 kvadratmeter av huset med en grad trenger du 0,68W Jeg er ganske sikker på at dette tallet er beholdt, men det kan være lavere. Så for å beregne et års forbruk trenger du: Ønsket innetempratur (f.eks 21 grader
 3. Ved plassering av byggverk i skredfarlig område stiller forskriften sikkerhetskrav mot skred. Alle bygninger som oppføres i skredfarlig område skal defineres inn i en av tre sikkerhetsklasser avhengig av konsekvens hvis bygningen utsettes for skred (TEK10 § 7-3 annet ledd)
 4. For andre tiltak skildrar Kvikkleireveilederen korleis geotekniske fagkyndige må gå fram for å oppnå krava til tryggleik i TEK 10 §7-3. Ved tilflytting av personar må det gjerast ei fullstendig utgreiing av sona

Denne situasjonen var bakgrunnen for at TEK10 fikk en bestemmelse (først i § 7-3, andre ledd og så i § 7-4) som åpner for at man innenfor faresonene for sekundærvirkningene av fjellskred (flodbølger), kan dispensere for sikkerhetskravene i § 7-3. Forutsetningen er at man har etablert kontinuerli (byggteknisk forskrift (TEK10) § 7-3) Sikkerhets-klasse Konsekvens Største nominelle årlige sannsynlighet S 1 Små konsekvenser 1/100 S 2 Middels konsekvenser 1/1000 S 3 Store konsekvenser < 1/5000 Byggverk der konsekvensen av et skred, herunder sekundærvirkningen av et skred, er særlig stor, skal ikke plasseres i skredfarlig område 1: Sikkerhetsklasser for skred i henhold til TEK10 § 7-3. Sikkerhetsklasse for skred Konsekvens Største nominelle årlige sannsynlighet S1 liten 1/100 S2 middels 1/1000 S3 stor 1/5000 I S1 inngår byggverk der skred vil ha liten konsekvens. Dette kan være byggverk der personer normalt ikke oppholder seg TEK10 § 7-3 1. ledd angir at byggverk for nasjonale beredskapsinstitusjoner ikke skal plasseres i skredfarlig område. Dette innebærer at Politiets Nasjonale Beredskapssenter skal plasseres utenfor skredfarlig område, dvs. at det i realiteten ikke er en løsning å sikre PNB mot skred

Det vil seie at at den tilhøyrande faresona for skredet og flodbølgjene ikkje oppfyller kravet til sikkerheitsklassene S2 og S3 i TEK10, §-7-3. Når ein har beredskap og overvaking som sikrar persontryggleiken, kan ein fråvike dette kravet for faresoner knytt til flodbølgjer (TEK10, § 7-4) (TEK10 § 7-2) Nei Ja Dersom ja, beskriv kompenserende tiltak i vedlegg Skal byggverket plasseres i flomutsatt område? Skred (TEK10 § 7-3) Nei Ja Vedlegg nr. Skal byggverket plasseres i skredutsatt område? Vedlegg nr. Andre natur-og miljøforhold (pbl § 28-1) Nei Ja Vedlegg nr 4 Krav og føringer i TEK10 I forskrift om tekniske krav til byggverk av 2010, § 7-3 (TEK10), annet ledd står følgende: «For byggverk i skredfareområde skal sikkerhetsklasse for skred fastsettes. Byggverk og tilhørende uteareal skal plasseres, dimensjoneres eller sikres mot skred, herunder sekundærvirkninger a tryggleikskrava i Byggteknisk forskrift (TEK10) § 7-3. NVE har utarbeidd 2 rapportmalar. Flytskjemaet syner og kvar i prosessen desse rapportmalane kan nyttast. Prosedyren og rapportmalane er skreddarsydd for bruk i samband med reguleringsplanarbeid. Deler a

(TEK10 § 7-3) Nei Ja Vedlegg nr. Hvis ja, angi sikkerhetsklasse: F - Skal byggverket plasseres i skredutsatt område? S1 (liten konsekvens og sannsynlighet lavere enn 1/100 år) S2 (middels konsekvens og sannsynlighet lavere enn 1/1000 år) S3 (stor konsekvens og sannsynlighet lavere enn 1/5000 år) Vedlegg nr. F - Andre natur-og miljøforhol Jord- og flomskred aktsomhetskartet er en kartlegging av potensielt fare for jord- eller flomskred. Hvis tiltaket er innenfor et aktsomhetsområde må det gjennomføres skredtekniske analyser og beregninger av person(er) med dokumentert kompetanse innen de aktuelle fagområdene, jf. byggtekniskforskrift (TEK10) § 7-3

10%2Bnyh%2BLandaas%2Bnytt%2Bsykehus_1

1. TEK10 kan medføre kostnadsøkninger, men de fleste er beskjedne, dvs. under kr 40 000. 2. Kravene til baderom i TEK10 medfører hverken at badet blir uforholdsmessig stort eller at det blir vesentlig dyrere enn før. Rapporten anbefaler til slutt at 1. arkitekter og andre boligutviklere får tilbud om et opplæringsprogram som vil lett Kapittel 3. Oppgaver og myndighet i planleggingen (§§ 3-1 - 3-7) § 3-1. Oppgaver og hensyn i planlegging etter loven § 3-2. Ansvar og bistand i planleggingen § 3-3. Kommunens planoppgaver og planleggingsmyndighet § 3-4. Regionens planoppgaver og planleggingsmyndighet § 3-5. Statlige planoppgaver og planleggingsmyndighet § 3-6

refererer til TEK10. Det er ikke noen endringer i sikkerhetsklasser og krav til sikkerhet for aktuelt tiltak. Rambøll vurderer Swecos REV04-versjon av skredfarevurderingen som tilstrekkelig til å avklare skredfaren på arealplan-nivå i tråd med kravene i PBL §4- 3 og 28-1 og TEK10 §7-3. 4.2 Overvannsplan, ViaNova bygningslovens tekniske forskrift (TEK 10) § 7-3. Disse sikkerhetsklassene er satt på bakgrunn av de forventede konsekvensene en eventuell skredhendelse vil ha for ulike typer bygg, og gjelder både for personelle, økonomiske og andre samfunnsmessige hensyn (tabell 4) TEK10 § 7-3 jf. pbl. § 28-1 tredje ledd. Vi har óg nyleg hatt på høyring forslag til mindre endringar i byggteknisk forskrift som vil kunne opne for einskilde mindre tiltak i fareområde, jf. pbl. § 31-2 fjerde ledd. Felles for desse endringane er at dei blei til etter grundige avveiningar og i tråd med formelle prosessar

Miljøsaneringsbeskrivelsen skal utformes som en egen rapport, som minimum må gi opplysningene som er gitt i TEK10, § 9-7 3. ledd, som er følgende: hvem kartleggingen er utført av dato for kartlegginge TEK10 § 7-3. Tiltak i plan vurderes til å havne i sikkerhetsklasse S1 og S2, og en trenger ikke ta hensyn til flodbølger fra Redalsfjellet ifm. dette planarbeidet. i Den estimerte opyllingshøyden for fjellskred fra Nordnes/Jettan legger ned forbud mot tiltak sikkerhetsklasse S2 I TEK 10 § 7-3 fremkommer at: Byggverk hvor konsekvensen av et skred, herunder sekundærvirkninger av skred, er særlig stor, skal ikke plasseres i skredfarlig område. For byggverk i skredfareområde skal sikkerhetsklasse for skred fastsettes skredfare i arealplanar og veiledningen til byggteknisk forskrift (TEK 10), § 7-3. Mange av justeringene i denne revisjonen er gjort som en følge av innspill som kom i forbindelse med et seminar 30. mai 2012, der alle større foretak innenfor geoteknikk deltok sammen med NVE, Direktoratet for byggkvalitet, Statens vegvesen NyA: TEK10 § 7-3 tredje ledd, skred (3) Sikkerhetsklasse S1 omfaer også følgende ,ltak der ,ltaket har liten konsekvens for personsikkerhet og ikke omfaer etablering av ny bruksenhet: a.eJ ,lbygg, eJ påbygg eller underbygging inn,l 50 m² BRA i byggverkets leve,d b.bruksendring og ombygging inn,l 50 m² BR

Byggteknisk forskrift (TEK10) - Dib

Forskrift om tekniske krav til byggverk (Byggteknisk

(TEK10 § 7-2) Nei Ja Dersom ja, beskriv kompenserende tiltak i vedlegg. Skal byggverket plasseres i flomutsatt område? Skred (TEK10 § 7-3) Nei Ja. Vedlegg nr. Skal byggverket plasseres i skredutsatt område? Vedlegg nr. Andre natur-og miljøforhold (pbl § 28-1) Nei Ja. Vedlegg nr TEK10 §7.3 eller til en hver tid gjeldende byggteknisk forskrift. (jfr. retningslinjer, §1.5) §1.6 Flomfare (jfr.pbl §11-8 a)) I hensynssone flomfaretillates ikke etable-ring av ny bebyggelse lavere enn nivå for en 200-års flom,satt til kotehøyde 3 meter nedstrøms Sarpsfossen og 31 meter opp-strøms Sarpsfossen, med mindre det ut Dimensjonene i dette avsnittet forutsetter korttidsparkering. Ved langtidsparkering kan bilene stå noe tettere. Kantsteinsparkering er aktuelt i en del tilfeller, se innledningen. Kantsteinsparkering bør skje i kjøreretningen parallelt med kantstein. Figuren og tabellen viser dimensjonene. 10 § 7-3 for sikkerhetsklasse 3. Faren for jordskred er til stede i den sørlige delen av planområdet men vurderes som < 1/1000 pr. år. Parkeringsarealet o_P1 tilfredsstiller dermed sikkerhetskravet i TEK 10 §7.3

§ 5-7. Parkeringsareal - Direktoratet for byggkvalite

Kravene til sikkerhet mot skred er beskrevet i TEK10, $7-3: (1) Byggverk hvor konsekvensen av et skred, herunder sekundærvirkninger av skred, er særlig stor, skal ikke plasseres i skredfarlig område. (2) For byggverk i skredfareområde skal sikkerhetsklasse for skred fastsettes TEK10 Rev Max. lekkasjetall (luftvekslinger pr time) TEK 10 Max. lekkasjetall (luftvekslinger pr time) Generelt krav andre bygninger/boligblokk 0,6 1,5 Småhus 0,6 2,5 Minstekrav 1,5 3,0 Det er viktig å merke seg at sikkerhetsutstyr for arbeider på tak, for eksempel gangbaner og takstiger, ikke regnes som snøfangere. Tak TEK 10 §7-3. Hvis det ikke er tilstrekkelig sikkerhet må avbøtende tiltak beskrives og innreguleres i planen. Ansvar for fremtidig tilsyn og vedlikehold av sikringstiltak må avklares. Karttjenesten NVE Atlas NGUs løsmassekart: Krav til skredsikkerhet i TEK10 Retningslinje 2/2011 Flaum - og skredfare i arealplanar (rev. 2014 veilederen til TEK10 (www.dibk.no). Tabell 1: Sikkerhetsklasser for skred i henhold til TEK10 § 7-3. Sikkerhetsklasse for skred Konsekvens Største nominelle årlige sannsynlighet . S1 liten 1/100 S2 middels 1/1000 S3 stor 1/5000 På eiendommen Hopsnesvegen 48 er det planlagt å bygge kontorlokaler, som faller inn unde veilederen til TEK10 (www.dibk.no). Tabell 1: Sikkerhetsklasser for skred i henhold til TEK10 § 7-3. Sikkerhetsklasse for skred Konsekvens Største nominelle årlige sannsynlighet S1 liten 1/100 S2 middels 1/1000 S3 stor 1/5000 Reguleringsområdet blir kartlagt etter sikkerhetsklassene S1, S2 og S3 med årlige nominell

3 Gjeldende retningslinjer 7 3.1 PBL, TEK 10 og retningslinjer fra NVE 7 3.2 Sikkerhetsklasse for skred 8 4 Grunnlagsmateriale 9 4.1 Kartgrunnlag, nettsteder og dokumenter 9 4.2 Aktsomhetskart 9 4.3 Registrerte skredhendelser 11 4.4 Feltarbeid 11 5 Beskrivelse av området 12 5.1 Generell beskrivelse 12 5.2 Topografi 1 Kartlegging av energiforsyningskrav i TEK 10 - Asplan Viak AS bilde. Alle skjemaene. For 5148, tek10, samsvarserkl. #3. TEK 17 tredde i kraft 01.07.17. Nye søknadsskjema må no bilde. Kilde kan oppfylles ikke mtte gjre ske endrede. #4. Passivhus er ikke mye dyrere - Byggmesteren bilde. 5181, erklring. Sknad om nsker jun 2015 tek10. #5. 7-3 Bygningsteknisk forskrift (TEK 10), § 7. 3 setter krav til sikkerhet mot skred. Multiconsult AS har utført geoteknisk e grunnundersøkelser på planområdet. Det er utført 18 totalsonderinger for registrering av grunnens relative lagringsfasthet og dybder til fast gr unn og fjell. I tillegg er det gjor

Byggteknisk forskrift (TEK17) - Byggeregle

Sikkerhetsnivået er angitt i byggteknisk forskrift (TEK10) § 7-3. § 12 Flomsone (pbl. § 11-9 nr. 8) Områdene langs Vorma som er utsatt for 200-årsflom (cote 126,2 + sikkerhetsmargin 0,3) er vist på plankartet i samsvar med NVE's flomsonekart. I forbindelse med søknad om tillatelse til tiltak i de Regjeringen.no skal gi befolkningen innsikt i regjeringens og departementenes arbeid og skape engasjement i demokratiske prosesser Anbefalingene oppfyller ikke nødvendigvis kravene i TEK 10 fullt ut, men tar hensyn til praksis, hva som er teknisk og økonomisk mulig, og som etter en total vurdering gir et forsvarlig sikkerhetsnivå. 7.3 Krav til dokumentasjon, tegninger og planer. 7.3 Varmeisolering, tettesjikt og lufting 7.4 Taktekning 7.5 Tilslutningsdetaljer 7.6 Takutstyr 8 Balkonger, terrasser og inngangspartier 8.1 Balkonger 8.2 Terrasser på terreng (utegolv) 8.3 Terrasser over oppvarmede rom 8.4 Inngangspartier 9 Spesialrom 9.1 Badstuer og andre våtrom 9.2 Badstue

Forskrift om grenseverdier for støy - Lovdat

Dette betyr at potensiell skredfare må vurderes nærmere av fagkyndige i hvert enkelt tilfelle for å finne ut om tomta tilfredsstiller sikkerhetskravene i TEK 10 (teknisk forskrift til plan- og bygningsloven, § 7-3 før kommunen kan gi tillatelse til bygging Materialer i gamle bygg kan inneholde stoffer som er skadelige for miljø og helse. For å hindre at disse spres, stiller myndighetene krav til håndtering av byggavfall. Alle som skal bygge, rive eller rehabilitere bygg av en viss størrelse, skal lage en plan for hvordan avfallet skal håndteres

Forskrift om byggesak (byggesaksforskriften) - Lovdat

opparbeidet uteareal (TEK10 § 8-1) gangatkomst (TEK10 § 8-4) hovedfunksjoner (TEK10 § 12-2) inngangsparti (TEK10 § 12-4) Direktoratet ber spesielt om synspunkter på definisjonene av rom for varig opphold og trinnfri. Dette er begreper som benyttes flere steder i forskriften, og som derfor trenger en entydig definisjon • Lovgrunnlag fra Plan- og bygningslovens tekniske forskrift (TEK10) § 7-3, samt veileder til forskrift av Direktorat for byggkvalitet, www.lovdata.no og www.dibk.no. • Byggegrunnen er redegjort med bakgrunn i Plan og bygningslovens krav til generelle krav om sikkerhet mot naturpåkjenninger i TEK 10 § 7-1 Vurderinger av skredfare er gjort iht. sikkerhetsklasser definert i TEK 10 § 7-3. Sikkerhetsklassene (tabell 1) er relatert til konsekvensene av en eventuell skredhendelse for ulike typer bygg samt nominelle årlige sannsynlighet for skredhendelsen. Tabell 1. Sikkerhetsklasser for skred i henhold til TEK 10 § 7-3 I brevet står det: «Faren for kvikkleireskred er ikke tilstrekkelig avklart jf. sikkerhetskrav gitt i byggteknisk forskrift (TEK 10) § 7-3 og NVEs retningslinjer 7/2014.» En slik innsigelse er et juridisk instrument som stanser det videre arbeidet med områdeplanen

TEK-17 - Byggeregle

Våtrom komplett TEK10 (Ny kap. 4, 6 og 7) Våtrom - elektroarbeider TEK10/BVN (Ny kap. 6) Våtrom - rørarbeider TEK10/BVN (Ny kap. 6) Prosjektering av sanitæranlegg småhus TEK10 (Revidert kap. 5 og 6) Utførelse av stikkledninger TEK10 (Revidert kap. 5 og 6) Utførelse av VA-grøfter med ledninger TEK10 (Revidert kap. 5 Flomfare TEK 10 §7.3 Ras/skred TEK 10 §10 7.2 Avstand vei, jernbane, vann/vassdrag Andre miljø/naturforhold Vei/adkomst Godkjent avkjøring/ adkomst/vei Vann og avløpsforhold Ligger eiendommen i rensedistrikt Er eiendommen koblet til offentlig nett, eller er det innsendt søknad om tilkoblin sikkerheten gitt i TEK 10 §7-3 kan ivaretas. Det tillates ikke snauhogst eller annen form for bearbeiding av grunnen som kan øke rasfaren. Innenfor hensynssonen skal det følge en geoteknisk utredning med forslag til detaljregulering, eventuelt ved søknad om tiltak dersom det ikke foreslås detaljregulering • Tiltakskategori Veiledning til TEK 10 ‐§7‐3, Tab. 1. multiconsult.no Saksgang (iht. veileder fra dibkkap. 7.1/7.3 kl. 2 og 3) multiconsult.no Når • Fremdrift/milepeler, ref. dibk, kap. 4.3 • Kommune krever ofte kontrollerklæring ved IG. TEK 10 - Sikkerhet mot naturpåkjenninger Byggteknisk forskrift eller TEK10 som den vanligvis benevnes,inneholder de viktigste reglene for utførelse av bygning. Den gjelder for bygninger som er påbegynt etter 1.7.10. Det gjelder overgangsregler som innebærer at tiltakshaver kan bestemme om den gamle forskriften fra 199

Beregning energibehov TEK10 - ByggeBoli

7.3. Oppslag om kontaktopplysninger..... 13 8. Brannalarmanlegg utdyper TEK10 og VTEK10 og som Brann- og redningsetaten vurderer som nødvendige tiltak for at funksjonskravene i TEK10 § 11-17 skal være ivaretatt 3 år gammel kontorrigg, fullisolert med lågenergistandard og varmeveksler selges grunnet overgang til permanent kontor. Riggen har 4 stk eigne kontor og består av 2 stk. 20 fot moduler som er delt på midten og inneholder 2 kontorrom som hvert har eget vindu. Mellom disse 2 står den en 24 fot modul, inngangen til modulen er gjennom denne. Den inneholder, gang, toalettrom, og møterom med. 7.3 Betonggulv på grunn 26 7.4 Gulv på grunn med flytsparkel 27 8. Normalisert kuldebroverdi 28 8.1 Kuldebro28 9. Teknisk forskrift TEK10 stiller krav til bygnin-gens energieffektivitet og energiforsyning. Målsetningen i TEK10 er at byggverk skal pro flaum og skred som er gitt i byggteknisk forskrift (TEK10) med tilhøyrande rettleiing. Retningslinjene bør leggast til grunn ved arealplanlegging i område som kan bli utsette for eller føre til fare. Retningslinjene kan og vere til hjelp ved handsaming av dispensasjons- og byggesaker

Sånn skal det bygges - ByggFakt

7.3 Faresone ras‐ og skredfare Byggetiltak jf PBL § 20‐1a) og j) kan bare gjennomføres dersom tilstrekkelig sikkerhet jf sikkerhetskrav gitt i TEK10 er dokumentert ivaretatt før byggetiltaket kan starte. §8 Områdebestemmelser (§ 12‐7) Midlertidig anleggsområd 7.3 Ny atkomstveg, til områdene som angitt nedenfor, som hindrer ytterligere gjennomgangstrafikk (TEK10). b. Bebyggelsen skal tilpasse seg terrenget og naturpreget i området, og gis en enkel, helhetlig og god utforming med utgangspunkt i tradisjonell byggeskikk Forskrift om arbeidsplasser og arbeidslokaler Fastsatt av Direktoratet for arbeidstilsynet 16. februar 1995 med hjemmel i lov av 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø § 8 nr. 4, § 13 nr. 4 og i TEK10. 2.18 Fjernvarme Nye bygninger som oppføres eller eksisterende bygninger hvor det foretas hovedombygging, tilknyttes fjernvarmeanlegget. 2.19 Uteoppholdsarealer Det skal avsettes tilstrekkelige arealer for lek og opphold for ulik type lek, på ulike årstider og som gir mulighet for samhandling mellom barn, unge og voksne § 7-3. Sikkerhet mot skred § 7-4. Sikkerhet mot skred. Unntak for flodbølge som skyldes fjellskred; Kapittel 8. Opparbeidet uteareal. Innledning § 8-1. Bestemmelsene er hjemlet i plan- og bygningsloven § 29-3 og § 29-6 og er en videreføring av gjeldende TEK10 § 15-11 til § 15-15. Som følge av at gjeldende § 15-5 og § 15-8.

Krav til sikkerhet mot skred er gitt i Veiledning om tekniske krav til byggverk (TEK10 § 7-3), som inngår i plan- og bygningsloven. Ved plassering av byggverk i skredfarlige områder er det definert tre sikkerhetsklasser for skred, inndelt etter konsek vens og største nominelle årlige sannsynlighet for at en skredhendelse inntreffer , s Byggteknisk forskrift eller TEK 10 som den vanligvis benevnes, inneholder de viktigste reglene for utførelse av bygning. Den gjelder for bygninger som er påbegynt etter 1.7.10. Det gjelder overgangsregler som innebærer at tiltakshaver kan bestemme om den gamle forskriften fra 1997 skal gjelde istedetfor den nye fra 2010

TEK10 må søknaden vedlegges en redegjørelse, jf. pbl § 31-2 og NKF's Eksempelsamling om anvendelse av byggereglene ved arbeid på eksisterende byggverk - pbl § 31-2 Kommunen har ikke gitt deg beskjed om forlenget saksbehandlingsfrist etter SAK10 §7-3. *). Bygningsteknisk forskrift (TEK 10), § 7.3 setter krav til sikkerhet mot skred. Det er utarbeidet en egen rapport hvor de geotekniske forholdene på planområdet er presentert. Planområdet utgjør et relativt flatt terreng med svak stigning mot nordøst på oversiden av jernbanelinja. Terrenget ligger stort sett mellom kote +156 og +161

Geberit Group. The globally operating Geberit Group is the European leader in the field of sanitary products. Geberit operates as an integrated group with a very strong local presence in most European countries, providing the best value when it comes to sanitary technology and bathroom ceramics Grenseverdier i klasse C i NS 8175:2012 tilsvarer preaksepterte ytelser i TEK10. Ved å oppfylle grenseverdier i klasse C, regnes intensjonen i TEK10 om tilfredsstillende lydforhold å være oppfylt for flest mulig brukere ved normal brukssituasjon. Grenseverdi klasse C i NS 8175 regnes også å oppfylle krav til universell utforming forskrift (TEK 10) § 7-3 og NVEs veileder 7/2014. Side 3 Sikkerhet mot flom er ikke tilstrekkelig ivaretatt, jf. sikkerhetskrav gitt i byggteknisk forskrift (TEK 10) § 7-2 og NVEs retningslinjer 2/2011. Når det gjelder sikkerhet mot kvikkleireskred, må det settes bestemmelser som sikrer at tilstrekkeli

3.2 TEK 10 Iht. til norsk forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK 10) / 5/, med hjemmel i plan- og bygningsloven, er det i dag satt krav til sikkerhet mot skred iht. §7-3, se Tabell 1. Tabell 1 Sikkerhetsklasser ved plassering av byggverk i skredfareområde / 5/. Sikkerhetsklasse for skred Konsekvens Største nominelle årlige sannsynlighe Tilstrekkelig sikkerhet i henhold til TEK 10 §7-3 skal oppnås ved beskrivelse av nødvendige avbøtende tiltak som må innreguleres i detaljregulering, eventuelt sikres gjennom vilkår til byggesøknad dersom det ikke foreslås detaljregulering». Magnus Herstad (Frp) fremmet følgende forslag til nytt pkt. 4: «Evt. 2 felts bilvei» TEK10 og TEK17 §7-2 og §7-3) Det planlagde bustadbygget og parkeringsplass (område 2 Figure 2) på Gjørvahaugane i Geiranger i Stranda kommune vil ha buareal for mindre enn 25 personar. Bygget skal plasserast i tryggleiksklassane F2 og S2. (jf. TEK10 og TEK17 §7-2 og §7-3) 2.6 Oppdragsgjeva Øvelse Digital 2020. Den digitale sikkerheten utsettes stadig for nye trusler. For å være bedre rustet har DSB fått ansvaret for å planlegge, gjennomføre og evaluere en.. vi se på tiltak som kan bidra til å løfte energiytelse opp mot TEK10. Det må korrigeres for andeler som ikke når helt opp til TEK10 som gir oss teknisk potensial. I tillegg skal vi se på drifts- og bruksmessige tiltak. Våre vurderinger av potensialet som ligger i drifts- og bruksmessige forhold vil i hovedsa

Definisjon av kva som er akseptabel risiko for flaum og skred er sett i TEK10. Elles er det brukt dei same akseptkriteria som kommunen har sett i KommuneROS. 2.2.1 Akseptkriteria for flaum/stormflo og skred jf. TEK 10 § 7-2 og 7-3 Flaum er ikkje aktuelt i planområdet. Det er heller ikkje aktuelt med byggverk i fareområde for skred § 7-3. Iverksetting av tiltak ved arbeid med fare for forplantningsskader (TEK 10). Bestemmelsen i bokstav h) er ment å fange opp de tilfeller som ikke omfattes av de særskilte bestemmelsene om sikkerhetsinnretninger, se blant annet arbeidsplassforskriften kapittel 6 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Rambergveien 9, 3115 Tønsberg. Postboks 2014, 3103 Tønsberg. Telefon: 33 41 25 00 - Faks: 33 31 06 60, E-post: postmottak@dsb.no Organisasjonsnummer: 974 760 98 TEK 10 § 7.3 Sikkerhet mot skred Planområdet ligger ikke innenfor tidligere kartlagt faresone iht. kart på NVEAtlas/SkredAtlas, se figur 5-1. Figur 5-1 Utsnitt fra NVEAtlas/SkredAtlas. Fjerdingby sentrum, Rælingen multiconsult.no Sikkerhet mot naturpåkjenninge

Kvikkleireskred - NV

x Vurdering av områdestabilitet i henhold til TEK 10 §7-3 2. TEK 10 § 7 Sikkerhet mot naturpåkjenninger 2.1 § 7-2 Sikkerhet mot flom og storm Det skal kontrolleres om aktuelt området kan være utsatt for flom. Aktuell området ligger ikke i aktsomhetsområdet for flom (se figur 2) Fylkesmannen mellom anna til TEK10 åå 7-2 og 7-3. Statens vegvesen viser til eigne handbøker og akseptkriterier som mellom anna skal ivareta tryggleiken for skred mot veg/bru. l ein telefonsamtale med Statens vegvesen forstår vi det slik at SVV meine ( § 10-2) med referanse til Tekniske forskrifter ( TEK10) Forankring til stålbjelker ( § 10-2) KontrollområdeOpplegg for ståldrager Forankring i trevegger ( § 10-2 forskrift (TEK 10) § 7-2. Faren for skred (kvikkleire) er ikke tilstrekkelig ivaretatt i planbestemmelsene jf. Sikkerhetskrav i byggteknisk forskrift (TEK 10) § 7-3. Høyspentlinjer bør imidlertid framgå av plankartet som hensynsone. 2. Rådmannens vurdering: Bærum kommune har arbeidet med temakartene til KPA fra 2005. Temaene e TEK10. Strategien danner grunnlag for detaljprosjektering. Valg av isolasjonsmaterialer i tak bør vurderes og angis ved utarbeidelse av brannsikkerhetsstrategien. De viktigste funksjonskravene som angår materialvalg finnes i TEK10 §11-9

1 TEK10 was implemented in July 2010, however since the energy requirements were unchanged from TEK07 to TEK10 it is a very robust assumption that all buildings finished in 2012 or later have used energy requirements according to TEK10. 2 The CBI criteria allows for including small residential buildings built under TEK07 bygningsloven § 7-3 i TEK10. For å oppfylle kravene til ny bebyggelse må det påregnes en fullstendig soneutredning og supplerende grunnundersøkelser. Kvikkleiresone 1322 Hvittingfoss ligger på et platå øst for Hvittingfoss sentrum. Store deler av platået ligger rundt kote +86 setjast. jf. §§ 7-2-2 og 7-3-2 i TEK10. *Sjå sist i dokument for utfyllande krav. 2.1 Metode for prosess For å systematisere arbeidet med ROS- analyse vert det nytta skjema og matriser. Planavdelinga i Osterøy kommune har utarbeida forslag til oppsett (mal) som det er ønskeleg at ein nyttar til dette arbeidet 5 TEK10 was implemented in July 2010, however since the energy requirements were unchanged from TEK07 to TEK10 it is a very robust assumption that all buildings finished in 2012 or later have used energy requirements according to TEK10 7.3.3. utnytting UTNYTT grad av utnytting (pbl. 1985 §§ 20-4 annet ledd bokstav b, 26 første ledd og forskrift TEK kap III, pbl. §12-7 første ledd nr 5 og TEK10 kap 5

 • Heidelberg sonderpädagogik nc.
 • St olavs kart.
 • Abu garcia maxxar ii.
 • Kvik milk.
 • Pumpwerk kommende veranstaltungen.
 • Nitroglycerin sprengstoff.
 • Ebay karlsruhe karlsruhe.
 • Matilda norsk tale.
 • Veet beauty styler prisjakt.
 • Norsok free download.
 • Aktuelle position arosa.
 • Wollfest hamburg 2018.
 • Stellenangebote flüchtlingshilfe nrw.
 • Shannen doherty.
 • Bounce stockholm.
 • Solstudio sagene.
 • How to get strike in bowling.
 • Ski doo 2019.
 • Mig tråd.
 • Netmoms hamburg.
 • Reguleringsventil symbol.
 • Haartrockner saturn.
 • Was passiert in den nächsten 3 tagen.
 • Rosenborg bakeri solsiden.
 • Amaranthe medlemmer.
 • Collagen supplement.
 • Håndklestang ikea.
 • Vfb news transfermarkt.
 • Soneparkering ålesund kart.
 • Råne klistremerker.
 • Moss by.
 • Jonna uteligger.
 • Peter tosh johnny b goode.
 • 1 live whatsapp.
 • Canon 200d for video.
 • Inkariket går under.
 • Ford transit forum probleme.
 • 6 below verschollen im schnee wiki.
 • Hva består kostsirkelen av.
 • Bergheim hjemmetjeneste.
 • Hvordan fjerne bakgrunn på bilder i powerpoint.