Home

Akutt psykisk helsehjelp

Psykisk helsehjelp. Du har også rett til nødvendig psykisk helsehjelp. Fastlegen din vurderer hva du har behov for og kan henvise deg videre til mer spesialiserte tjenester. Har du behov for øyeblikkelig psykisk helsehjelp skal du ta kontakt med den lokale legevakta. Sykehjem, hjemmesykepleie, personlig assistanse m.m Livskrisehjelpen ved Bergen legevakt er Bergen kommunes tilbud til mennesker i akutte livskriser. Dette kan være alvorlige livshendelser som ulykker, tap av nære personer i brå død eller selvmord, vanskelige samliv eller samlivsbrudd Psykisk helsevern vil i disse tilfellene være forpliktet til å vurdere om det er akutt behov for psykisk helsehjelp. Ved infeksjoner eller kirurgiske lidelser er det ikke faglig grunnlag for en tverrfaglig spesialisert vurdering av tilstanden Rask Psykisk Helsehjelp skal benytte kunnskapsbaserte metoder i utredning og behandling. Behandlingen baserer seg på kognitiv terapi og veiledet selvhjelp som er en veldokumentert behandlingsmetode for psykiske lidelser og søvnproblemer. Tilbudet omfatter ikke akutte eller alvorlige psykiske lidelser Rask psykisk helsehjelp er et tilbud til deg med lette til moderate plager, hvor det kan være tilstrekkelig med hjelp over en kort periode. Her kan du få behandling uten henvisning fra fastlegen, og uten lang ventetid

Rett til helsehjelp - helsenorge

Akutt psykisk helsehjelp – korleis kan du be om hjelp og

Bergen kommune - Hjelp til mennesker i livskris

I Rask psykisk helsehjelp vil en terapitime ha en varighet på inntil 45 minutter. Fokus er situasjonen her og nå, og veien videre, og hva du selv kan gjøre for å bedre din situasjon. Lovende resultater. 2000 voksne med angstlidelser og lettere til moderate nivåer av depresjon fikk rask psykisk helsehjelp Akutt psykisk helsehjelp. Dersom du trenger øyeblikkelig hjelp ta kontakt med din fastlege eller legevakt. Dette gjelder også om du går med tanker om å ta ditt eget liv. Legevakt i ordinær arbeidstid er din fastlege. Hustadvika kommune kjøper også kommunale akutte døgnplasser av Molde kommune

Hvis du trenger akutt helsehjelp, ta kontakt med din fastlege eller legevakten. Ved livstruende tilstander ring 113. Tjenester du kan få gjennom Arendalshjelpa. Familietjenesten; Innsatsteam psykisk helse; Psykisk helse - voksne; Miljøarbeidertjenesten; Oppfølgingstjenesten; Aktivitet voksne; Ring oss eller send oss en meldin Rask psykisk helsehjelp er Bærum kommunes tilbud til deg som har lettere psykiske vansker. Lettere psykiske vansker rammer en stor del av befolkningen i løpet av livet. Målet med Rask psykisk helsehjelp er å komme tidlig til, for å kunne forebygge mer alvorlige lidelser, og slik redusere belastningene for den enkelte og hans/hennes familie

Ikkje nøl med å ta kontakt om du treng akutt helsehjelp

Akutt rusbehandling / øyeblikkelig hjelp - Helsedirektorate

Rask psykisk helsehjelp har følgende behandlingstilbud: Veiledet selvhjelp (interntettassistert) Samtaleterapi; Hvordan komme i kontakt med Rask psykisk helsehjelp? Vi ser helst at du tar første kontakt via e-post eller telefon. Du kan også komme innom oss på onsdager mellom klokken 0900-1100 for en kort avklaringssamtale Akutteamet tilbyr psykisk helsehjelp for dere over 13 år. Vi tilbyr samtaler mellom kl. 08.00 og kl. 21.00. Utenfor disse tidspunktene settes anrop over til nattavdelingssykepleier på sengepost Kløver 1 hvor du kan få veiledning Tilbudet passer ikke dersom du har behov for akutt helsehjelp eller har alvorlig psykisk lidelse. Målet med Rask Psykisk Helsehjelp er å komme tidlig til, for å kunne forebygge mer alvorlige lidelser, forebygge langtidssykefravær fra utdanning eller arbeidsliv, og å redusere opplevde livsbelastninger over tid Psykisk helse. Innenfor psykisk helse velger en ofte å skille mellom psykiske plager og psykiske lidelser. De psykiske plagene er mentale vansker som er plagsomme, men ikke så alvorlige at de regnes som en diagnose. Mange i befolkningen opplever slike plager i løpet av livet. Dette kan være plager i form av søvnløshet eller økt engstelse Trenger du eller noen du kjenner psykisk helsehjelp raskt? Er det akutt fare for selvmord? Lokalt og nasjonalt finnes en rekke tilbud til deg/dere som trenger hjelp. Ikke nøl med å ta kontakt. Ved akutt fare for liv og helse, ring 113 eller legevakten 116117

Rus og psykisk helsetjeneste. Ruskonsulentene og samtaletjenesten har for tiden åpent for forhåndsavtalte samtaler. Alle som ønsker å komme i kontakt med tjenestene kan ta kontakt på telefonen, ring da kommunens sentralbord på 64 96 20 00 så setter de deg over Ved behov for akutt psykisk helsehjelp ta kontakt med fastlege/legevakt tlf 116 117/Ambulanse 113. Ansatte i Rask psykisk helsehjelp (RPH): Berit Nøvik, kognitiv terapeut/psykiatrisk sykepleier (kontor i Kirkegata 11) Helmer Engen, spesialsykepleier m/5-årig utdanning (kontor i Kirkegata 11) Hilde Reitan, psykolog (kontor i rådhuset Kva gjer du ved behov for akutt psykisk helsehjelp og kva skjer når du tek kontakt? 1. Kontakt: Fastlege, legevakten eller hjelpetelefon. 2. Legen du kontaktar tek vidare kontakt med Akutt ambulant team for å hente inn den hjelpa du treng. 3. Du vil så bli kontakta av AAT for hjelp hos legen eller for vidare hjelp på Distriktspsykiatriske. Psykisk krisehjelp Med krise mener vi her en psykisk krise, det vil si en hendelse som oppleves som en stor psykisk påkjenning, og der ens tidligere livserfaring og mestringsevne ikke er tilstrekkelige for å håndtere situasjonen Akutt psykisk helsehjelp Selvmordsfare, psykose, forvirring. Dersom det oppstår en situasjon på ettermiddag, kveld og helg der det er behov for umiddelbar hjelp, ta kontakt med interkommunal legevakt

Rask psykisk helsehjelp Norsk forening for kognitiv terap

Kommunale akutte døgnplasser for psykisk helse og rus i Bærum kommune er lokalisert i Rudsdalen bo- og behandlingssenter. Det er den medisinskfaglige vurderingen som bestemmer hva slags helsehjelp en pasient skal ha og hvor denne helsehjelpen skal gis Rask psykisk helsehjelp er basert på det engelske programmet Improving Access to Psychological Therapy (IAPT), som er etablert i de fleste helsekommuner i England etter gode resultater fra pilotstudier.. Behandlingen baserer seg på veiledet selvhjelp og kognitiv terapi, som er en veldokumentert behandlingsmetode for psykiske lidelser.. Tilbudet skal være lett tilgjengelig og gratis Rask psykisk helsehjelp (RPH) har blitt et populært kommunalt lavterskeltilbud. Nå får også kommuner som ikke inngår i Helsedirektoratets prosjekt en mulighet for tilrettelagt opplæring. RPH er et gratis kommunalt lavterskeltilbud, tverrfaglig sammensatt, som gir et variert tilbud med veiledet selvhjelp via nettbaserte tiltak, mestringskurs og samtaleterapi, bygget på ulike former for. Det finnes mange telefontjenester og nettsider hvor du kan få råd, veiledning og noen å snakke med. Rådet for psykisk helse har ikke egen hjelpelinje, men flere av våre medlemsorganisasjoner har hjelpetelefoner som har styrket tjenestene sine Dersom det er nødvendig av hensyn til forsvarlig helsehjelp, kan tvungent psykisk helsevern gis ved midlertidig døgnopphold i institusjon som ikke er godkjent etter første ledd. Den godkjente institusjonen skal i slike tilfeller være ansvarlig for det tvungne vernet

Rask psykisk helsehjelp - Molde kommun

Akutt psykisk helsehjelp. Ved behov for øyeblikkelig hjelp eller hjelp utenfor kommunens åpningstid, må legevakt kontaktes på telefon 116117 Målet med Rask psykisk helsehjelp er å gi deg et tilbud innen to uker slik at problemene ikke utvikler seg. Tilbudet er for voksne over 16 år med depresjon, angstlidelser eller søvnvansker av mild til moderat grad. Tilbudet omfatter ikke akutte eller tunge psykiske lidelser. Det er for innbyggere Harstad kommune Akutt psykisk helsehjelp for barn og unge. BUP Vakt er for barn og unge som er i ein akutt psykisk krisesituasjon der barnet, ungdommen, familien eller nettverket sine vanlege mestringsstrategiar ikkje strekker til. Vi gir akutt psykiatrisk helsehjelp for barn og unge i Helse Fonna sitt opptaksområde Rask psykisk helsehjelp er et lett tilgjengelig tilbud til personer over 16 år som bor i Fredrikstad kommune. Tilbudet er for deg som har mild til moderat angst, depresjon, søvnvansker og/eller begynnende rusproblematikk. Tilbudet omfatter ikke akutte eller alvorlige psykiske lidelser. Trenger du akutt hjelp skal du kontakte fastlegen din. Akutt psykisk helsehjelp. Det er ett telefonnummer for henvendelser om akutt psykisk helsehjelp i Vestfold. · Telefonnummeret er 33 37 50 77. Når en ringer dette nummeret vil det bli opplyset om at du er kommet til akutt og øyeblikkelig hjelp i Klinikk psykisk helse og rusbehandling, og deretter får du to valg

Akutt psykisk helsehjelp. Dersom du treng akutt psykisk helsehjelp, ta kontakt med din fastlege eller legevakta. Ved livstruande tilstandar ring 113. Regelverk. Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven Psykisk helsehjelp for voksne. Dersom du er over 18 år kan du motta samtaler eller andre tjenester i Avdeling Rus og psykisk helse. Dette tilbudet er gratis, og avdelingen består av sykepleiere, sosionomer, ergoterapeut, pedagog og psykolog, de fleste med fagspesifikke videreutdanninger Akuttpsykiatrisk avdeling gir akutt psykisk helsehjelp til voksne (personer over 18) med behov for øyeblikkelig hjelp

Akutt innleggelse i psykiatrisk avdeling Generelt. Sjekkliste før innleggelse. Medisinering uten eget samtykke kan kun brukes innenfor rammene av et allerede etablert tvungent psykisk helsevern. Pasientrettighetsloven § 4A-3 gir mulighet til å yte somatisk helsehjelp når pasienten motsetter seg helsehjelp Akutt psykisk helsehjelp. Hvis du trenger akutt psykisk helsehjelp, kontakt fastlege, ambulant akutt team - kontakttelefon 948 784 70 eller legevakt. Aktivitetstilbud. Tjenestene har ulike tilbud, klikk her for å lese mer om aktivitetstilbud i Kristiansund kommune. Rask psykisk helsehjelp Innsatsteam psykisk helse. Innsatsteam er et tilbud til deg over 18 år i Arendal kommune som har lettere psykiske helseplager og ønsker hjelp. Les mer om Innsatsteam psykisk helse. Akutt psykisk helsehjelp. Hvis du trenger akutt psykisk helsehjelp, ta kontakt med din fastlege eller legevakten. Ved livstruende tilstander ring 113 Rask psykisk helsehjelp for milde til moderate psykiske helseutfordringer, lettere angst, nedstemthet, søvnproblemer, gryende rusproblemer. Oppfølgingstjenesten Individuelt tilpasset oppfølging ved moderate til alvorlige psykiske helse- og/eller rusutfordringer. Boliger for.

Rask psykisk helsehjelp teamet er tverrfaglig sammensatt av vernepleiere og sykepleiere med spesialkompetanse på psykisk helse og kognitiv terapi, samt en psykologspesialist . Vi er også å treffe på Namdalseid og Jøa etter avtale . Følg oss på Facebook og Instagram! Akutt psykisk helsehjelp Rask psykisk helsehjelp. Er livet i overkant utfordrende nå i situasjonen vi er i med koronaviruset? Her er et godt mestringsverktøy til deg: https://assistertselvhjelp.no/korona Frykt er en av de mest ubehagelige følelsene vi har, men måten du tenker om det som skjer, er avgjørende for hvor mye du vil la angsten påvirke deg. Kanskje det finnes andre måter å tenke på, som fungerer bedre Akutt psykisk helse Ålesund Vi tek imot pasientar som treng utgreiing og behandling av psykiske lidingar og rusproblem, og som treng døgnopphald. Vi tilbyr i hovudsak tenester til innbygjarar i Sunnmørskommunane. Hovudoppgåva vår er å ta hand om. Psykisk helsehjelp. Hvis du trenger akutt psykisk helsehjelp, ta kontakt med din fastlege eller legevakten.Ved livstruende tilstander ring 113.. Hva tilbyr vi? Psykisk helse og rus gir hjelp og støtte til personer som har en psykisk lidelse eller dobbeltdiagnose innen psykisk helse og rus Psykisk helsehjelp. Kort fortalt . Tilbud til mennesker som opplever funksjonstap på grunn av psykiske helseutfordringer. Tilbudet gjelder de som bor eller oppholder seg i kommunen. Denne tjenesten er midlertidig endret for å begrense smittespredning av koronaviruset

Akutt psykisk helsehjelp - ett telefonnummer, 33 37 50 77

 1. Kortvarig psykisk helsehjelp er et gratis tilbud til personer over 20 år som har lette til moderate psykiske plager, og som bor i Tønsberg kommune. Henvisning fra lege er ikke nødvendig. Hensikten er å tilby rask hjelp, og du vil derfor kunne få første samtaletime i løpet av kort tid
 2. Psykisk helsetjeneste - voksne. Informasjonen nedenfor gjelder tjenester og tilbud til voksne. Ønsker du info om psykisk helsehjelp for barn og ungdom under 18 år, ta kontakt med Familiens hus.. Vi i psykisk helse jobber på en recovery-orientert måte
 3. Rask psykisk helsehjelp. Rask psykisk helsehjelp er et behandlingstilbud til deg over 16 år som har lettere til moderate psykiske plager. Dette kan være angst, depresjon, søvnproblemer, begynnende rusproblemer eller andre livsbelastninger. Slike plager rammer en stor del av befolkningen i løpet av livet
 4. Bergen kommunes nettsted - informasjon og tjenester for innbyggerne i Berge

Rask psykisk helsehjelp. Rask psykisk helsehjelp; Materiell til selvhjelp; Fant du det du lette etter? Ja Nei Kommentar : Skriv til oss. Molde kommune Rådhusplassen 1 6413 Molde. Send sikker digital post til oss Send e-post. Organisasjonsnummer: 921 221 967 Kontonr. 1506 28 95125 Kommunenr. 1506. Tilbudet til akutteamet retter seg mot mennesker som opplever en akutt psykisk krise eller er i ferd med å komme i en slik situasjon og som har behov for psykisk helsehjelp eller råd i den forbindelse. Hensikten er å redusere behovet for innleggelser på sykehuset og bruk av tvang. Du får raskt svar på vår vakttelefon Helsehjelp innen rehabilitering opphører, med enkelt unntak. Befolkningen skal ha tilgang til akutt nødvendig tannhelsehjelp. Psykisk syke . Barn av psykisk syke/rusmisbrukere må ivaretas. Helsestasjon, skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom

Rask psykisk helsehjelp - Ålesund kommun

Psykisk helse for eldre i Trondheim kommune. Trondheim kommune har ulike tilbud knyttet til eldre og psykisk helse. Mer informasjon. Helsehus/Kommunal Akutt Døgnenhet (KAD) Leistad Helsehus er et døgntilbud til brukere som skrives ut fra spesialisthelsetjenesten eller søkes hit via fastlege og Helse - og velferdskontor Rask psykisk helsehjelp er et tilbud til deg som sliter med lette til moderate angst, depresjons- eller rusproblemer, og/eller søvnproblemer. Behandlingen består av individuelle samtaler, veiledet selvhjelp eller gruppekurs. Tilbudet er gratis. Vi er en tjeneste for innbyggere over 16 år i Åfjord, Ørland, Bugn, Roan og Indre Fosen Få psykisk helsehjelp hos fastlegen din. Fastlegen din kan gi deg behandling for lette og moderate psykiske plager og henvise deg videre. Fastlegen hjelper deg å få kontakt med psykisk helsetjeneste og andre tilbud i kommunen eller henvise til spesialister ved et distriktspsykiatrisk senter, psykiatriske klinikker eller sykehus

Rask psykisk helsehjelp - Psykisk helse - Oslo kommun

Rask psykisk helsehjelp er en del av Enhet kompetansesenter rus og psykisk helse i Sarpsborg kommune, og har kontorer i Tuneveien 95, bygg 3 (gamle Tune rådhus), 1712 Grålum. Mer informasjon. Rask psykisk helsehjelp bygger på den britiske modellen IAPT: Improving Access to Psychological Therapies Rask Psykisk Helsehjelp (RPH) Vi tilbyr behandling for milde til moderate angst, depresjon, begynnende alkohol-/rusproblemer eller søvnproblemer. Du trenger ikke henvisning fra fastlegen din, tilbudet er gratis og vi har kort ventetid. NB: RPH er ikke det samme som akutt hjelp Pasientperspektiv i innleggelsesskriv for akutt psykisk helsehjelp En kvalitativ studie av hvordan innleggelsesskriv til akutt psykisk helsehjelp belyser pasientens perspektiv . Patient perspective in admission documents to acute mental health care. av Bente Hamre Larsen og Marianne Storm Rask psykisk helsehjelp har åpningsdager tirsdager og torsdager fra 3. september 2020. Telefontiden er åpen mandag til fredag fra 10-14. Du kan også gjerne sende oss epost ( rph@vestvagoy.kommune.no ) om at du ønsker å bli kontaktet, men vennligst ikke send sensitiv informasjon Akutt psykisk helsehjelp. Har du behov for akutt psykisk helsehjelp, kontakter du fastlege (i normal åpningstid) eventuelt legevakten på telefon 116117. Pårørende kan ta kontakt på dine vegne. Pris. Tilbud fra psykisk helsetjeneste er gratis, men på noen kurs må du betale en egenandel

Psykisk helsetjeneste - voksne - VENNESLA KOMMUN

 1. Psykisk helsehjelp gis til personer over 18 år, som har behov for støtte, hjelp og bistand på grunn av psykiske helseproblemer etter en eller flere av disse kriteriene: Ved akutt sykdom. Kontakt din fastlege eller legevakta , telefon 116 117 Ved livstruende tilstander, ring 113
 2. Ansatte i Rask psykisk helsehjelp er Lesley Ann Assersen, psykolog og leder (midten, bildet over), sykepleier Mari Rydland og sosionom Roy Halvorsen. Pris/hvordan henvise. Behandlingen er gratis. Det er ikke behov for henvising, men vi ønsker ofte å samarbeide med fastlegen. Vurderingssamtal
 3. Psykisk helse Psykisk helsetjeneste for voksne gir hjelp og støtte til personer som har en psykisk lidelse.Tilbudet du får avhenger av hvor alvorlig din situasjon er, og hva som skal til for at du kan få det bedre. Det kan for eksempel være: personlig oppfølging og samtaler hjelp til å lage struktur i hverdagen og finne meningsfulle aktiviteter individuell plan og hjelp til å finne.
 4. Akutt psykisk helsehjelp. Har du behov for akutt psykisk helsehjelp, kontakter du legevakten. Pårørende kan ta kontakt på dine vegne. Kurs. Aktuelle kurs høsten 2020: Kurs i mestring av depresjon. Pris. Tilbud fra psykisk helsetjeneste er gratis, men på noen kurs må du betale en egenandel
 5. Psykisk helsetjeneste for voksne gir hjelp og støtte til personer, som har en psykisk lidelse eller dobbeltdiagnose innen psykisk helse og rus. Tilbudet avhenger av hvor alvorlig din situasjon er, og hva som skal til for at du kan få det bedre

Akutt behov for helsehjelp - Ung

Se også vår facebook: Rus og psykisk helse i Horten. Støttetelefoner . Trenger du noen å snakke med finnes det flere muligheter. I anledning koronasituasjonen har kommunen nå opprettet egen psykososial støttelinje på telefon: 409 11 808. Du treffer fagpersoner innen psykisk helse NB! Er det snakk om akutt selvmordsfare? Ring snarest mulig nødnummeret 113 - eller legevakten på telefon 116 117 for rask hjelp.. Empati. Ilustrasjon Colourbox . Du kan ta kontakt med fastlegen din for psykisk helsehjelp ved å henvende deg til legekontoret som din fastlege tilhører Akutt psykisk helsehjelp. Dersom du har behov for akutt psykisk helsehjelp kan du kontakte Vestnes legesenter eller legevakt. Vestnes legesente Akutt psykisk helsehjelp Akutt psykisk helsehjelp. Sist endret 04.03.2020 15.16. Fant du det du lette etter? Ja Nei Kommentar : Røyrvik kommune. Røyrvikveien 5 7898 Limingen. Org.nr: 964 982 120 MVA. Tlf: 743 36 300 postmottak@royrvik.kommune.no. Åpningstider: Mandag. Psykisk krise. Selvmordsfare, psykose, forvirring. Hvis mulig, kontakt din fastlege før du ringer eller oppsøker legevakten. Sunndal Legesenter Da (Legevakt dagtid; onsdag, torsdag og fredag).. Telefon: 71 69 40 2

Ambulant Akutteam er en poliklinisk tjeneste som gir tilbud om akutt psykisk helsehjelp for personer over 18 år. Les mer om Nidaros DPS, Ambulant Akutteam (AAT Rask psykisk helsehjelp er viktigere enn aldri før. Terapivakten tilbyr et lavterskeltilbud for alle som trenger hjelp, både ved hjemmebesøk og over nett Akutt psykisk helsehjelp. AKUTTHJELP. Ved akutt psykisk sjukdom skal du først kontakte fastlegen din. Etter kl 16.00 på kvardagar, helger og høgtider kontaktar d På lik linje med fysisk sykdom skal man som akutt psykisk syk også få rett til akutt helsehjelp utenfor sykehus - og det ønsket man å gjøre på en mer verdig måte og uten bruk av politi, håndjern og bli kjørt bort mot sin vilje. Tidligere ble politiet brukt som transportører på oppdrag knyttet til psykisk helse

Trenger du hjelp? - Rådet for psykisk hels

Rask psykisk helsehjelp er et korttidstilbud relatert til angst, depresjon eller søvn, hvor målet er at vanskene ikke utvikler seg videre. Rask rushjelp er et tilbud til personer med moderate rusutfordringer med eller uten psykiske helseutfordringer, og personer som står i fare for å utvikle eller har utviklet skadelig bruk av medikamenter, alkohol, illegale rusmidler og anabole steroider Rett til helsehjelp som er påtrengende nødvendig Rettigheter til helse- og omsorgstjenester. 23.09 dvs. for å avverge fare for akutt dødsfall, akutt betydelig helsetap eller avhjelpe alvorlige smertetilstander. Til å yte slik hjelp skal kommunen ha legevaktordning,.

Rask psykisk helsehjelp er et tilbud til voksne over 18 år med lette til moderate plager med angst eller depresjon, eventuelt med søvnvansker i tillegg. Kurstilbud. Kurset er undervisningsbasert, og du trenger ikke si noe om din egen situasjon. Kurset baserer seg på kognitiv terapi. Du vil få utdelt kursmateriell og kaffe/te ved oppmøte Rask psykisk helsehjelp Badeveien 279, 3370 Vikersund rask.psykisk.helsehjelp@modum.kommune.no 32 74 94 40 Telefontid tirsdag - onsdag- torsdag 09.00 - 11.30 og 12.00 - 14.00. Avdelingsleder Tine Hilsen Eggen 32 74 94 4 For akutt psykisk helsehjelp, ta kontakt med legevakten eller din fastlege. Skjema for søknad om helse- og omsorgstjenester finner du her: Har du behov for tjenester. Har du spørsmål om hvilke tjenester kommunen tilbyr, ring enhet for tildeling (67 05 90 00). Oversikt over tilbud. Tilbudene er for deg over 16 år, og de er gratis

Ordinær psykisk helsehjelp. Vedtaksbasert oppfølging og behandling til deg som har psykiske helseutfordringer og/ eller avhengighetsproblematikk av moderat til alvorlig grad. Hva vil tilbyr. Ved oppstart kartlegger vi hva som vil kunne hjelpe deg til å oppleve økt mestring i hverdagen, og vi har et samarbeid om å nå dine mål Psykisk helsehjelp. Sist oppdatert: 09.10.2019; Innhold. Del. Facebook Twitter LinkedIn Epost. Innhold. Det psykiske helsearbeidet i kommunen skal bidra til å fremme selvstendighet og tilhørighet hos mennesker med psykiske vansker eller lidelser. Det skal styrke deres evne til å mestre eget liv

Søk om psykisk helsehjelp - Psykisk helse - Oslo kommun

Akuttenheten er et lavterskeltilbud for personer over 18 år, i krise og/eller i behov av akutt psykisk helsehjelp innen spesialisthelsetjenesten Psykisk helse og rus er et tilbud til deg som trenger noen å snakke med - enten for din egen del, eller som pårørende, venn, nabo, kollega eller fordi du er bekymret for noens psykiske helse. Du kan ringe direkte og be om hjelp. På dagtid er telefonen alltid bemannet. Ved akutt selvmordsfare kan fastlege og legevakt kontaktes Seksjon Akutt psykisk helse på Hjelset er ein av dei 5 sjukehusseksjonane i avdeling for sjukehuspsykiatri Nordmøre og Romsdal. Seksjonen tilbyr i hovudsak tenester til innbygjararane i Nordmørs- og Romsdalskommunane Pasient- og brukerrettighetsloven gjelder for alle i riket. Pasienter og brukere har etter loven rett til øyeblikkelig og nødvendig helsehjelp fra kommunen. Loven slår fast at helsehjelp som utgangspunkt bare kan gis med en pasients samtykke. Bare hvis det finnes grunnlag for det i lov, kan helsehjelp gis uten samtykke

Kristiansand kommune - Rask psykisk helsehjelp

Avdeling rask psykisk helsehjelp og aktivitet. Ring oss på telefonnummer 902 96 106. Du kan også besøke oss i Julie Eges gate 6, 4. etasje eller send en e-post til infohjelp@sandnes.kommune.no. Avdeling psykisk helse. Ring oss på telefonnummer 976 18 271. Avdelingen drifter også botilbudene Håholen 18 og Langgata 94 På DPS akutt Kalnes er er de ansattes oppgave å observere, kartlegge og vurdere pasientenes tilstand, og ut fra dette igangsette videre behandling og oppfølging. I samarbeid med pasientens lokale DPS/SMP skal de sikre at pasienter som er i behov av videre oppfølging mottar forsvarlig helsehjelp og ivaretakelse Klinikk psykisk helsevern for barn og unge (PBU) gir spesialisert helsetilbod til barn og unge (0-18 år) med psykiske vanskar, og deira pårørande. Dette kan til dømes vere utgreiing og behandling av angst, åtferdsvanskar, utviklingsforstyrringar, AD/HD, depresjon, tvangslidingar, autisme, sjølvmordsfare, psykose, spiseforstyrringar, skulevegring, m.m. Vi består av både poliklinikkar. Rask psykisk helsehjelp er et tilbud for voksne over 18 år med depresjon og angstlidelser av mild til moderat grad, eventuelt med søvnproblemer i tillegg.Tilbudet omfatter ikke akutte eller tunge psykiske lidelser. Det er også foreløpig forbeholdt innbyggerne i Modum kommune

Gjennom samtaler, samvær, trening og undervisning lindrer psykisk stress, lidelse eller sykdom. Bidrar til økt livskvalitet til rusmiddelavhengige ved hjelp av samtaler og støttetiltak. Gjennom motiverende samtaler øker egenmotivasjon for rusfrihet. Bidra til at våre brukere får dekket sine grunnleggende behov. Administrerer medisiner Tidlig inn - psykisk helse Tilbud til deg som sliter med mildere psykiske helseutfordringer som nedstemthet, bekymringer, stress eller søvnproblemer. Seksjon Tidlig inn har tilbud om ulike mestringskurs og individuelle samtale

Ringerike kommune - Rask Psykisk Helsehjelp (RPH)Tilbud til deg |Rask psykisk helsehjelp |Psykisk helseTilbudet til pasienter innen psykisk helsevern og

Psykisk helse for barn og unge; Akutt psykisk helsehjelp; Søk om psykisk helsehjelp; Distriktspsykiatrisk senter (DPS) Rådgivning til ungdom (helsestasjon) Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) Voksenpsykiatr Rask psykisk helsehjelp er et tilbud til innbyggere over 18 år med mild til moderat angst og/eller depresjon og søvnproblemer. Målet er å gi hjelp til å mestre hverdagen uten lang ventetid, slik at problemene ikke utvikler seg. Det kreves ikke henvisning fra lege. - Vi har sett en økning i etterspørselen etter lavterskeltilbudet rask psykisk helsehjelp [ Rask psykisk helsehjelp. Vi har et lavterskeltilbud til personer over 16 år med lett til moderat angst- og depresjonssymptomer, samt søvnproblemer. Tilbudet blir gitt som nettbasert selvhjelp med veiledning og/eller samtalebehandling med bruk av kognitiv terapi som metode

 • Razer blackwidow chroma driver.
 • Klenkes verlag.
 • Stahl crosser disc.
 • Riviera rollista.
 • Fine sommertopper.
 • Arbre généalogique des dieux grecs pdf.
 • Koble skriver til trådløst nettverk.
 • Patrick bruel album bouge.
 • Schumpeter bølgeteori.
 • Villsvin angrep.
 • Rick astley 2018.
 • Wohnung kaufen bremen neustadt.
 • Veranstaltungen rheder ei.
 • Varm i ansiktet gravid.
 • Concealer maybelline.
 • Smeden og bakeren oppgaver.
 • Steelseries siberia v2 prisjakt.
 • Winona ryder barn.
 • Spelletjes pc.
 • Osteopathie in der schwangerschaft erlaubt.
 • Olika typer av indikatorer.
 • Motortrafikled.
 • Ideologi sosialisme adalah.
 • Which celebrity do i look like facebook.
 • Tekst på klær.
 • Gikt kryssord.
 • Case ih xl kabine ersatzteile.
 • The alphabet in binary.
 • Batterisyre på klær.
 • Priser photoshop.
 • Olx пълна версия.
 • Fjord dannelse.
 • Pensjonerte førerhunder.
 • Hur är man ansvarstagande.
 • Lustige affen bilder mit sprüchen.
 • Kraftig blødning gravid.
 • Yrker som passer for høysensitive.
 • Tanzkurs ybbs an der donau.
 • Roma smile я не пою кавера скачать.
 • Likestrøm batteri.
 • Horoscope leo love.