Home

Stillingskode 6675 lønn

6675 MILJØTERAPEUT 4 - 6684 MILJØVEILEDER/KONSULENT 4 Se HTA for krav. Lister over gyldige stillingskoder i HTA kapittel 3.4, 4 og 5. Sortert etter stillingsbetegnelse Stillingskode Stillingsbetegnelse kapittel Merknad 6816 MUS. & KULTURMEDARBEID. 4 Lønn regulert i HTA 6600 UNGE ARBEIDSTAKERE Alder inntil 18 år 7488 VARAORDFØRER tilsvarende innplasseres i stillingskode 6293 Maskinist med minstelønn for «Stilling med krav om 3-årig U/H-utdanning (min. 180 studiepoeng)». 6675 Miljøterapeut Miljøterapeut I Gruppe 2 Lærer og Stilling med krav om 3-årig U/H-utdanning (min. 180 studiepoeng) 6684 Miljøveileder/ -konsulen Stillingskode Stillingsbetegnelse kapittel Merknad Kapittel 3.4 9430 ØVERSTE ADM. LEDER 3.4.1 Brukes kun for 6675 MILJØTERAPEUT 4 - 6684 MILJØVEILEDER/KONSULENT 4 Se HTA for krav 6709 BARNEHAGELÆRER 4 - Lønn regulert i HTA Miljøterapeut Miljøterapeut 6675 667500 Tolk Miljøterapeut 6675 667550 Sosionom Sosionom 7534 753400 Sykepleier Sykepleier 7174 717409 Konsulent med høyskole Konsulent 6559 655930 Vernepleier Vernepleier 6455 645500 Garantibeløp TT-kode 6634 kr. 10.000 for alle med alternativ stillingskode i fagstigetrinn 3

Stillingskode 7168 sosialkurator, 7174 sykepleier, 6455 vernepleier, 6508 barnevernspedagog, 7066 fysioterapeut, 7523 spesialsykepleier, 6675 miljøarbeider i heldøgnstjeneste/ turnus, 6185 helsesøster, 6559 konsulent med følger C 1, 7637 pedagogisk leder og stillingskode 7638 pedagogisk leder på dispensasjon Stillingskode Stillingsbetegnelse Lønns-ramme Ltr Spesielle god-skrivingsregler, fellesbest. § 5 B 3.1 - GJENNOMGÅENDE STILLINGER 90.100 LEDERSTILLINGER 1072 Arkivleder 42- 1054 Kontorsjef 47- 1056 Økonomisjef 47- 1055 Personalsjef lønn i % av begynnerl. Lønn og lønnsutvikling for de 10 største stillingskodene i KS-området. Her finner du en oversikt over gjennomsnittslønn og lønnsutvikling for de ti stillingskodene i Hovedtariffavtalen med flest årsverk. De ti største stillingskodene sysselsetter i alt 62 prosent av den samlede sysselsettingen i KS-området. Foto: Shutterstoc Lavere lønn blant innvandrere Publisert 16. november 2017. Innvandrere hadde en månedslønn som i gjennomsnitt utgjorde 86 prosent av lønna for ikke-innvandrere. Lønnsnivået varierer mye avhengig av hvor innvandrerne kommer fra og hvilket yrke de har. Les me

Få riktig lønn ved tilsetting i Den norske kirke (rettssubjektet) Har du fått ny jobb i et bispedømme eller Kirkerådets sekretariat? Her får du hjelp til å forstå lønnssystemet i rettssubjektet Den norske kirke og hvordan du får riktig lønnsinnplassering Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid ; Saksbehandler. Heltid. Alle sektorer : 63 060 personer . 39 690 personer . 23 370 personer . Ca 296 kr . Ca 286 kr . Ca 316 kr . 48 030 kr . 46 300 kr . 51 220 kr . 576 360 kr . 555 600 kr . 614 640 kr . Ca 296 kr . Ca 286 kr . Ca.

Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid ; Saksbehandler. Heltid. Alle sektorer : 63 060 personer . 39 690 personer . 23 370 personer . Ca 296 kr . Ca 286 kr . Ca 316 kr . 48 030 kr . 46 300 kr . 51 220 kr . 576 360 kr . 555 600 kr . 614 640 kr . Ca 296 kr . Ca 286 kr . Ca. garantilønnsoversikt for ansatte som endrer stillingskode eller får ansiennitetsopprykk. Lønnsoversikten viser lønn etter sentrale lønnsforhandlinger pr. 01.07.2019, men er ikke justert for lokale forhandlinger i kapittel 3 og 5. Lønns- og stillingsoversikt for Stavanger kommune pr. 01.07.2019. 1 Lønn. Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid ; Vernepleier. Heltid. Alle sektorer : 11 440 personer . 8 551 personer . 2 889 personer . Ca 281 kr . Ca 279 kr . Ca 288 kr . 45 520 kr . 45 170 kr . 46 690 kr . 546 240 kr . 542 040 kr . 560 280 kr.

Lønn og lønnsutvikling for de 10 største stillingskodene i

Her kan du sjekke lønna i ditt yrke - SS

Rapporteringsbenevnelsene under stillingskode 7451 kan etter lokal vurdering brukes også for stillingskode 7453. For alle med stillingskode 7453 og rapporteringsbenevnelser som gir særaldersgrense, hvis de i stedet hadde brukt stillingskode 7451, gjelder samme aldersgrense. 8451: Avdelingsjordmor: 65: a: 7451 745 Begrepsbruk. Stillingstitler. En stillingstittel er en stillingsbetegnelse basert på en stillingskode (SKO). Stillingskoder består av et fire-sifret nummer og en tittel og blir opprettet og justert i forbindelse med hovedforhandlingene i staten

Få riktig lønn ved tilsetting i Den norske kirke

Lønn for prester/teologer ansatt i kirkelige fellesråd og menighetsråd. Denne artikkelen beskriver lønnssystemet i kirkelige fellesråd og hvordan prester og teologer bør innplasseres i dette. Lønn består av to hovedelementer Den ordinære grunnlønnen (årslønn) og for en del stillinger tilleggslønn for arbeid på særskilte tidspunkt I de lokale forhandlingene kan du argumentere for både endret STILLINGSKODE og/eller LØNN. For at NTL skal ha best mulig forhandlingsgrunnlag er det viktig at du utarbeider et så grundig krav som mulig. Noen tips til utforming av kravet: Vær så konkret som mulig i beskrivelse av arbeidsoppgavene dine Her finner du lønnstabeller for tariffområdene KS og Oslo kommune. Lønnstabell for KS pr. 1. juli 2019 er lagt inn etter meklingsløsningen Lønn ved ansettelse Ved ansettelse i staten innplasseres du i en såkalt stillingskode med tilhørende minstelønn i Hovedtariffavtalen (HTA). Utover det forhandles lønnen individuelt ved ansettelse, og de fleste medlemmer har høyere lønn enn minstesatsen

Konsulent i offentlig sektor utdanning

3 Lønn 14 3.1 Stipe ndiater i hovedtariffavtalen (HTA) i staten 14 3.2 Stipe ndiat 1017 og lønnsinnplassering 15 3.3 Stipe ndiat 1378 og lønnsinnplassering 16 3.4 Lønnsf astsettelse ved stipendiatperiodens begynnelse 17 3.5 Lønnsø kning og forhandlinger underveis 18 3.6 Stipe ndiat utenfor statlig tariffområde 2 KS er den største arbeidsgiverorganisasjonen i kommunal- og fylkeskommunal sektor. Er du ansatt i en kommune eller fylkeskommune, vil arbeidsgiveren din mest sannsynlig være tilslutta KS. Unntaket er Oslo kommune, som er et eget tariffområde

Lønn, goder og reise; Begge avtalene sier at ansatte skal innplasseres i en stillingskode. I tillegg vil enkelte stillingskoder være knyttet opp mot et system for automatisk lønnsopprykk knyttet til ansiennitet. Lytt til podkast om den norske modellen. I skriftlig versjon:. Lønn og tariff Ansatt og arbeidsvilkår Stillingsgrupper (Stillingskode) Ansiennitet. 0 år. 2 år. 4 år. 6 år. 8 år. 10 år. Fysioterapeut (7066) 367 500. 374 900. 378 900. 382 600. 402 100. 426 400. Spesialfysioterapeut (7617) 386 600. 393 400. 397 200 FFT sidene oppdateres ved Høgskolen i Bergen av Ove Kvammen,E-mail:Ove.Kvammen@hib.noOve.Kvammen@hib.n Stillingskode Stillingstittel i Personalportalen Rolle som opprettes i DIPS Rollen gjelder kun for ansatte på avdeling/post 7561 Admin. direktør Får ikke automatisk tilgang 7535 Administrasjonsjef Får ikke automatisk tilgang 7175 Advokat Får ikke automatisk tilgang 4175 Aktivitør Får ikke automatisk tilgan Ansatte i kommuner og fylkeskommuner får sin lønn regulert på ulikt vis, avhengig av om deres stillingskode er plassert i kapittel 3, 4 eller 5 i hovedtariffavtalen. Sentrale tillegg i kapittel 4 De som ligger i kapittel 4 har garantilønn, stigende etter ansiennitet. Ansatte kan ha fått forhandlet fram høyere lønn enn disse trinnene tilsier, [

Tittel Stillingskode Årsverk Gj.lønn Økning Kapittel 5 Advokat 8001 168 783 600 3,9 % Arkitekt 8535 348 624 960 3,5 % Ingeniør 8084 4 108 575 028 2,9 % Jordmor 8209 375 549 780 3,2 % Konservator 8103 73 572 760 1,8 Her finner du link til hele Hovedtariffavtalen i staten.. Som avd.ingeniør 1085 er du lønnet i lønnsramme 22, og denne har en laveste begynnerlønn på lønnstrinn 30. Lønnen øker med ansiennitet, og det finnes også trinn/alternativer som begynner høyere innen samme rammen Statlige stillinger lyses alltid ut med en stillingsbetegnelse (førstekonsulent, rådgiver, seniorrådgiver osv), og etter betegnelsen følger en stillingskode. Samtidig står det ofte i utlysningsteksten at «stillingen lønnes som førstekonsulent, kode xxxx, i henhold til Statens lønnsregulativ». Bek..

Lønn og tariff Tariffoppgjør 2020 Tariffguide - ord og uttryk Forskjell i lønn gjennom året og lønn i desember (som ganges opp med 12 mnd). Regneeksempel på lønnsoverheng. Lønn januar - mars: 30 000,-Totalt 90 000,-Lønn april - desember: 31 000,-Totalt 279 000,-Samlet årslønn: 369 000: For å beregne overheng ganger man desemberlønnen med 12 måneder ( 31 000*12 = 372 000) Lønn og rettigheter for ansatte på sykehus Avtalen gjelder for ansatte i alle offentlige sykehus, men legger også rammene for virksomheter som for eksempel Lovisenberg sykehus. Gyldig: 01.04.2020 - 31.03.202 Virke anbefaler at det ikke forhandles på stilling. Lønnstillegget i lokale forhandlinger kommer i tillegg til arbeidstakers tidligere lønn og gir derved ny årslønn inkludert lokalt tillegg. Før eventuell endring av stillingskategori, bør stilingens innhold vurderes for å avklare om det har skjedd endringer over tid

Hva blir timebetalingen min og hvilken stillingskode skal jeg plasseres i? Ringevikar. SVAR: Du har gjennom din utdanning kompetanse til å undervise 1. - 4. trinn og skal, uavhengig av hvilket fag du underviser i, ha samme lønn. Du skal lønnes som adjunkt (fire års utdanning, minimum 240 studiepoeng), noe som har stillingskode 7962 STILLINGSKODER (UTDRAG FRA HOVEDTARIFFAVTALEN 2014-2016) Stillingskode 7960 Lærer uten godkjent utdanning Tilsatte i undervisningsstilling uten pedagogisk utdanning, men som fyller de faglige kravene til utdanning og har fag som er med i læreplanen Fastsetting av lønn gjøres på bakgrunn av stillingens funksjon, arbeids- og ansvarsområde, kompetansekrav, utdanning, ansiennitet/ erfaring med mer. Hovedtariffavtalen angir laveste årslønn og lønnsutvikling for stillinger/ ansatte som omfattes av kapittel 4, mens kommunen selv fastsetter/avtaler lønn for stillinger og ansatte som e Vi får en del spørsmål om forventet lønn for avansert geriatrisk sykepleier. NSF viser til at hovedtariffavtalen for kommunesektoren har en egen stillingskode for stillinger med krav om mastergrad. Vi har satt opp lønn for stillinger med krav om høyskoleutdanning til sammenligning En av de viktigste oppgavene for Utdanningsforbundet er å jobbe for at medlemmene skal ha bra lønn og gode arbeidsvilkår. Her finner du det du trenger å vite om for eksempel tariff, lønnsoppgjør, tariffavtaler, pensjon

I årets tariffoppgjør ble det fremforhandlet en ny stillingskode (7730). Den er blitt omtalt som et bidrag til kompetanseløft, men Remes Øen er pessimistisk. - Den nye stillingskoden er for dem med fireårig spesialutdanning og ett års tilleggsutdanning og tilsvarer lønn for femårig universitets- og høyskoleutdanning LØNN: I en mye brukt stillingskode i akademia, forsker 1109, er lønnsforskjellen mellom det å være midlertidig og fast ansatt på over 40.000 kroner Arbeidsforhold ved lønn til ansatte som har sluttet Bytte lønnssystem Bytte jobb hos samme arbeidsgiver Fisjon Fusjon Oppkjøp, eierskifte eller overdragelse av virksomhet Kommune- og fylkessammenslåing Lønn og ytelser Kontantytelse, utgiftsgodtgjørelse, naturalytelser,trygd, pensjon og me Endring av stillingskode Ved tariffrevisjonen pr 01.05.2002 har partene tydeliggjort kriteriene for bruken av mange stillingskoder. Dersom arbeids­giver konstaterer at det er benyttet feil stillingskode, f.eks hvor de kompetanse­messige forutsetningene - inkl evt. realkompetansevurderinger - ikke er oppfylt, kan ikke arbeidsgiver ensidig endre, eller «rette opp» dette

Rådgiver i offentlig sektor utdanning

Stillingskode HTA Stillingskode fagstigen Årslønn Krav til kompetanse ved innplassering Jurist Rådgiver 8530 853002 490.000 - 550.000 Minstelønn jurister med godkjent universitetsutdanning Jurist I Rådgiver 8530 853001 510.000 - 580.000 Økt teoretisk eller praktisk kompetanse innen et relevan Lønn til studenter Følgende enheter har egne retningslinjer for avlønning av studenter: MN: Veiledning for stillingskoder og retningslinjer for avlønning av studente • Endre lønn og stillingsprosent • Endre tilleggslønn • Endre aldersgrense og stillingskode • Melde ut en ansatt • Endre pensjonsordning • Oversikt over ansatthistorikken 1.Søke opp en ansatt ved hjelp av fødselsdato eller fullt personnummer. I dette tilfellet har man søkt opp kun en ansatt. Brukerveilednin

Miljøterapeut utdanning

Er registrert som saksbehandler med stillingskode 7531. Gikk denne mnd fra 4 års ansiennitet til 6 år. Lønnsøkning? 3500 kr i året. Jeg har da altså nå en lønn på 339 400,- i året med 6 års ansiennitet og fagbrev i kontorfag. Er det bare meg eller er dette veldig lav lønn? Anonymous poster hash:. lønn som avdelingsdirektør (stillingskode 1060) i lønnstrinn 80-90 (kr 779 600-1 016 700) inspirerende oppgaver og entusiastiske kollegaer gode ordninger for pensjon, lån og forsikring i Statens pensjonskass Altså, lønnsramme 1 går gra lønnstrinn 37-53, dvs ca kr 360 000-442 000 Stillingskode. 01.12.2015. 09:34. 01.12 Nå må medlemmene i hotell og restaurant selv ta stilling til om de vil streike for bedre lønn. Jan Vardøen er glad for å ha fagorganiserte ansatte og er selv et stolt LO-medlem. Alf Ragnar Olsen. Jan Vardøen (58). Lønn. Stillingen lønnes i stillingskode 1408 førstekonsulent, lønnstrinn 44-53 (kr 403.200 - 464.800 pr år), evt. stillingskode 1363 seniorkonsulent, lønnstrinn 52-63 (kr 456.900 - 555.100 pr år). Lønnsplassering etter kvalifikasjoner og tjenesteansiennitet. Fra lønna går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse. Andre opplysninge

Hovedtariffavtalen for Den norske kirke 01

konsulent, kompetanse -lønn - Karriere, arbeidsliv og

1) Ett års turnustjeneste medregnes i lønnsansienniteten for fysioterapeut. Ved utlysning av stilling hvor det kreves spesialistkompetanse i fysioterapi (MNFF), skal fysioterapeuten gis to lønnstrinn i tillegg til sin lønn. 2) Fysioterapeut turnuskandidat lønnes med 90% av lønn for fysioterapeuter (NY stk. 78). Ansiennitet medregnes ikke Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1408 Førstekonsulent, lønnstrinn 37-48, som tilsvarer 332 000 ? 391 300 eller stillingskode 1434 Rådgiver, lønnstrinn 47 ? 60, som tilsvarer 384 900 ? 480 900. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Vi benytter et elektronisk rekrutteringssystem

Bergen kommune ønsker å tilby konkurransedyktig lønn. I utlysningsteksten finner du som regel informasjon om lønnsnivå for den aktuelle stillingen. Arbeidstid. Det finnes ulike arbeidstidsordninger i Bergen kommune. Pensjon. I tillegg til folketrygden har Bergen kommune offentlig tjenestepensjonsordning for sine ansatte Bibliotekaren 8/2012 5 Bibliotekenes IT-senter AS • Malerhaugveien 20 • Pb. 6458 Etterstad • 0605 Oslo Tlf: 22 08 34 00 • Faks: 22 08 98 80 • salg@bibits.no • www.bibits.no Vi tror på ÅPENHET! Åpenhet i alle ledd. Åpenhet med brukerne våre. Åpenhet i organisasjonen. Sammen med våre brukere o Rådgiver (stillingskode 1434) lønn fra kr. 466 500,- til kr. 569 000,- brutto pr år, eller som Seniorrådgiver (stillingskode 1364) lønn fra kr. 548 200,- til kr. 686 900,- brutto pr. år. Innplassering i stillingskode og lønnsplassering fastsettes på bakgrunn av formell kompetanse, ansiennitet og kvalifikasjoner for øvrig

Hovedtariffavtalen - K

 1. Universitetsstipendiater: Avlønnes i stillingskode 1017 (lønnstrinn 50-57) kr 436.900 - 490.900,- Postdoktor: Avlønnes i stillingskode 1352 (lønnstrinn 57-65)kr 490.00 - 569.000,-Oppstartslønn for doktorgradsstipendiater ved Ahus skal pr 1. januar 2018 fortsatt utgjøre kr 450.000,-
 2. Stillingskode: 717400 Sykepleier lønn 373 300 - 454 400 etter ansiennitet Stillingskode: 667500 Miljøterapeut lønn 364 500-429 500 etter ansiennitet Stillingskode 771103 Sykepleierstudent eller 771105 Vernepleierstudent: Lønn 1.års student 287 000
 3. Lønn til vitenskapelige assistenter Lønnstrinn fastsettes av fakultetene og instituttene. Enkelte enheter har skriftlige retningslinjer for dette, se lokale retningslinjer for ansettelse av vitenskapelig assistent. Hvis de ikke er ført opp der, forhør deg med aktuell enhet
 4. Lønn og rettigheter for ansatte i utdanningsinstitusjoner Gyldig: 01.05.2018 - 30.04.2020 Avtalens innhold: Landsoverenskomst for utdanning (HUK) Protokoller: Protokoll Virke HUK-oppgjøret 2018 Protokoll mellomoppgjøret Virke - HUK 2019. Vedlegg: Tariffplakat.
 5. Ikke overraskende ser vi at kommunal og statlig sektor følger hverandre tett, mens lønnen i privat sektor øker mer etter noen få år i jobb. Lønnsstatistikken er blant våre aller mest etterspurte medlemsfordeler. Takk til alle som har svart på lønnsundersøkelsen

• Vanlig lønn (kapittel 4 i HTA): Dette utgjør størsteparten av arbeidstakerne og inkluderer ufaglærte, fagarbeidere og høyskole, inkludert undervisningsstillinger. Rundt 300.000 årsverk på landsbasis (per 01.12.17 ifølge PAI). Lønnsveksten forhandles sentralt mellom partene Gyldig 1. oktober 2020 - 30. april 2021. Hovedlønn (A-tabell) YS/Unio/LO (pdf) - (gjelder også for ikke fagorganiserte) For medlemmer av Akademikerne angis lønn i kroner. Slik beregnes din brutto årslønn og månedslønn Tall per 31.12.2017 Skriftserien • nr. 1/2018. Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sekto

Fagforbundet ivaretar dine rettigheter som ansatt i barnevernet når det kommer til lønn, arbeidsforhold og faglig utvikling. Sammen er vi sterke - bli med i dag I dag fikk jeg beskjed om at jeg har fått meg ny jobb (om jeg vil). Stillingen er som seniorrådgiver i staten, stillingskode 1364. I morgen skal jeg få tilsendt lønnstilbud, og jeg som aldri har jobbet i det offentlige prøver å skjønne hvordan lønn fastsettes og hvordan jeg eventuelt kan påvirke dette

Lønnstabeller og tilleggslønnssatser i Dnk(r

Tariff Lønn & tariffavtaler Fagforbunde

Stillingskode 7168 sosialkurator, 7174 sykepleier, 6455 vernepleier, 6508 barnevernspedagog, 7066 fysioterapeut, 7523 spesialsykepleier, 6675 miljøarbeider i heldøgns tjeneste / turnus, 6185 helsesøster, 6559 konsulent som følger C1, 7637 pedagogisk leder og stillingskode 7638 ped.leder p Ved ansettelse innplasseres arbeidstakeren i den stillingskode og med den lønn som stillingen er kunngjort i. I henhold til hovedtariffavtalen med Akademikerne skal lønnen angis i kroner, og kronetillegg kan benyttes i de lokale forhandlingene

Høyest lønn for lastebil- og trailerlærlinger. Publisert: 7. januar 2020 . - arbeidsforholdet er innrapportert med en yrkeskode som indikerer at lønnstakeren er lærling. Det kan være mangler ved denne informasjonen om Artikkel; Ulike statistikker om ansatte i barnehage og skol NSD. Harald Hårfagres gate 29. N-5007 Bergen, Norway. Tel +47 55 58 21 17. nsd@nsd.n Mer lønn og høyere status Fagarbeidere som arbeider i kommunen, får fra 1. august i år 20.000 kroner ekstra i lønn hvis de har utdanning på fagskolenivå. Tillegget blir gitt i lokale forhandlinger dersom arbeidsgiver går med på det. Det vil si at arbeidsgiver må være villig til å plassere fagarbeideren i en stillingskode som gir lønnsøkning, ifølge Hovedavtalen mellom.

Lederavlønning - øverste leder(e) - K

Stillingskode (SKO) Stillingskode (SKO) består av fire unike siffer, er tilknyttet egen stillingstittel, og er koblet opp mot en spesifikk yrkeskode (STYRK) Stillingstittel. Stillingstittelen følger av SKO i samsvar med stillingskoderegisteret. Stillingsbetegnelse. Valgfri utdypende tekst/tittel som kan knyttes til stillingen. Stillingskodever Tariffoppgjøret 2020 er et hovedtariffoppgjør. Det vil si at i tillegg til spørsmål om justering av lønn, var tariffavtaler med utløp 30. april 2020 gjenstand for revisjon 7. Lønn for lærekandidater. For lærekandidater (jf § 4-1 i Opplæringsloven) fastsettes lønnen individuelt som en prosentvis andel av begynnerlønnen til en fagarbeider med fagbrev (eksklusive tillegg).. 8. Kursavgifter og læremateriell. Lærlinger og praksiskandidater skal ikke ha økonomiske utgifter i form av kursavgifter og læremateriell i perioden frem til fagprøven Du kan da få høyere lønn, men en omgjøring av stillingskode vil måtte tas i ordinære lønnsforhandlinger. HTA pkt. 2.5.5, 3: Arbeidsforhold. Arbeidsgiver eller arbeidstaker (gjennom sin organisasjon) kan forhandle ny lønn og/eller endring av stillingskode ved vesentlige endringer i stillingens ansvars- og arbeidsoppgaver

Vedlegg 6 KS Hovedtariffavtale - Utdanningsforbunde

SVAR: For å gå opp fra stillingskode «adjunkt» til stillingskode «adjunkt med tilleggsutdanning», så må du ha 300 studiepoeng. Adjunkt tilsvarer 240 studiepoeng. Med engelsk har du 270 studiepoeng og mangler fremdeles 30 på å bli flyttet opp. Derfor har du dessverre ikke automatisk rett til høyere lønn etter det sentralt bestemte kompetanselønnssystemet Fagforeningene kan bistå medlemmene i arbeidsforholdet, og forhandler på ulike måter med kommunen om blant annet lønn, arbeidstid og pensjon. Fagforeningene er også viktige samarbeidsparter for kommunen når det gjelder utviklingsarbeid og oppfølging av politiske vedtak. Gå til oversikt over alle fagforeninger Oslo kommune har avtale me

Lønnen din kan også bestå av andre ting som bonus, flere feriedager, fleksibel arbeidstid, etterutdanning eller andre goder. 15. Skriftlig lønnskravSom ansatt kan du levere et skriftlig krav om høyere lønn. Du bør imidlertid også argumentere for kravet ditt muntlig Lokale forhandlinger arena for endring i lønn. Teamledere på BFT med stillingskode 745320. Minstelønn fra 01.05.2018 er 575 000. Ref. protokoll 26.10.2018. Drifts- og områdeledere. Minstelønn for drifts- og områdeledere pr. 01.08.2017 med henholdsvis stillingskode 700301 og 700327 er kroner 500 000. Pensjonistavlønning og særavtale Evaluering av omkodingen fra stillingskode til yrkeskode i Statens sentrale tjenestemannsregister (SST) Publisert: 6. januar 2006 Notater 2006/03 Evaluering av omkodingen fra stillingskode til yrkeskode i Statens sentrale tjenestemannsregister (SST) Publisert: 6. januar 2006 Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format Stillingskode 7960 lønn. Din viktigste lønnsforhandling gjør du ved ansettelse. Den lønnen du starter med i et arbeidsforhold vil være med å danne grunnlaget for senere lønn og. lønn 2 år Ansiennitets­ tillegg 4 år Ansiennitets­ tillegg 6 år Ansiennitets­ tillegg 8 år Ansiennitets­ tillegg 10 år Ansiennitets­ tillegg 16 år til to lønnstrinn utover lønnen (samlet etter hovedlønnstabellen og faste månedlige tillegg) til de arbeidstakere arbeidslederen har den direkte ledelse av. Dette gjelder ikke når den underordnede har fått beholde sin tidligere stillings lønn etter reglene i fellesbestemmelsene § 10 Arbeidsgiver skal vurdere lønn på nytt innenfor stillingens lønnsalternativer inntil 12 måneder etter ansettelse. Dette er ikke en forhandlingsbestemmelse, men noe som ensidig er opp til arbeidsgiver å vurdere. Du kan da få høyere lønn, men en omgjøring av stillingskode vil måtte tas i ordinære lønnsforhandlinger

 • Vannkastanjer lavkarbo.
 • Radio hamburg star wars comedy.
 • Hirnstamminfarkt erfahrungsberichte.
 • Camp åre.
 • Lumbalcolumna behandling.
 • Verdens første hodetransplantasjon.
 • Viltgryte elgkjøttdeig.
 • Lrf fastigheter till salu.
 • Frauenhaus wels mohnstraße.
 • Rauchende colts festus.
 • Vw leipzig gebrauchtwagen suche.
 • Hvordan lage youtube video.
 • Institusjon synonym.
 • Askim kommune kart.
 • Sammlung französisch.
 • Med 11 uib.
 • Oslo gospel choir messias.
 • Ju jitsu trondheim.
 • Strandhaus spreewald.
 • Nrw spion.
 • Ms svealand.
 • Tanzsport dornbirn.
 • Kindertanzen memmingen.
 • Riflestokk mauser.
 • Markant autowäsche.
 • Lunsj de fem stuer.
 • Innskreven sirkel radius.
 • Mic stand for rode nt usb.
 • Blanket jackson mutter.
 • Dampsaga senter.
 • Mazda tribute steuerkette wechseln.
 • Müller spielwaren.
 • Argon 18 e117.
 • Thomas und seine freunde henry.
 • Dr martens sko leonore.
 • Kinderwens alleenstaande vrouw.
 • Wohnung linz land kaufen.
 • Total eclipse of the heart glee.
 • Tollens test reaction.
 • Geneva model s manual.
 • Osteosarkom kne.