Home

Demokratiske kjennetegn

Viktige kjennetegn ved demokratiet i Norge: Alle norske statsborgere har stemmerett fra det året de fyller 18. Innvandrere som har bodd mer enn tre år i Norge, har stemmerett ved kommunevalg. Alle har rett til å skaffe seg informasjon om hva som foregår med tanke på styre og stell i landet. Noe informasjon får vi på skolen, noe gjennom. Demokrati, også kalt folkestyre, er en styreform der folket, forstått som landets voksne innbyggere, velger representanter som utformer lovene og tar viktige politiske beslutninger. I et demokrati kan innbyggerne også selv delta i utformingen av de politiske vedtakene. Mer generelt betyr demokrati at innbyggerne deltar aktivt i viktige politiske beslutningsprosesser og har like rettigheter. SVAR: Hei! I artikkelen under står det noe om kjennetegnene ved et demokrati. I tillegg får du noen lenker hvis du vil lese mer. Hilsen redaksjonen, ung.n

Demokrati i barnehagen - Universitetet i Agder

Allmenn stemmerett, Flertallsstyre, Garanti for mindretallets rettigheter, Garanti for grunnleggende rettigheter og friheter, Frie og hemmelige valg, Velferd.. Viktige demokratiske rettigheter er ytringsfrihet, stemmerett, organisasjonsfrihet, religionsfrihet og likestilling. Et annet viktig prinsipp i et demokrati er vern av mindretallet. I et demokrati er det flertallet som bestemmer, men det er viktig at også minoritetenes stemme blir hørt, og at deres rettigheter blir ivaretatt

Samfunnsfag YF Vg2 - Demokrati - NDL

Det demokratiske parti (engelsk: Democratic Party) er et amerikansk politisk parti, og ett av landets to dominerende politiske partier sammen med Det republikanske parti.Partiets medlemmer kalles ofte «demokrater». Det demokratiske parti er fundert på amerikansk liberalisme, og partiets sosialliberale og progressive politikk plasserer det til venstre i det amerikanske politiske spekteret Et velfungerende demokrati i fremtiden, krever også at vi legger til rette for at alle kan være reelle deltagere i demokratiske prosesser, på skolen, i arbeidslivet og i frivillige aktiviteter. Det krever at alle føler tilhørighet, likeverd og tillit til folkestyret, og at vi har like muligheter til å delta

demokrati - Store norske leksiko

Demokrati (av gresk, demos, folk og kratos, makt), også kalt folkestyre, er en styreform som baserer seg på at folket bestemmer hva slags politikk som skal føres.. Vanligvis benyttes begrepet i en noe snevrere betydning, der det betegner et system som det man har i de fleste vestlige land i dag, der folket stemmer inn representanter i en riksforsamling samtidig som man har visse. Det athenske demokratiet er det første kjente eksempelet på et direkte folkestyre vi kjenner til. Det ble gjennomført etter en folkelig oppstand mot adelsstyret i Athen i 508 fvt. og fikk sin institusjonelle forankring gjennom en serie reformer foreslått av Kleisthenes i 507 fvt. Til tross for mange justeringer og flere oligarkiske kuppforsøk, overlevde det athenske demokratiet i flere. Demokratiet står sterkt i Norge. Det representative demokratiet utgjør kjernen i det norske folkestyret. Annethvert år er det enten stortings- og sametingsvalg eller kommunestyre- og fylkestingsvalg. Det representative demokratiet har etter hvert bl.. Indeksen måler graden av demokrati rangert på en skala fra 0-10 der 10 er best

Hva kjennetegner demokrati? - Ung

Det demokratiske system i gamle Hellas . Hvordan var det politiske systemet bygd opp, og hvem kunne stemme? Det politiske systemet i Athen var delt i tre - i folkeforsamlingen, rådsforsamlingen og embetsmennene. Folkeforsamlingen var åpen for alle frie menn over 20 år med status som borgere i Athen. De måtte også ha to athenske foreldre Norge er blitt rangert som verdens mest demokratiske land i 2018. Det betyr at det kanskje ikke er så lett å få øye på eventuelle utfordringer for demokratiet i Norge som i mange andre land. Det er to typer utfordringer vi kan se etter: Svekket oppslutning og tillit til det demokratiske systemet. Styresettet blir mindre demokratisk og. FRIHET OG KRENKELSE: - For mange betydde Grunnlovens friheter mye. Men for arbeidsfolk og tjenestefolk betydde den ikke stort. Rettssikkerhet kunne krenkes, trykkefriheten undertrykkes og mennesker generelt holdes nede selv om vi hadde en grunnlov i Norge, påpeker Arvid Storsveen. (Foto: Trine Nickelsen

Demokratiske kjennetegn - Tankekar

 1. Kjennetegn ved en rettsstat - Lover som regulerer rettigheter og tydelig definerer hva som er straffbare handlinger og i dag har vi mellom 80-120 demokratiske stater. Demokratiseringen på 1900-tallet foregikk i bølger etter de to verdenskrigene og etter kommunismens sammenbrudd
 2. Kontakt oss post@isp.uib.no Universitetet i Bergen Institutt for sammenliknende politikk Postboks 7802 5020 BERGE
 3. st i Skandinavia, finner man kimer til demokratiske institusjoner langt tilbake i tiden. Fra de norrøne sagaene vet vi at tingene spilte en sentral rolle i det norrøne samfunnet
 4. Hvordan vi skal ta vare på og utvikle demokratiet i framtida, er en stor utfordring. Folk er engasjerte i mange politiske saker, og politikerne bør lytte og bidra til at viktige beslutninger tas i åpne demokratiske fora

Et kjennetegn ved demokratiske prosesser er at de tar utgangspunkt i felles anliggender der det finnes forskjellige og motstridende oppfatninger og interessekonflikter. Fungerende demokratiske prosesser er avhengig av gjensidig anerkjennelse, likeverdig samhandling og tillit Dette tverrfaglige forskningsmiljøet har - siden det ble opprettet i 2013 - hatt som mål å dokumentere og beskrive ungdommers demokratiske praksis og å fremme demokratisk danning. En viktig premiss i vår tilnærming har hele tiden vært at barn og unge allerede er demokratiske medborgere

Viktige begreper. Medborgerskap, være en del av samfunnets demokratiske fellesskap med formelle og reelle politiske påvirkningsmuligheter. Politisk fattigdom, brukes om grupper som har ingen eller få politiske ressurser (se det). Politiske ressurser, personlige kjennetegn og egenskaper som øker muligheten for å utøve politisk påvirkning, f.eks. språklige evner, kunnskap, nettverk, tid osv I den demokratiske lovstaten må regjeringene respektere det som er gitt i lovene, det vil si det må respekteres og oppfylle det som er definert av loven. Dette betyr at beslutninger ikke kan være i strid med hva loven sier, og på denne måten er de grunnleggende rettighetene til borgerne beskyttet. Kjennetegn ved den demokratiske lovstate Review the kjennetegn demokrati image gallery and also demokratier kjennetegn plus demokratiske kjennetegn. Back Home. Last updated. 18 July, 2020 Saturday. start. I artikkelen under det str noe ved kjennetegnene etdemokrati. The space of cultural tastes Situasjonsbestemt ledelse er en av verdens mest anvendte teorier for ledelse. Mye av dette skyldes teoriens enkelhet. Den er lettfattelig og lett anvendelig i praktisk bruk på team og organisasjoner

Hva er demokrati? - Ung

Den nordiske modellen: Kjennetegn. Den engelske Wiki-artikkelen Nordic model gir en beskrivelse av Den nordiske modellen, men ikke en evaluering av hvordan den fungerer i praksis. For to tyske varianter av demokratisk blandings­økonomi, se Wiki-artiklene Social market economy og Rhine capita­lism Et reelt demokrati styres etter demokratiske prinsipper og har frie hemmelige valg der flere politiske partier er representert. Venstre - Sentrum - Høyre, partier i norsk politikk. Rødt, SV, AP - Sp, Krf, V - H, FrP. Kjennetegn for venstresiden i politikken-Ønsker en stat som fordeler samfunnets ressurser

For å kunne jobbe aktivt med relasjonene til barna vi er sammen med i hverdagen, så må vi vite hva en god relasjon egentlig er. En god relasjon kan ses på som en ballpasning, der man sender ballen frem og tilbake til hverandre - et samspill Dette mangfoldet er det demokratiske Europas fremtid. Et kjennetegn ved demokratiet er nettopp at minoriteter skal beskyttes mot diskriminering basert på deres religiøse praksiser, livssyn og. Elever skal også få kunnskap om demokratiske arbeidsmåter og øvelse i å utføre demokratiske handlinger (L-97). Opl og L-97 slår dermed fast at elevråd er et ledd i den demokratiske oppdragelsen skolen skal gi elever. Men kan man utfra dette si at elevråd er et demokratisk organ? Hvilke demokratiske kjennetegn må et slikt råd i s Din digitale matematikkportal til alle klassetrinn i grunnskolen. MatteMestern hjelper alle på skolen - både elever, lærere og foreldre. På MatteMestern kan du øve på alle former for matematikk

Situasjonsbestemt ledelse

Demokratiske kjennetegn - YouTub

Politikk og makt - versjon 2: Kapittel 4 - Demokrat

 1. Den demokratiske lederen er tiltalt for å bestemme hvem som er i gruppen og hvem som får bidra til beslutningene som tas. Forskere har funnet ut at den demokratiske lederstilen er en av de mest effektive typene og fører til høyere produktivitet, bedre bidrag fra gruppemedlemmer og økt gruppemoral. Kjennetegn
 2. Å ha en forståelse for demokratiets kjennetegn har også en særstilling i samfunnsfag ettersom det også blir nevnt som et grunnleggende formål i læreplanen for samfunnsfag: «Formålet med samfunnsfaget er å medvirke til forståelse av og oppslutning om grunnleggende menneskerettigheter, demokratiske verdier og likestilling, og til aktivt medborgerskap og demokratisk deltakelse.
 3. Demokratiet er ingen selvmordspakt. Det har rett til å forsvare seg mot fiender som vil erstatte folkestyre og rettsstat med en autoritær eller totalitær stat, skriver John O. Egeland
 4. Demokratiske kjennetegn Selv om demokratier kan være svært ulike, er det noen kjennetegn eller forutsetninger som må være til stede for at vi skal kunne si at et land er demokratisk

Historisk bakgrunn. Lepra kom antagelig til Europa gjennom korstogene, men sykdommen avtok rundt 1500-tallet. Sykdommen var en viktig årsak til etablering av de første sykehus i Europa i form av allmissehus, hospitaler, lasaretter og leprosarier ofte drevet av kirken Demokratiske avgjørelser må oppleves forståelig og rettferdig av den enkelte, også de som måtte gå en imot, sier Helgesen. Hun er bekymret for at flere politikere blir utsatt for sjikane og hets

Demokratiske kjennetegn: Diktaturets kjennetegn: Indirekte og direkte demokrati: Politikken og privatlivet: Politisk strid- et sunnhetstegn Det sårbare demokratiet: Kapittel 7: Valg, velgere, valgt Stemmeretten Sikkert plass- eller bare listefyll? Hvilke parti skal jeg velge? Politiske ideologier: Kapittel 9: De folkevalgte En plass på. Demokratiske ferdigheter handler om elevenes evne til analyse og resonnement, for eksempel evnen til å fortolke, sammenligne og vurdere informasjon, mens engasjement inkluderer interesse for politikk og samfunnsspørsmål. Dimensjonene forskerne kartla henger sammen, og påvirkes av kjennetegn ved den unge selv og ved foreldrene Andre kjennetegn som er løst datert til fase 3, inkluderer de fire stasjonssteinene (6), hvorav to stod [] på toppen av hver sin jordhaug. WikiMatrix WikiMatrix Et kjennetegn på panteisme er at hvert individuelle menneske, i egenskap av å være en del av [] universet eller naturen, er en del av Gud - Kunne kjennetegn på demokrati og forklare hvordan det fungerer. - Drøfte demokratiske styreformer. - Forklare sammenhenger mellom menneskerettigheter og demokrati. Internasjonale samarbeidsforhold og konflikter: - Greie ut om regionale og globale samarbeidsformer

Politiske modeller og kristendom - Nationen

Demokrati? Ja! Men hva slags demokrati? Norgespartie

Svake stater, etniske og religiøse konfliktlinjer internt i en stat, hurtige kulturelle endringer, undertrykking, sosiale problemer og fattigdom, manglende demokratiske institusjoner og brudd på menneskerettigheter, alt dette kan kanskje forklare terrorisme Et kjennetegn på velfungerende økonomiske institusjoner er at de samlet sett skaper produktive insentiver, fremmer konkurranse og innovasjon, samt reduserer transaksjonskostnadene i alle markeder. Det er vanskelig å forestille seg en velfungerende markedsøkonomi uten rammebetingelser med slike egenskaper Etiske normer for pressen (trykt presse, radio, fjernsyn og nettpublikasjoner) Den enkelte redaktør og medarbeider har ansvar for å kjenne pressens etiske normer og plikter å legge disse til grunn for sin virksomhet. Presseetikken gjelder hele den journalistiske prosessen, fra innsamling til presentasjon av det journalistiske materialet. 1. Pressens samfunnsrolle 1.1. Ytringsfrihet. Prinsipielt kan demokratiet forstås som å ha to særegne kjennetegn: 1. Det fastsetter maktforholdet mellom borgerne som jevnbyrdig i den forstand at alle er kvalifisert til å delta og oppfordres til å delta som myndige borgere og alle har én stemme, og at de slik teller likt. 2. Det fastsetter maktforholdet mellom styrere og styrte Andre kjennetegn som er løst datert til fase 3, inkluderer de fire stasjonssteinene (6), hvorav to stod på toppen av hver sin jordhaug. WikiMatrix Et kjennetegn på panteisme er at hvert individuelle menneske, i egenskap av å være en del av universet eller naturen, er en del av Gud

Den demokratiske republikken Kongo · Befolkning. På denne siden kan du finne tidligere, nåværende og fremtidige befolkningsstatistikk for Den demokratiske republikken Kongo (1950-2100), befolkningskart , demografi, levende befolkning teller etc. Den saharawiske arabiske demokratiske republikk (SADR) (arabisk: الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية) ble grunnlagt 27. februar 1976 i Bir Lehlou av Polisario. 44 relasjoner FN-sambandet / Tema / Fattigdom / Befolkning, migrasjon og urbanisering Sist oppdatert: 03.12.2019 Befolkningen har vokst kraftig de siste hundre årene, men selve befolkningsveksten har gått betydelig ned

Samfunnsfag YF Vg2 - Demokratiets utfordringer og

 1. Amerikanske presidentkandidater 2016. November 2016 går amerikanerne til valgurnene. Her kan du lese om kandidatene
 2. Kjennetegn for en løgnfabrikk: - Sensasjonelle overskrifter laget for å skape frykt eller oppstandelse - Artiklene er dårlig oversatt fra utenlandske artikler eller kopiert fra norske Begge deler er negativt for demokratiet og de demokratiske prosessene
 3. Kjennetegn på tradisjonell lyrikk og prosa i 1940-årene; Kjennetegn på modernistisk lyrikk og prosa i 1950-årene; Moderniteten kan ses som resultat av tre ikke-voldelige revolusjoner: den vitenskapelige, den industrielle og den demokratiske. Moderniteten fører til sterkere individualisering,.
 4. Jeg presenterer først for de to alternative demokratiperspektivene, og drøfter dernest hvordan partiene kan fremme de forskjellige settene av demokratiske verdier. I kapittel 4, 5, 6 og 7 analyseres i tur og orden massepartiets kjennetegn, på basis av de ulike demokratisynene og forventningene til partiene
 5. dre vanskelige holdninger til forholdet til Cuba
 6. st fornøyd med pålitelighet, viser resultatene fra KS' lokaldemokratiundersøkelse

Det sier seg selv at en stat av denne typen ikke hadde muligheter for å kunne utvikle demokratiske trekk. Den spartanske staten kommer faktisk på sentrale områder til å ligne sterkt på det totalitære elitesamfunnet som Platon skildrer i sitt samfunnsvitenskapelige verk Staten Kjennetegn Vi ser barn som kan reflektere over egen væremåte og egne handlinger. Vi ser barn som er i stand til å tenke selv, søke kunnskap, reflektere over og vurdere vedtatte sannheter. Vi ser barn som stiller spørsmå l og yter motstand på egne og selvstendig og ansvarlig deltakelse i demokratiske fellesskap Og i Det demokratiske partiet må Joe Biden og visepresident Harris hanskes med en radikal og aktivistisk venstre fløy av folkevalgte og velgere som egentlig skulle ønsket at det var Bernie Sanders fra Vermont som flyttet inn i Det hvite hus 20. januar neste år

En mengde demokratiske ideer danner bakteppe for Weber sine idealer om embetsmannen som leder i byråkratiet med tilhørende krav til kvalifikasjoner, lojalitet til organisasjonen, maktutøvelse i form av legitim makt, saklighet og habilitet i saksbehandlingen og en offentlighet som kan føre kontroll gjennom krav til skriftlighet, arkivering og transparens verden fullt demokratiske. De ikke-demokratiske landene omfatter 57 prosent av verdens befolkning. Utviklingen av demokrati i tidligere kolonier og kom-munistiske land har nå stoppet opp, konkluderte rapporten. Mange steder blir ønsket om politisk frihet og demokrati fortsatt møtt med trakassering, tåregass, fengsling og tortur Kjennetegn ved demokratier Frie, hemmelige valg med allmenn stemmerett. Flertallet bestemmer, men mindretallet (opposisjonen) får uttrykke sitt syn Demokrati, også kalt folkestyre, er en styreform hvor folket har direkte eller indirekte innflytelse på hva slags beslutninger som fattes. Kjennetegn ved demokrati er frie valg, flertallsstyre, retten til å være uenig med flertallet, og at individenes grunnleggende rettigheter ivaretas. Demokrati viser til en styreform hvor folket bestemmer

Det demokratiske parti (USA) - Wikipedi

Et kjennetegn på et demokrati i tilbakegang, Som et ledd i den globale demokratiske tilbakegangen, har regjeringer i nærmere 50 land nå innført restriksjoner på sivilsamfunnets muligheter til å motta internasjonal pengestøtte, hvordan støtten kan brukes,. Skrive saktekster/artikler Det å skrive saktekster er uten tvil en svært viktig kompetanse dersom du skal lykkes på skolen og i arbeidslivet. Kunnskap om hvordan du kan bygge opp saktekster vil også kunne overføres til muntlige fremføringer og presentasjoner. Under finner du derfor noen oppgaver knyttet til skriving av saktekster. Hvorfor skrive saktekster Demokratiske rettigheter, som både er nedfelt i lovgivningen om arbeidsmiljø og arbeidervern og i direkte avtaler mellom partene på arbeidsmarkedet, gir grunnlag for å utvikle organisasjons- og ledelsesformer hvor medvirkning blir en viktig faktor Human-Etisk Forbunds stiftere var opptatt av å fremheve at etikken deres hadde et menneskelig grunnlag, og valgte derfor å bruke begrepet human-etikk om forbundets idegrunnlag.. For Human-Etisk Forbund er humanetikk og humanisme i dag nært beslektede begreper, og de brukes om hverandre

Demokratiets utfordringer i vår tid - Aftenposte

Her mener jeg også vi helt klart ser tegn som peker mot det moderne og demokratiske slik det har utviklet seg i populærkulturen. Selv om momentumet hos de to viktigste musikkformene rockabilly og rhythm and blues på mange måter hadde stoppet opp i USA da 50-tallet gikk mot slutten, hadde musikken satt kraftige spor blant annet i Liverpool og Detroit Udir har ansvar for barnehager, grunnskoler og videregående opplæring. Her kan du finne rammeplan, læreplaner, eksamensinformasjon med mer

Vi har tidligere beskrevet hvordan idégrunnlaget i det helsefremmende arbeidet har utviklet seg fra opplysningsarbeid til empowerment (1). I denne artikkelen vil vi se nærmere på «empowerment» og vise eksempler på hvordan dette har vært forsøkt anvendt i praktiske prosjekter i regi av Avdeling for helsefremmende arbeid i tidligere Statens helseundersøkelser Kjennetegn på en parlamentarisk styreform En parlamentarisk styresett er en type demokrati. Den deler demokratiske funksjoner som også forekommer i et direkte demokrati slik som Sveits eller en president demokrati slik som USA. Grunnleggende prinsipper som er felles for demokratier inkluder Enhetskirken (Den Forente Familie) En høyere hensikt med livet, uansett hvilken religion en tilhører. Her i Norge ga man navnet «Den Forente Familie» til bevegelsen Sun Myung Moon (1920-2012) grunnla i 1954 i Seoul som «Hellig Åndelig Forening for Global Kristen Enhet» (Holy Spirit Association for the Unification of World Christianity på engelsk) Ebola, eller ebolavirussykdom (EVD) er en type viral blødningsfeber som kan forårsakes av fire forskjellige RNA-virus. Ebola forekommer i Sentral- og Vest-Afrika. Det har fått sitt navn etter en liten elv i Den demokratiske republikken Kongo. Viruset ble første gang isolert fra personer bosatt i dette området i 1976 Det er ut fra dens enhetsskapende ideologi den aktuelle demokratiske staten fremfor alt må vurderes. Den katolske kirke har i sin vurdering av demokratiet, en statsform som Kirken gir sin støtte, gjort gjeldende visse kjennetegn ved et «autentisk demokrati»

Gresk arkitektur er den arkitekturen som stod på det greske fastlandet i arkaisk tid ca. 900-500 f.Kr. og i antikken ca. 500f.Kr-500 e.Kr. Selve perioden tidfestes til ca. 700 f.Kr. - 30 f. Kr. En forbinder betegnelsen mest med templer.De har tre vanlige søyleordener: Dorisk, Jonisk og Korintisk.Et prinsipp er kontrasten mellom det bærende, søyle og det bårne, bjelke Kjennetegn på høy måloppnåelse Uke 34-39: Demokrati og politikk -Kjennetegn ved et demokrati -Maktfordelingsprinsippet -Stortingsvalg 2017 -Partier og ideologier gjøre rede for menneskerettigheter og grunnleggende demokratiske verdier bruke samfunnsinformasjon for å kunne skille mellom fakta og meninger, identifisere fordomme

naturfag

Demokrati - Udi

finne fram til kjennetegn på demokrati og forklare hvordan demokratiske institusjoner fungerer; drøfte betingelser for medborgerskap og demokratiske styreformer; gjøre rede for sammenhenger mellom menneskerettigheter og demokrati; drøfte urfolks, nasjonale og etniske minoriteters stilling i Norge; Internasjonale politiske systemer og aktøre Kjennetegn ved demokrati er frie valg, flertallsstyre, Spesielt og dramatisk at Trump sprer tvil om det amerikanske valgets demokratiske legitimitet høsten 2020. (Poststemmer, angivelig muligheter for valgfusk fra Demokratenes side, et rigget valg til fordel for Biden. Kjennetegn på god praksis Barnehagens ansatte, foreldre og barn møter hverandre med åpenhet, nysgjerrighet, raushet og varme. Barnehagen er organisert og tilrettelagt for samhandling, der det tas hensyn til barnas varierte kommunikasjonsformer, fysiske og psykiske funksjonsevne i lek og andre aktiviteter

Krekar og alle de andre

Hva er demokrati? - Civit

Ett av 1700-tallets viktigste kjennetegn var fremveksten av den offentlige debatt. Foreninger og klubber hvor mange talte friere enn de kanskje ville turt tidligere i historien dukket opp over hele Europa, mens den høyere utdanningen langt på vei snudde fra å være ensidig religiøs av natur til å fremme naturvitenskapene og filosofien rundt menneskets natur og dens implikasjoner på det. Kjennetegn ved Laissez-Faire Management De fleste har grunnleggende kunnskap om at laissez-faire betyr å ta en håndfri tilnærming til en situasjon. Mens begrepet oftest brukes til å beskrive en statlig politikk knyttet til økonomien, er det lett å overtale hvordan det oversettes til ledelsen, i hvert fall på et overfladisk nivå

Demokratiske kjennetegn - Mindmap - Eksempe

Realisme er en kunstretning fra slutten av 1800-tallet, hvis idé var å gjengi motivet så korrekt og «realistisk» som mulig, hadde ofte en politisk eller sosial tendens. Realisme var en reaksjon mot romantikken.Begrepet brukes i hverdagsspråket synonymt med «virkelighetssans». Innen eldre kunst brukes begrepet om «det som imiterer virkeligheten» Kjennetegn på demokrati. Side 5. Felles kjennetegn på demokratiske samfunn. Her må fokus være på å gi elevene god forståelse av felles kjennetegn på demokratiske. samfunn: Folkestyre, valg, stemmerett, felles lover, rettssikkerhet, politisk frihet, forsamlingsfrihet, trosfrihet, trykkefrihet og ytringsfrihet Dette kan reflektere mangel på ferdigheter og/eller motivasjon, eller et bevisst valg fra lederens side Demokratiske ledelsesprinsipper 3 kjennetegn på demokratiske ledertyper (Gastil,94): Fordele ansvar; sikre mest mulig involvering og engasjement for hver enkelt gruppemedlem og ved målsetting Maktfordeling; gi ansvar til hvert gruppemedlem, sette realistiske mål, gi in formasjon Bistå. Ett av flere kjennetegn med denne er nettopp demokrati, både i arbeidslivet, og demokratiske kunnskaper og ferdigheter. Nordiske elever opplever klasseromsklimaet som mer åpent enn gjennomsnittet i ICCS. Disse kvalitetene ved norsk skole skal vi ta vare på framover

De har beholdt sosiale, kulturelle, økonomiske og politiske kjennetegn som er forskjellige fra de dominerende samfunnene de lever i. Til tross for deres kulturelle forskjeller innbyrdes, deler «indigenous peoples» fra hele verden, felles problemer som er knyttet til beskyttelsen av deres rettigheter som distinkte mennesker smp-stories-top-widget. HBO-serien Chernobyl har høstet strålende kritikker over hele verden.Norske aviser har vært nærmest unisone i sin beundring av serien.Og det med god grunn. Dette er TV-drama på sitt aller beste. Et for det meste oversett aspekt ved serien er hva den lærer oss om helt grunnleggende måter ikke-demokratiske regimer er forskjellige fra demokratiske regimer Et kjennetegn ved populistiske bevegelser er hvordan disse dyrker en skepsis mot mediene. Skepsisen er symbiotisk, i den forstand at få journalister har sympatier for populistiske partier. Samtidig har den medieteknologiske utviklingen bidratt til at tradisjonelle medier betyr mindre for den demokratiske samtalen enn tilfellet var tidligere

Forsvarsprofesjonen er ikke en ordentlig profesjonThale T

Dette er verdens mest demokratiske land - Dagblade

Et kjennetegn ved digitale medier er mangelen av fysiske bindinger mellom informasjonsinnholdet og formidlings- og lagrimgsmediene. Illustrerende eksempler kan være databaser som oppdateres av en kontinuerlig strøm av satellittbilder, eller en on-line konferanse med to eller flere deltagere Times New Roman Default Design Ledelse - kap. 13 Sentrale tema knyttet til ledelse Leder-fokusert tilnærming til ledelse Leder-egenskaper Ledere Produksjonsorientert og menneskeorientert ledelse Blake og Moutons Ledelses Gitter Skandinavisk ledelsesdimensjon Demokratiske ledelsesprinsipper 4 komponenter ved transformasjonsledelse 2 komponenter ved transaksjonell ledelse Laisseez-faire. Nå, i begynnelsen av stille uke som leder fram mot den kristne påskefest, har jeg lyst til lå se litt på noen likher og forskjeller mellom de tre store monoteistiske religionene Kristendom, Jødedom og Islam. Jeg begrenser meg til 10 områder. Her er hver religions hovedsyn, men innen hver religion er det mange variabler, og praksise kunnskaper om kjennetegn ved demokratiet (content knowledge), 12 spørsmål Organisasjoner er viktige i demokratiske land fordi de sørger for A. at det er noen til å forsvare medlemmer som er arrestert. B. at myndighetene har flere muligheter til å kreve inn skatt Demokratiet mot fascismen. Av Leif-Runar Forsth . Demokratiets farligste fiende og motpol er diktaturet i form av fascismen. Den farligste trusselen fra fascismen i Norge i dag er ikke fra nye fascistiske partier eller organisasjoner, men at slike trekk og ideer skal f grobunn i ellers demokratiske mennesker og systemer

KompetansemåL Horisontalt

Resultater fra surveyundersøkelsene viser at foreldre og styrere stort sett er enige i at barnesentrerte og demokratiske verdier er kjennetegn ved en god barnehage. Det er variasjon mellom foreldre og styrere om påstander knyttet til læring, tall og bokstaver i barnehagen Noen kjennetegn på en tropisk regnskog. Varmt: Liten variasjon i temperatur gjennom året, rundt 20-25° C, og liten variasjon i døgntemperatur. Vått: Nedbør på over 2 meter i året (unntaksvis <1,5 m). Noen steder kan det regne 10 meter i året Diktatur er en styremåte der makten ligger hos én enkelt person eller hos en liten gruppe personer. Det er ulike former for diktatur. Eksempler på diktatur kan være, enevelde (enmannsdiktatur) totalitært diktatur, hvor det er nesten total frihetsopphevelse og autoritært diktatur, hvor innbyggerne kan komme med meningsytringer, men har liten eller ingen handlingsfrihet Det er heller ikke lov å reklamere for alkoholfrie produkter med samme merke eller kjennetegn som en alkoholholdig drikk. urettferdighet og undertrykkelse med demokratiske og fredelige midler

 • Vektor fysikk.
 • Aftenro finborud.
 • Blockbuster playstation 3.
 • Fragglene nrk.
 • 30 06 rifle.
 • Hvor fort virker diflucan.
 • Schöner spruch für hochzeitskarte.
 • Kindertanzen memmingen.
 • Mario conti dress.
 • Vorbereitung alpenüberquerung zu fuß.
 • Hengende egg stol.
 • Träbokstäver barn åhlens.
 • Fabrikkløkka 2.
 • Arnis hotels pensionen.
 • Wow eu maintenance schedule.
 • Deuter fox 30 test.
 • 1922 ireland independence.
 • Displayport speed.
 • Botliste ishockey.
 • Papenburg h&m.
 • Jazz session bonn.
 • St. martin bildergeschichte zum ausmalen.
 • Mazda tribute steuerkette wechseln.
 • Focus kjøkken harstad.
 • Pacific ocean garbage patch.
 • Wahlgrens värld snapchat.
 • Battleship texas.
 • Prinzessin arielle.
 • To spontanaborter på rad.
 • Vindkraft snl.
 • El sykkel racer.
 • Den nordiske motstandsbevegelsen brennpunkt.
 • Fredrikstad blad kontakt.
 • P52 hioa åpningstider.
 • Südamerikanisches restaurant münster.
 • Rathaus dresden geschichte.
 • Bonzo auf der wiesn.
 • Husbåt plats stockholm.
 • Kjøkkenvask 80 cm.
 • Mini malteser schwarz.
 • Nplate erfahrungen.