Home

Diskriminering eksempler

Eksempel: Når en person ikke får en jobb på grunn av hudfargen sin. Indirekte diskriminering er når personer med ulike behov likevel behandles likt. Eksempel 1: En synshemmet person blir utestengt fra et kjøpesenter fordi det ikke er lov å ha hunder der og kjøpesenter mener at forbudet også gjelder førerhunder Diskriminering skjer på mange områder. Mange opplever diskriminering i arbeidslivet, blant annet ved ansettelser. De føler at de ikke får en reell sjanse ved at de ikke blir vurdert profesjonelt, men for eksempel ut fra hvem de er eller hvordan de ser ut. En del opplever også diskriminering på skolen eller når de ønsker å leie bolig Diskriminering er det samme som usaklig forskjellsbehandling. Å forskjellsbehandle vil si å behandle en person dårligere enn en annen på grunn av deres personlige egenskaper eller identitet. Et eksempel på diskriminering i arbeidslivet: Å ikke ikke innkalle en person til jobbintervju, selv om vedkommende er like god faglig som andre søkere, fordi hun er gravid Vi har for eksempel ulik etnisk opprinnelse, kjønn, religion, og seksuell orientering. Slike forskjeller blir noen ganger brukt til å begrense eller frata en bestemt gruppe mennesker deres rettigheter. Denne urettferdige forskjellsbehandlingen kalles diskriminering. Noen ganger kan diskriminering skyldes uvitenhet og fordommer Forbudet gjelder både direkte diskriminering av enkeltpersoner eller grupper, og såkalt indirekte diskriminering. Det vil si ordninger som gjelder for alle, men som i praksis bare rammer en gruppe. Et vanlig eksempel er arbeidsplasser som forbyr bruk av hodeplagg, og dermed i praksis utelukker kvinner som bruker hijab fra arbeidsoppgavene

diskriminering, for eksempel ved å særbehandle underrepresenterte grupper ved ansettelse. Tiltak som virksomheter iverksetter for å fremme likestil-ling og motvirke diskriminering, regnes som positiv særbehandling. Forskjellsbehandling Forskjellsbehandling er ikke alltid diskriminering Indirekte diskriminering vil si at en tilsynelatende nøytral bestemmelse eller praksis virker slik at en person kommer i en dårligere stilling enn andre i tilsvarende situasjon, på grunn av for eksempel kjønn, etnisk bakgrunn, seksuell orientering, eller nedsatt funksjonsevne. Dersom bestemmelsene eller praksisene som fører til forskjellsbehandlingen ikke har en tillatt begrunnelse, er de.

Hva er diskriminering? - Ung

enn andre i en tilsvarende situasjon, kalles det direkte diskriminering. Eksempler på mulig direkte aldersdiskriminering • Søke etter selgere mellom 25 og 30 år. • Unge arbeidstakere tilbys systematisk opplæring uten lønnskompensasjon. • Øvre aldersgrenser for å søke utdanningsstillinger Prisdifferensiering (differensierte priser eller prisdiskriminering) er når et produkt selges til ulik pris i adskilte markeder.Markedene kan være geografisk adskilt eller kjøperne kan være av ulike typer (for eksempel forbrukere og bedrifter, eller kjøpere med ulike betalingsvilje)

Nulltoleranse for rasisme og diskriminering. Norsk idrett har idrettsglede for alle som visjon, og NIFs formål er å arbeide for at alle mennesker gis mulighet til å utøve idrett ut fra sine ønsker og behov, og uten å bli utsatt for usaklig eller uforholdsmessig forskjellsbehandling. Rasisme og diskriminering er stikk i strid med Norges idrettsforbunds visjon og formål For eksempel kan man oppleve diskriminering både på grunnlag av kjønn og etnisitet. Studier viser at personer med utenlandsklingende navn diskrimineres i ansettelsesprosesser, og menn i større grad enn kvinner Diskriminering er usaklig forskjellsbehandling på grunn av blant annet kjønn, etnisitet, funksjonshemming, seksuell orientering eller alder. Det å diskriminere er å legge vekt på hensyn loven sier du ikke skal legge vekt på. Hva er diskriminering i arbeidslivet? Forbudet mot diskriminering varierer på ulike samfunnsområder Forskjellsbehandling eller diskriminering er et sosialt og politisk fenomen som innebærer at en person eller gruppe av personer særbehandles eller behandles på særskilt vis kun eller hovedsakelig på grunn av gruppetilhørighet eller andre faste personlige egenskaper. Eksempler på forskjellsbehandling er diskriminering av personer på grunn av etnisk eller religiøs tilhørighet, seksuell.

Samfunnsfag YF Vg2 - Hva er diskriminering? - NDL

Indirekte diskriminering vil vere å stille eit generelt krav til alle tilsette, men som openbert vil ramme ei bestemt gruppe. Eit eksempel på dette er å nekte tilsette å bruke hovudplagg på jobben, når det særleg vil ramme muslimske kvinner som bruker hijab som ein del av religionsutøvinga si Eksempler på direkte diskriminering. Dersom man ikke vil ansette en kvinne som har alle faglige og sosiale kvalifikasjoner som er påkrevd for stillingen. Hvis man ikke kaller inn en godt kvalifisert søker til intervju dersom vedkommende har en funksjonshemming som ikke har noen konsekvenser for det søkte arbeid

Diskriminering i arbeidslivet - Ung

- Vi har mottatt flere saker som omhandler diskriminering av kvinner i hijab. Ett eksempel er en person som ble nektet jobb fordi de ikke ville at hun skulle bruke hijab, sier Bjurstrøm Eksempler på slike kilder kan være møtereferater, møteinnkallinger, skriftlige oppsummeringer, skriftlige advarsler, e-poster, SMS eller dagboknotater. Les mer om vern mot diskriminering og forbud mot trakassering her: Vern mot diskriminering Trakassering (www.ldo.no Eksempler på bruk av diskriminering i setninger. Vi fant 16 eksempler på bruk av ordet diskriminering i setninger på bokmål.Eksemplene er hentet fra blant annet bøker, blogger og kjente tidsskrifter. Det ser for øvrig ut til at dette ordet har flere former, så kanskje også vil prøve å søke etter diskrimineringa, diskrimineringen, diskrimineringene, diskrimineringer Eksempler på direkte diskriminering «Vi vill ikke ha sånne her» Utested nekter adgang på grunn av synshemmede, utviklingshemmede CP, andre kjennetegn; Folkehøyskole ønsket ikke søker med Asberger, påsto at det var fullt. Taxi nekter førerhund; Buss tar ikke med rullestolbrukere; Norwegian kan ikke nekte å ta med flere rullestoler Sammensatt diskriminering er diskriminering som skjer basert på flere diskrimineringsgrunnlag eller er en kombinasjon av flere av diskrimineringsgrunnlagene. En person kan for eksempel oppleve diskriming både på grunn av kjønn og på grunn av etnisitet, eller fordi kjønn og etnisitet virker inn på en situasjon samtidig

I filmen «Diskriminering» samtaler ungdommer fra de nasjonale minoritetene rundt begreper som fordommer og diskriminering. De gir blant annet eksempler på hvordan nasjonale minoriteter har blitt utsatt for diskriminering i både tidligere tider og nå FORDOMMER ER noe vi alle har, i større eller mindre grad. Vi har lett for å bedømme - eller dømme - folk, uten egentlig å kjenne dem. Med utgangspunkt i forenklede oppfatninger om grupper plasserer vi folk i bås, og fordommene våre hindrer oss i å se enkeltpersoner som nettopp det - unike personligheter. Fordommer bygger på stereotype forestillinger om grupper med begrenset. Ubevisst diskriminering er alle de små tingene som hver for seg ikke betyr så mye, men som til sammen får mye å si. Eksempler kan være hvordan jenter oftere blir bedt om å hjelpe til med vasking, barnepass og matlagin Flere av månedene vil diskriminering være en indirekte problemstilling, for eksempel knyttet til for tidlig avsluttet behandling eller praksis knyttet til individuell plan. Håpet - Det er kanskje naivt, men vi kan ikke slutte å håpe

Diskriminering Amnesty International Norg

Ingen nevner heller eksempler på gode minoritetssøkere som er forbigått. Det trengs ikke. Saken skal handle om diskriminering fordi ritualet forutsetter en moralsk anklage - rettet av pressen, de svakes forsvarer, oppover mot makten. «Det er blendahvitt på toppen», og det ser ikke bra ut Diskriminering er en urimelig forskjellsbehandling. Hva som er urimelig forskjellsbehandling, hersker det imidlertid uenighet om. For eksempel brukes det kvotering for å fremme underrepresenterte grupper i arbeidslivet eller i enkelte utdanningssektorer. Dette omtales, formelt sett, ikke som diskriminering, men som positiv særbehandling diskriminering enn norske kvinner. De kan oppleve diskriminering både fordi de er kvinner og fordi de har bakgrunn fra et annet land. For eksempel kan det være vanskelig å få jobb. I kapittel 5.4 kan du lese mer om typiske situasjoner hvor innvandrerkvinner blir diskriminert. Diskriminering er et internasjonalt problem. Derfor e Men det betyr ikke at diskriminering ikke finner sted, den blir bare vanskeligere å presisere. Som deltaker i den offentlige nettdebatten opplever jeg for eksempel ofte at jeg overses eller holdes utenfor

Dette er diskriminering i arbeidslivet - NH

 1. ering. Religion og livssyn er selvstendige og likestilte diskri
 2. eringsvernet, vernet mot ikke å bli diskri
 3. ering utenfor de samiske språkområdene, men
 4. ering, så tror jeg han har helt rett
 5. ering og trakassering tatt inn for å vise eksempler på krenkelser som elever kan utsettes for, og som skolen skal ha nulltoleranse mot. Videre omtales begrepet i Prop. 57 L (2016-2017), der det vises til at krenkelser som mobbing, vold, diskri

Du kan gjerne bruke eksempler. Det kan gjøre at leseren lettere kan relatere til det du skriver. Få noen til å lese over det du har skrevet. Dette kan ofte gjøre teksten din bedre, siden andre ofte ser ting man selv ikke ser. Når du er ferdig kan du sende det inn til for eksempel lokalavisen din Som en del av årsregnskapet må styret legge frem sin årsberetning for aksjonærene på generalforsamlingen. Her får du en oversikt over de krav som stilles til årsberetningen for såkalte små foretak. Her er også et eksempel på en årsberetning som oppfyller lovgivningens mistekrav til årsberetninger. Alle aksjeselskaper (og også andre regnskapspliktige foretak) må innen 6 [ Samer opplever mer diskriminering enn nordmenn En ny forskningsrapport viser at samer har fire ganger så høy risiko for å oppleve diskriminering som majoritetsbefolkningen Diskriminering er når noen mennesker behandles annerledes på grunn av hvem de er. Det kan for eksempel skje på grunn av hudfarge, seksuell identitet, tro, funksjonshemming eller kjønn Dette skaper et feilaktig bilde av muslimer, og fører samtidig til frykt, hat og diskriminering mot muslimer. Et eksempel på voldelig anti-muslimsk ekstremisme i Norge, som ble motivert av islamofobiske konspirasjonsteorier, er Anders Behring Breiviks terrorangrep 22. juli i 2011. Breivik drepte 77 mennesker på Utøya og i Oslo-sentrum

indirekte diskriminering - Store norske leksiko

 1. ering. Likestillings- og diskri
 2. ering, slik at ombudet kan undersøke dette for å få en rettslig avklaring. Per i dag får ombudet inn få saker som omhandler mulig diskri
 3. ering og funksjonsevne. For eksempel har Den norske ­kirkes plan for trosopplæring, Gud gir - vi deler, fra 2010, en rekke ­aktiviteter som det kan være krevende for barn og unge med funksjonsnedsettelse å være med på

Redd Barna: Diskriminering

 1. ering. Vi har jobbet, og jobber med, flere relaterte prosjekter knyttet til stereotypier, fordommer og diskri
 2. ering er dessverre ikke nok for å oppnå reell likestilling, For eksempel at menn opplever barrierer for å velge omsorgsyrker eller at kvinner opplever barrierer for å velge ingeniørutdanning. Bestemmelsen om positiv særbehandling kan benyttes i ulike tilfeller
 3. Case 2: Barnevern - Arbeidsgiveransvar 08.05.2019 Barnevernet bryter sammen lyder overskriften på første side i regionavisen. Tre av fire barnevernskonsulenter er sykemeldt pga. umenneskelig arbeidspress og de hevder de ikke blir hørt av politikerne
 4. ering er i hovedsak en kamp mot stereotypier. Folk har blitt vant til sine roller som har blitt pålagt dem i århundrer. Vi kan for eksempel ta for oss en kvinne. Kvinnes plikt er å ta seg av husarbeidet og passe barn samtidig som mannen skal forsørge hele familien

Diskriminering - strenge krav til arbeidsgiver ved

 1. ering med coronatiltak kun for unge? - Skal en aldersgrense på for eksempel 25 år innføres, må det være saklig, nødvendig og ikke et uforholdsmessig inngrep, som det heter. Det blir opp til kommunene å bevise at vilkårene er oppfylt, sier Bjurstrøm
 2. ering. Ved utleie av husrom kan det ikke tas hensyn til etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion eller livssyn. Slike omstendigheter kan ikke regnes som saklig grunn til å nekte opptak i husstand, som for eksempel apartheid,.
 3. oriterer. Alexander: Det finnes mange flere eksempler. Fryktelig mange flere
 4. ering» samtaler ungdommer fra de nasjonale

Diskriminering i ansettelsesprosess Dersom et diskrimineringsgrunnlag, for eksempel alder, etnisitet eller kjønn, er årsaken til at du ikke får en jobb, vil dette kunne være i strid med diskrimineringslovgivningen Diskriminering 186 Eksempler «Diskriminering betyr å behandle noen mindre gunstig enn andre. Ordet brukes ofte for å betegne en usaklig eller urimelig forskjellsbehandling av individer på grunnlag av deres kjønn, religion, tilhørighet til etniske grupper nasjonalitet eller nedsatt funksjonsevne Diskriminering og trakassering er forbudt - arbeidsgivers aktivitets- og redegjørelsesplikt. Etter lov om likestilling og forbud mot diskriminering (likestillings- og diskrimineringsloven) § 25 skal arbeidslivets organisasjoner (herunder KA) «innenfor sine virkefelt, arbeide aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering (). Eksempel på diskriminering kan være at man nekter noen å komme inn på et utested på grunn av etnisitet eller nedsatt funksjonsevne. Å nekte noen tilgang til en vare eller tjeneste kan også være straffbart etter straffeloven

Diskriminering på leiemarkedet. Diskriminering er det samme som usaklig forskjellsbehandling. Ved utleie er det forbudt med usaklig forskjellsbehandling av en leier på grunn av hans etnisitet, nasjonale opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, homofile orientering, kjønn, religion eller livssyn. Eksempler på diskriminering Diskriminering: Ord og uttrykk som har gått ut på dato. 02/10/2018 - Erik Råd Herlofsen. Enkelte ord og uttrykk som tidligere var akseptert og i vanlig bruk, er ikke lenger gangbare. for eksempel «somalier» eller de mer generelle uttrykk som «afrikaner»,. diskriminering representerer brudd med grunnlrettigheter når det eggende demokratiske gjelder å sikre alle like muligheter uavhengig av forhold som hudfarge, etnisitet og nasjonal opprinnelse.1 I kontrast til det rådende idealet om like muligheter, får vi imidlertid daglige eksempler som vitner om at realiteten er en annen Vårt Lands reportasje om diskriminering av Ungdom i oppdrag (UIO) i forbindelse med avgiftsrefusjon for foreninger innen idrett og kultur i Skien kommune, er e t ferskt eksempel på religiøs analfabetisme og totalitært tankegods. UIO har i likhet med alle andre kristne organisasjoner og trossamfunn et verdigrunnlag Flere amerikanske studier tyder på at skeive som tilhører rasialiserte minoriteter (for eksempel svarte og personer med bakgrunn fra Latin-Amerika) opplever flere levekårsbelastninger og mer diskriminering enn hvite skeive (Balsam med flere 2015; Kim og Fredriksen-Goldsen 2017a; Kim, Jen og Fredriksen-Goldsen 2017b; Whitfield med flere 2014)

Sterk økning i blasfemianklager i 2012

Forbud mot diskriminering - Leieboerforeningen

Diskriminering blir i denne studien definert på følgende måte: «Diskriminering forekommer når en person eller gruppe av mennesker blir behandlet mindre fordelaktig enn andre på bakgrunn av for eksempel etnisk opprinnelse, religion, tro, funksjonshemning Bønneveilederen er et iøynefallende eksempel på kvinnediskriminering. Det er sammenheng mellom diskrimineringen av kvinner i den religiøse sammenhengen og i samfunnet. Lars Gule . Filosof og islam-ekspert. Publisert: 30.04.2020 kl 11:05. Sist oppdatert: 30.04.2020 kl 15:44. Del på. Denne rapporten presenterer resultatene fra en studie av nordmenns holdninger til likestilling, hatprat og virkemidlene i likestillingspolitikken. Studien kartlegger holdninger på tvers av de diskrimineringsgrunnlagene som i dag er beskyttet i likestillings- og diskrimineringsloven; kjønn, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, og. Handlingsplanen mot diskriminering av lesbiske, homofile, bifile, transpersoner og interkjønn ble tatt opp i formannskapet den 16. mars 2016 hvor ordføreren bar rådmannen, nå kommunedirektøren, starte arbeidet med en plan for LHBT (lesbiske, homofile, bifile og transpersoner) for Haugesund kommune

Prisdiskriminering - Wikipedi

 1. ering. Utbredte forestillinger om en gruppe i samfunnet kan gjøre at majoriteten aksepterer diskri
 2. For eksempel av det norske senteret for menneskerettigheter, eller den rød-grønne stortingsopposisjonen, forut for regjeringsskiftet. Regjeringen har lovet å gjøre noe med dette også. Men det.
 3. ering. Dersom et diskri
 4. ering gjelder gjennom hele ansettelsesprosessen i tillegg til ved omplassering og forfremmelser. Vernet gjelder også ved opplæring og annen kompetanseutvikling. Det betyr for eksempel at arbeidsgiver ikke kan nekte midlertidig ansatte å gå på kurs med begrunnelse at de er midlertidig ansatt

Skole­eksempler. Benjaminprisen har blitt delt ut siden 2002. Arbeid mot rasisme og diskriminering er først og fremst holdningsarbeid. Vinnerskolene tar rasismeutfordringene i samfunnet på alvor, og gjør det antirasistiske arbeidet til en del av sin skolehverdag Diskriminering av funksjonshemmede skjer på mange samfunnsarenaer. Diskriminering handler om utestenging og usaklig forskjellsbehandling, og vi ser det i skole, barnehage og høyere utdanning, i kollektivtransporten, på boligmarkedet, arbeidsmarkedet, på utesteder, i kulturlivet og når det gjelder tilgang til informasjon behandlingen kan resultere i diskriminering; behandlingen begrenser ytringsfrihet og religionsfrihet; Konsekvensen av at rettighetene og frihetene ovenfor ikke blir innfridd kan være både fysisk, materiell og ikke-materiell skade. Noen eksempler på skade som er fremhevet i personvernforordningens fortale (punkt 75) er: forskjellsbehandlin Statistisk diskriminering oppstår når arbeidsgiver for eksempel tenker at det er mindre lønnsomt å ansette kvinner i fruktbar alder fordi disse i større grad tar permisjon. The Choice Lab-forsker Thomas de Haan studerer mekanismene bak statistisk diskriminering i en ny studie. Foto: pexels.co

Rasisme og diskriminering - idrettsforbundet

Diskriminering i løpet av siste år 8,6 % 10,4 % 6,4 % 6,1 % 7,4 % N 333 1153 1226 679 167 Der er ikke signifikant forskjell mellom aldersgruppene fra 41 år og oppover. De to yngste gruppene skiller seg imidlertid signifikant ut. Andelen som opplever diskriminering virker å være størst i gruppen som er mellom 30 og 40 år Det finnes ulike former for diskriminering og fremmedfrykt. Rasisme blir gjerne sett på som holdninger og ideer om at mennesker kan kategoriseres i forhold til rase eller etnisitet, og at noen raser eller etniske grupper er overlegne og mer verdt enn andre. Diskriminering er knyttet til adferd, eller regelverk og forskrifter Denne temaoppgaven drøfter forskjellige årsaker til diskriminering i møtet mellom individer fra andre kulturer i et flerkulturelt samfunn. Oppgaven legger spesielt vekt på diskriminering av innvandrere, og især muslimer. Temaoppgaven formulerer en definisjon på hva diskriminering er, og presenterer forskjellige eksempler på diskriminering - Omvendt diskriminering. Til NRK Brennpunkt sier Skogen Lund, som tidligere ledet NHO, at hun har sett at man aktivt forfremmer eller velger kvinner framfor menn. - Ikke mange eksempler

Diskriminering av samer, nasjonale minoriteter og personer

FN rasediskrimineringskonvensjonen

Likestilling og likeverd. Barnehagen skal fremme likeverd og likestilling uavhengig av kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, etnisitet, kultur, sosial status, språk, religion og livssyn I for eksempel forsikringsbransjen er usaklig grunn utbredt for å sile utfolk. Etnisk diskriminering er et utbredt samfunnsproblem og bekjempelse vilkreve iherdig arbeid snakk om positiv diskriminering gjennom såkalte honnørkonti i banker. Oppnådd alder (f.eks. 60 år) er nok til å få høyere rente og eventuelle andre gunstigere tilbud. Honnørbilletter på transportmidler, kulturelle arrangementer osv. er også eksempler på positiv diskriminering Diskriminering kan også for eksempel ha sammenheng med religion, i mange religioner er kvinnen undertrykket. Og da blir årsaken naturlig vis religion. Er det tiltak som kan motvirke dette? Det er vanskelig å si noen konkrete tiltak som kan motvirke fordommer, rasisme og diskriminering

Diskriminering i arbeidslivet har i de senere år fått stadig økt oppmerksomhet, og mange spørsmål knyttet til blant annet diskriminering på grunn av alder, kjønn og etnisitet har blitt behandlet av domstolene. Diskriminering i arbeidslivet vil i de fleste tilfeller være en byrde for vedkommende som utsettes for diskrimineringen Fordommer og diskriminering - de underliggende årsakene «Alle mennesker er født frie og med samme menneskeverd og menneskerettigheter. Stolthet kan for eksempel få ham eller henne til å føle seg overlegen eller til å se ned på dem som har lite utdannelse eller er fattige materielt sett Arbeidsgivers styringsrett er et begrep alle arbeidsgivere må kjenne, siden det angir rammene for hva arbeidsgiver kan eller ikke kan gjøre i forhold til den ansatte. I denne artikkelen får du en grundig innføring i hva som menes med arbeidsgivers styringsrett. Når du har lest denne artikkelen skal du ha fått en god oversikt over hovedinnholdet i arbeidsgivers styringsrett diskriminering kan dermed være utrykk for marginalisering. Funnene i denne undersøkelsen viser også at de med høyere utdanning og gode norskkunnskaper opplever like mye forskjellsbehandling som de med kortere utdanning og dårligere norskkunnskaper. Dette gjelder for eksempel unge født i Norge med innvandrerforeldre og innvandrere fra Iran

Usaklig forskjellsbehandling- blir du diskriminert

Den vanligste formen som ble rapportert av samer, er etnisk diskriminering, etterfulgt av diskriminering på grunn av kjønn og geografisk tilhørighet, forteller Hansen. «Strukturell diskriminering» Forskeren mener utlysningen av stillingen som fylkesmann i Finnmark er et eksempel på «strukturell diskriminering» Hvis du for eksempel ikke tør å fortelle at partneren din hjemme er av samme kjønn, fordi du er redd for hvordan dette vil bli mottatt og kanskje også for å bli trakassert, er det begrensende. Ifølge Bufdir fører diskriminering og trakassering til økt stressnivå, dårligere psykisk- og fysisk helse, redusert arbeidskapasitet og dårligere karriereutvikling Lettlest brosjyre. NFU har utviklet en lettlest brosjyre med fokus på eget hjem. Du kan bestille den i vår nettbutikk eller ved å ringe oss på telefon 22 39 60 50.. Nyttig eksempelsamling fra NFU. NFU har utgitt to bøker med gode eksempler på hvordan personer med utviklingshemning har fått sin egen bolig Det må etableres klare varslingsrutiner for diskriminering og seksuell trakassering, både der dette finner sted på og utenfor ordinært arbeidssted, for eksempel i forbindelse med konferanser eller feltarbeid. Det er også et behov for systematisk innhenting av kunnskap

Kontakt oss. Besøksadresse: Haakon VIIs gt. 9, 0161 Oslo Postadresse: Pb. 1378 Vika, 0114 Oslo Org. nr. 971 032 146. Sentralbord: 24 13 26 00 Send e-pos fra Wikipedia, den frie encyklopedi. Del av en serie om: Diskriminering; Generelle forme

Forskjellsbehandling - Wikipedi

kunne gi eksempler på ulike typer diskriminering; vite hva som menes med ekstremisme og gi eksempler på ulike typer ekstremisme; vite at vi har en diskrimineringslov og en egen paragraf om hatefulle ytringer i Straffeloven; reflektere over hva det vil si å ha en identitet (være norsk) reflektere over årsaker til diskriminering DEBATT Debatt: Ny lov Det skal koste å diskriminere Den nye diskrimineringsnemnda skal nå kunne ilegge oppreisning i saker innenfor arbeidslivet og erstatning i enkle saksforhold Gjennom dette arbeidet har ombudet konkludert med at det foregår diskriminering både i flyselskaper, på skoler, i butikker, på kafeer og hos byggeiere. Det skjer til tross for at diskriminerings- og tilgjengelighetsloven har som formål å hindre diskriminering. Har du for eksempel: opplevd å ikke få nødvendig tilrettelegging på skolen Rasisme er diskriminering basert på personens etnisitet, nasjonale opprinnelse, avstamming, hudfarge eller liknende. Det er konsekvensen av handlingen som avgjør om den er diskriminerende eller rasistisk, ikke motivet bak handlingen. Se informasjon og link til veileder HE

Kurset Diskriminering gir en innføring i forbudet mot diskriminering, slik dette er nedfelt i internasjonale menneskerettigheter og norsk lovgivning. Det tar for seg de juridiske grenseområdene, slik at deltakerne selv bedre kan få forståelse for hvordan praktiske tilfeller bør håndteres Indirekte diskriminering er enhver tilsynelatende nøytral bestemmelse, betingelse, praksis, handling eller unnlatelse som fører til at en annen blir behandlet dårligere på grunn av et av diskrimineringsgrunnlagene som for eksempel alder, kjønn eller etnisitet. Adgangen til direkte diskriminering er snevrere enn indirekte diskriminering Hva menes med begrepet «diskriminering»? Diskriminering er ulovlig forskjellsbehandling som kan knyttes til ett eller flere av diskrimineringsgrunnlagene i LDL § 6(1). Se legaldefinisjon i LDL § 6(4). Hva er et diskrimineringsgrunnlag? Et diskrimineringsgrunnlag er et personlig kjennetegn ved en person, for eksempel kjønn, hudfarge, etnisk opprinnelse, alder, seksuell orientering, livssyn. Spørsmålet kan imidlertid volde tvil, for eksempel med tanke på forbudet mot indirekte diskriminering av personer med nedsatt funksjonsevne eller forbudet mot innhenting av helseopplysninger etter arbeidsmiljøloven § 9-3. Forarbeidene er også noe uklare på dette punkt

Vern mot diskriminering - Arbeidstilsyne

Diskriminering av eldre i arbeidslivet Ble forbudt i 2013 men diskrimineringen fortsetter å øke - Aldersdiskriminering eksisterer både i og utenfor arbeidslivet. - Et annet eksempel er når man utelukkes fra nye spennende prosjekter eller stillinger eksempler. Eksempler på institusjonalisert diskriminering inkluderer lover og avgjørelser som gjenspeiler rasisme, for eksempel Plessy vs. Ferguson høyesterettssak. Dommen i denne saken avgjorde til fordel for separate, men like offentlige fasiliteter mellom afroamerikanere og ikke-afroamerikanere Mer kunnskap om diskriminering på de ulike arenaene, for eksempel i arbeidslivet. Støtte til minne- og kunnskapssenter i regi av Stiftelsen 10. august. (©NTB) Reklam Et eksempel på dette vil være et generelt forbud mot for eksempel hodeplagg, hvorav folk med religiøse hodeplagg som Hijab indirekte vil bli rammet. Ikke all forskjellsbehandling er diskriminering. Forskjellsbehandling er tillat hvis: har et saklig formål; er nødvendig for å nå formåle

Miljøprojekt, 1122 – Metodemæssige problemstillinger i

Kommunikasjon og kultur - Diskriminering - NDL

Gravides vern mot diskriminering. Kvinner har fått et stadig styrket vern mot diskriminering de siste årene. I 2002 ble likestillingsloven endret slik at diskriminering på grunn av graviditet og fødsel ble ansett som en direkte diskrimineringsgrunn. Regelendringen kom som følge av EU-lovgivning som Norge er pålagt å følge gjennom EØS-avtalen Hatkriminalitet mot muslimer skal registreres i politiets straffesaksregister, foreslår regjeringen som ett av 18 tiltak for å motvirke diskriminering Arbeidsmiljølovens kapittel 13 oppstiller vern mot diskriminering pga politisk syn, medlemskap i fagforening, seksuell orientering, funksjonshemming, alder, og diskriminering på grunn av deltidsansettelse og midlertidig ansettelse, se lovens § 13-1. Diskriminering på grunn av kjønn rammes av likestillingsloven, se lov av 6. september 1978 Diskriminering defineres vanligvis som usaklig eller urettmessig forskjellsbehandling av en person eller gruppe på grunnlag av for eksempel etnisk bakgrunn, kjønn eller funksjonsnedsettelse. 2 I Norge er diskriminering forbudt, og loven forbyr både direkte og indirekte diskriminering

Er du privilegert?#varsling #metoo - ADVISOpersonalpolitikk Archives - Senter for seniorpolitikkFrihet | EnhetsbevegelsenJordklod-www-tema-1 | JusbokaNorsk-bok | Jusboka

Retningslinjene mot diskriminering gjelder for alle deler av Airbnbs virksomhet. Vi forstår at det finnes andre hensyn som må tas for å kunne gi varierte tilbud til Airbnb-fellesskapet. Her er noen faktorer som illustrerer slike tilfeller: Opplevelser. Kjønn Onsdag 23.september la regjeringen ved statsråd Abid Raja og statsminister Erna Solberg frem en «handlingsplan mot diskriminering og hat mot muslimer». Selvforherligelsen og svulstigheten var omtrent på nivå med lanseringen av Langskipet to dager før som skal kaste 25 milliarder kroner bokstavlig talt ned i et hull i Nordsjøen Diskriminering på grunn av fødselsdato. Innenfor helse- og omsorgssektoren kan man nesten daglig se i media triste eksempler hvor eldre blir diskriminert på ulike måter diskriminering på engelsk. Vi har én oversettelse av diskriminering i bokmål-engelsk ordbok med synonymer, definisjoner, eksempler på bruk og uttale. Norsk Bokmål. Engelsk. diskriminering subst. discrimination oppførsel. Legg til ny oversettelse. Bøyelsen av diskriminering som substantiv Moralsk sett er det dermed irrelevant om Norge ligger bedre an på statistikken over konkrete diskriminerende hendelser enn for eksempel India, Kina, Israel, Egypt eller USA. På samme måte er rasediskriminering eller rasisme opplagt et alvorlig problem i Norge, rett og slett fordi slik diskriminering finnes Forskning om rasisme og diskriminering mot ulike grupper. Dette vil for eksempel handle om omfang, årsaker og konsekvenser. Regjeringen ønsker blant annet mer kunnskap om rasisme og diskriminering på grunn av hudfarge og andre ytre kjennetegn. Her er vi blant annet opptatt av situasjonen for utenlandsadopterte

 • Allgemeine zeitung alzey.
 • Omkrets av trapes med ukjent side.
 • Spiterstulen vinter.
 • Ptolemy assassin's creed.
 • Sykle rallarvegen på en dag.
 • Guns n roses terminator youtube.
 • T ford hastighet.
 • Ghibli wiki.
 • Watch the simpsons online free.
 • Krankenhaus rathenow stellenangebote.
 • Teater bergen barn.
 • Fegelein meaning.
 • Marcophono apk hack.
 • Yuki kato dan ryuji pacaran.
 • Papua ny guinea australia.
 • Afag statistikk.
 • Silvester in koblenz zentralplatz.
 • Flytte jasmin busk.
 • Ausschlag nach fieber.
 • Hva er en ordfører.
 • Effektivisering kommune.
 • Ronnie james dio black sabbath.
 • Toppen trearbeid.
 • Stemmerettsalder i norge.
 • Badstue sunt.
 • Tanzschule celle kinder.
 • Nyttårshilsen 2018.
 • Geheime plätze graz.
 • Sveriges klimatmål 2050.
 • Ionisk røykvarsler wikipedia.
 • Bjørnehuset bilder.
 • Teater bergen barn.
 • Stremail microsoft.
 • Tanzen 50plus.
 • Shameless about.
 • Arrvev i kneet.
 • Too faced lip plumper.
 • Noriaki kasai.
 • Jobs für 13 jährige.
 • Mia follo museum.
 • Blåskilpadde katt.