Home

Barneloven forsørgerplikt

Barneloven regulerer blant annet foreldrenes plikter og ansvar for barna, og barnas rettigheter overfor foreldrene. Den gir deg blant annet rett til å bestemme selv i noen viktige spørsmål etter du har fylt 15 år. Hopp til hovedinnholdet. Forsørgerplikt til du er 18 år Barneloven § 66 oppstiller en plikt for foreldrene til å forsørge barnet. Dette gjelder uavhengig av om foreldrene har foreldreansvaret for barnet eller ikke. Bestemmelsen gjelder også for andre enn foreldre som har foreldreansvar for barnet. Foreldrenes underholdsplikt innebærer at de skal dekke utgiftene til forsørgelse og utdanning. Foreldrene skal bære utgiftene i fellesskap etter [

Barneloven - Ung.n

Er fylt 18 år nå men likevel har visstnok foreldrene mine forsørgerplikt, hva går det ut på? Still spørsmål Still spørsmål account_circle. Gutt, 18 år. Foreldrene dine har et ansvar etter barneloven å dekke dine nødvendige utgifter så langt de evner Forsørgelsesplikt, også kalt fostringsplikt, bidragsplikt og underholdsplikt, er en lovregulert plikt om å støtte hverandre økonomisk, som foreldre har overfor barna sine og ektefeller har overfor hverandre. Etter lov om formuesforholdet mellom ektefeller av 4. juli 1991 er ektefellene sammen ansvarlige for å skaffe familien det underhold som må ansees passende etter ektefellenes kår. Barneloven § 68 regulerer når plikten til å betale barnebidrag opphører. Lovens hovedregel er at bidragsplikten opphører når barnet fyller 18 år. I enkelte tilfeller kan barnet likevel ha krav på bidrag etter fylte 18 år. Når barnet har fylt 18 år Når barnet fyller 18 år, opphører plikten til å betale barnebidrag. Dette gjelder [

Barneloven gjelder for barn og unge under 18 år, og regulerer foreldrenes plikter overfor barna - og barnas rettigheter overfor foreldrene. Barneloven har blant annet bestemmelser om fastsetting av farskap, foreldreansvar og daglig omsorg, gjensidig samværsrett for barn og foreldre og foreldrenes plikt til å forsørge barna sine I Norge finnes det alltid en teoretisk forsørgerplikt som på ingen måte opphører når avkommet er fylt 18 år. Den kan vare til langt ut i 20-årene. Dog er realiteten slik at om foreldrene ikke kan forsørge barna, så sørger det offentlige for det, uansett alder Jf. lover 6 mars 1981 nr. 5, 8 juli 1988 nr. 72, 17 feb 1989 nr. 2, 17 juli 1992 nr. 100, 21 mai 1999 nr. 30 § 2 nr. 4, jf. vedlegg 7 og 8, lov 29 apr 2005 nr. 20.. - Jf

Barneloven gir regler om foreldreskap (farskap og morskap), foreldreansvar, samvær og underholdsplikt. Loven inneholder videre regler om foreldremekling og saksbehandlingen av foreldretvister i domstolene Reglene om underholdsplikt står i barneloven kapittel 8, §§ 66-80. Begge foreldrene har plikt til å bidra til forsørging og utdanning av barnet, etter økonomiske evne. Underholdsplikten er en foreldreplikt, noe som innebærer at den er uavhengig av ekteskapelig status, foreldreansvar og samværsordninger. Barn som kun bor sammen med den ene forelderen, har krav på

Barneloven; Ot.prp. nr. 43 (2000-2001) Om lov om endringer i barnelova, forskotteringsloven og enkelte andre lover (nye regler for beregning av barnebidrag m.m.) St.meld. nr. 19 (2006-2007) Evaluering av nytt regelverk for barnebidrag; Ot. prp. nr. 69 (2007-2008) Om lov om endringer i barnelova mv. (barnebidrag og reisekostnader ved samvær Fedrenes forsørgerplikt ble noe skjerpet, men det var de ugifte mødrene selv som måtte sørge for håndhevelse av loven. Selv om loven i praksis fikk begrenset innvirkning, regnes den allikevel som en forløper til de Castbergske barnelovene barneloven - allmennprosess -Oslo tingrett Orientering om Oslo tingretts behandling av saker etter barneloven om foreldreansvar, fast bosted og samvær. November 2014. o e74 1. Gjennomført mekling Det er en forutsetning for å reise sak om foreldreansvar, fas Et Arbeidermøte vedtok i 1901 en resolusjon om at far skal ha samme oppdrager- og forsørgerplikt som den ugifte mor, samt at barnet måtte få navne- og arverett etter faren. Katti Anker Møller og Johan Castberg bygget sitt arbeid på disse prinsippene; han i Stortinget, hun i foredragene Ugifte Mødre og Det uægte barns rettsstilling - som hun holdt landet rundt

Barneloven § 66 med lovkommentar - Foreldretvist

Barneloven regulerer disse spørsmålene. Det sentrale vurderingstemaet i barneloven er hva som er «barnets beste». Det er obligatorisk meglingsplikt dersom en har barn under 16 år. Men i praksis står foreldrene fritt til å avtale den ordning en mener er best seg imellom. Dersom foreldrene ikke blir enige kan tvisten bringes inn for. Plikten til å betale barnebidrag varer normalt ut den måneden barnet fyller 18 år. Barn som går på videregående skole eller tilsvarende, kan allikevel ha rett til bidrag Forsørgerplikt samboers barn Har en forsørgerplikt for samboer i følge sosialhelseloven . samboer på hvor stor del av boutgiftene jeg dekker. SVAR: Hei Dette dekkes av barneloven § 68. Av denne følger at du i utgangspunktet har krav på fortsatt bidrag så lenge du fortsetter med «vanlig» skolegang. Med dette menes videregående. Barneloven §§ 52 til 54 gjelder tilsvarende. Departementet fastsetter ved forskrift nærmere regler om hvem som kan foreta mekling etter første punktum, og om godkjenning av slike instanser. Mekling etter første ledd kreves ikke når saken allerede er brakt inn for retten med påstand om skilsmisse etter § 23 eller oppløsning etter § 24 Det er ingen slik forskjell, iflg barneloven har både skilte og gifte foreldre forsørgerplikt for barna til de er ferdige med videregående eller tilsvarende (vanlig skole). 0 Site

Så lenge du har ungdomsrett, har foreldrene dine forsørgerplikt for deg, også etter at du har fylt 18 år. Derfor sjekker Lånekassen hvor mye foreldrene dine har i inntekt for å finne ut hvor mye stipend du har krav på. Forsørgerplikten er omtalt i barneloven 1 INNLEDNING 1 1.1 Bakgrunn for valg av tema 1 1.2 Problemstilling 2 2 RETTSLIG PLASSERING 3 2.1 Barnerett, en kort presentasjon av lovgivingen 3 2.2 Barneloven 3 3 BARNETS BESTE 4 3.1 Presisering og avgrensing av barnets beste 4 3.2 Saksgangen i en barnefordelingssak 7 3.2.1 Statistikk 10 3.3 Sentrale begrep i barneloven § 48 10 3.3.1 Barn 11 3.3.2 Foreldre 1 Det er i barnevernloven § 9-2 en bestemmelse om hvilken forsørgerplikt foreldre har for barn som er plassert i offentlig omsorg. Barnevernloven § 9-2. Bidrag som er fastsatt etter barneloven faller bort fra det tidspunkt bidrag kan fastsettes etter denne bestemmelsen Barnets beste i formen det som er best for barnet, er et begrep som brukes i Barneloven §§43, 48, 55. Det brukes for å fokusere barnets behov og interesser. Barnets beste er i følge Barneombudet et vagt begrep og å lage regler som skal være dekkende for alle barns behov og livssituasjon er tilnærmet umulig. I utgangspunkt trenger barnet foreldre som samarbeider NAV tvinger foreldre til å betale barnas husleie. Selv om barnet er 18 år, myndig og får bo gratis hjemme, tvinger NAV foreldre til å betale dyre bidrag for barn som heller vil flytte ut

Du og mannen din har etter barneloven forsørgerplikt til deres barn er 18 år, evt ferdig med grunnutdanning (=videregående eller tilsvarende). Så i følge loven er det vel ingen forskjell? At man lettere kan støtte et barn som ikke har en kjernefamilie, i et krav om å få dekket livsopphold til videregående er ferdig, enn en som mer frivillig flytter ut av en kjernefamilie før vgs er. Barneloven inneholder regler om farskap, foreldreansvar, samværsrett og underholdsplikt. Lovens fullstendige tittel er lov av 8. april 1981 om barn og foreldre. Loven trådte i kraft 1. januar 1982. Loven samler to tidligere lover fra 1956. Den nye loven av 1981 inneholder regler både for barn født av foreldre som er gift med hverandre, og for barn født av en ugift mor

Er fylt 18 år nå men likevel har visstnok foreldrene mine

Barneloven Lov om barn og foreldre (barneloven) gir regler om foreldreskap, foreldreansvar, samvær og underholdsplikt. Lovens kapittel 8 omhandler foreldrenes forsørgerplikt, og hvordan forsørgertilskuddet skal fastsettes og reguleres til barnet er blitt 18 år 2.1 Kort om barneloven, herunder regler for saksbehandling barnefordelingssaker, kapittel 8 behandler forsørgerplikt, og kapittel 9 og 10 noen særspørsmål. Barnefordelingssaker karakteriseres som indispositive, det vil si at partene ikke har fri rådighet over sakens gjenstand. 4

forsørgelsesplikt - Store norske leksiko

 1. Enten så har man forsørgerplikt eller så har man det ikke. Forskjellen ligger i at ditt tilfelle 1 ikke er i aktivitet, mens tilfelle 2 er i ferd med å fullføre sin grunnutdanning. I praksis så vil foreldre selvfølgelig gjøre det de kan for å hjelpe den som er arbeidsledig, men den unge kan ikke få hjelp av NAV til å kreve dette, da NAV må følge den arbeidslinja det er.
 2. Spørsmålet i saken var om vedtak om innvilgelse av barnetillegg etter folketrygdloven, utgjorde en særlig grunn til å endre barnebidrag tilbake i tid, jf. barnelova § 74. Ombudsmannen kom til at det var tvil knyttet Nav Klageinstans Østs forståelse av regelverket og til vurderingen av om vilkårene for endring tilbake i tid forelå, jf. barnelova § 74 annet ledd
 3. Skyldnerens inntekter som er omfattet av dekningsloven § 2-7 skal medregnes fullt ut når trekkets størrelse skal beregnes. Det vises til punkt kap. 14-4.4 flg. for en nærmere gjennomgang av hvilke ytelser det kan nedlegges trekk i. Ved beregning av husstandens inntektsside er det særlig to spørsmål som er av stor praktisk betydning: I hvilken grad det skal tas hensyn til inntekter som.
 4. Lov om barn og foreldre - Barneloven Reglene om farskap og foreldreansvar finner du i lov 8. april 1981 nr. 7 om barn og foreldre (barneloven). Se særlig kapittel 2 for bestemmelsene om farskap og usikkert farskap. I barneloven finner du også de viktigste bestemmelsene om samværsrett og forsørgerplikt. Se henholdsvis kapittel 6 og.

Barneloven § 68 med lovkommentar - Foreldretvist

Etter barneloven har foreldre forsørgerplikt for barna sine til de er ferdige med videregående skole. - Dersom man ikke har økonomi til å dekke briller, kan man søke NAV om økonomisk sosialhjelp, forteller hun videre. NAV gjør da en individuell vurdering i hvert tilfelle Barneloven § 38, 1. og 2.ledd gjelder spørsmål om midlertidig eneforeldreansvar og daglig omsorg under saken. Pers forsørgerplikt følger av bl.§ 51, og plikten til å forsørge gjennom bidrag fra det tidspunkt han eventuelt ikke lenger bor sammen med barna følger av bl.§ 52 Dette betyr at verken et barn eller en alderspensjonist kan motta uføretrygd. Det at barn under 18 år ikke har rett på uføretrygd kan sees i sammenheng med foreldres forsørgerplikt etter barneloven 66. I hjemmelen vises det til en plikt til økonomisk forsørgelse fram til man fyller 18 år

Barneloven - lov om barn og foreldre - Fylkesmannen

Foreldres ansvar for 18-åringer - Jus - VG Nett Debat

Tett på kundemagasin nr. 3 2010 1. KUNDEMAGASIN NR 03#2010 Dis u s e m i m m det al e nd g Full fart i boligmarkedet Så mye Slik får du side 22 koster barna side 14 smartlån side 2 FORUM FOR MINORITETSKVINNER UTGITT AV MiRA-SENTERET SIDEN 1994. MiRA-Magasinet 1/94 MiRA-Magasinet 1 og 2/95. MiRA-Magasinet 1 og 2/96. MiRA-Magasinet 1 og 2/97. MiRA-Magasinet 1 og 2/98 MiRA-Magasinet 1 og 2/9 Hvordan barneloven regulerer spørsmål knyttet til foreldreansvar, bosted og samvær, er selve utgangspunktet for reglene. Utdanningsstøtteordningene for elever som har ungdomsrett til videregående opplæring bygger på at foreldrene har forsørgerplikt etter barneloven så lenge eleven er i videregående opplæring med ungdomsrett,. Annfelt har analysert de politiske diskusjonene rundt barneloven på 1980-tallet og rundt år 2000. Når det gjelder far ble hans rettigheter og barnets beste rundt 1980 forstått i lys av den.

Lov om barn og foreldre (barnelova) - Lovdat

De Castbergske barnelovene - stortinget

 • Kurzprofil muster.
 • Kaliumnitrat apotek.
 • Tampa riverwalk.
 • Wz krefeld online.
 • Rhodos by kart.
 • Vietnam war britannica.
 • 2 zimmer wohnung in essen steele.
 • Einwohnermeldeamt wolfsburg online termin.
 • Star wars episode 7.
 • Orchideen kaufen hannover.
 • En milliard.
 • Engel bilder zum nachmalen.
 • Varulv kortspill.
 • Nye minde barnehage.
 • Bosjesmannen eten.
 • Svenske hester.
 • Romjakten nedlasting.
 • Arbre généalogique des dieux grecs pdf.
 • Bundesliga live im internet.
 • Amazon fire 7 otg.
 • Stairs textbook 5.
 • Været i drammen langtidsvarsel.
 • Skolefoto.fotograf eidsmo.
 • Barnespill xbox one.
 • 40 års gave til kona.
 • Holland urlaub am meer günstig.
 • Namibia.
 • Konfirmasjon bordkort.
 • Midnattsol island.
 • Kyle gass band wiki.
 • Ebay kleinanzeigen hildesheim fahrrad.
 • Barbermaskin til hårklipp.
 • Nao vita.
 • Tilknytningsvansker i barnehagen.
 • Ausschlag nach fieber.
 • Fjotolf hansen underskrift.
 • Harry potter and the philosopher's stone book.
 • Fedex postnord.
 • Støvsuger kirby.
 • Hund slikker sig om munden.
 • Immobilienscout emden.