Home

Ekteskapsloven særeie

En giver (eller arvelater) kan også bestemme at gaven skal være mottakerens særeie, se § 48. Ektefellene kan også forhåndsavtale at skjevdelingsmidlene skal deles likt, se § 44. Ekteskapsloven har også regler om underholdsbidrag etter samlivsbruddet, se §§ 79 flg Avkastning av særeie Avkastning av særeie blir særeie, jfr ekteskapsloven § 49. Har for eksempel kona en bankkonto hvor det står kr. 1. million som særeie, blir rentene også særeie. Har mannen en hytte som særeie, og denne leies ut, blir leieinntektene særeie. Det kan imidlertid bestemmes en annen ordning i ektepakten Lov om ekteskap [ekteskapsloven] Kapittel 9. Avtaler om formuesordningen m v. Oversikt; Vis alle punkter § 42. Avtale om unntak fra deling (særeie). Ektefeller kan ved ektepakt avtale at det de eier eller senere erverver, skal være unntatt fra deling (særeie) I slike tilfeller har ekteskapsloven en sikkerhetsventil, kalt vederlagskrav. Bestemmelsene om dette følger av ekteskapsloven §§ 63 og 73. Bakgrunnen for reglene er å sikre at dersom den ene ektefellen har brukt felleseiemidler til å berike sitt eget særeie, skal verdien av dette deles Særeie innebærer at det ektefellen eier eller senere erverver og verdien av denne, holdes utenfor delingen. Du kan på forhånd ha avtalt såkalt særeie ved ektepakt for hele eller deler av din formue etter ekteskapsloven § 42, en giver kan bestemme særeie i medhold av ekteskapsloven § 48 eller så kan arvelater i testament fastsetje at også pliktdelsarv etter han skal være særeige.

En ektefelle eier det som vedkommende brakte inn i ekteskapet og det vedkommende senere erverver (ekteskapsloven § 31). Man fortsetter altså å eie alene det man eide da man giftet seg. Videre eier en ektefelle alene det vedkommende har tjent, arvet, fått i gave eller på annen måte har ervervet under ekteskapet Særeie. Særeie er en betegnelse på formue som eies av den ene ektefellen alene, og som ikke skal likedeles mellom ektefellene. Dette er i motsetning til formue som er felleseie mellom ektefellene. Særeie kan avtales som fullt eller delvis særeie Særeie ved skilsmisse kan eksplisitt avtales, ved at det opprettes ektepakt. Imidlertid ønsker mange at den andre mottar særeiemidlene ved død, dette kan også avtales (ekteskapsloven § 42). Denne ordningen beskytter ektefellen mot krav fra arvingene, og er meget vanlig. Den kalles «særeie i live - felleseie ved død» Ekteskapsloven gir en rekke rettigheter og plikter. Ektefeller har blant annet gjensidig underholdsplikt. Det vil si at de har plikt til å forsørge hverandre. Det er ikke mulig å avtale seg bort fra underholdsplikten, den gjelder selv om partene har fullstendig særeie. Hvis ektefeller skal ta opp lån,. TENK DEG OM: - Når det foreligger fullstendig særeie, innebærer det at man ved et brudd tar med seg ut både det man tok med seg inn i ekteskapet, men også det man har ervervet underveis. Ekteskapsloven sier at midler ervervet under ekteskap fordeles likt, mens det man tok meg seg inn, samt arv og gaver, tar man med seg ut, forklarer Warloe

Ekteskapsloven - Advokat - Spørsmål vedr

 1. Ekteskapsloven angir mange ulike ordninger som kan avtales. For eksempel kan det avtales at det skal være fullstendig særeie eller delvis særeie. Ektefellene kan også inngå avtale om at skjevdelingsretten ikke skal gjelde
 2. Felleseie og særeie handler ikke om hvem som eier en ting. Felleseie og særeie er hjelpebegrepet som brukes ved avgjørelsen av hvordan formuen i ekteskapet skal fordeles når ekteskapet oppløses. Utgangspunktet er at verdien av felleseiet skal deles likt etter ekteskapsloven § 58
 3. Særeie kan som kjent opprettes gjennom en ektepakt mellom ektefellene. Men særeie kan også oppstå ved at arvelatere eller gavegivere gir særeiepåbud når gaven gis eller gjennom testamente. Særeie kan etableres ved at giver eller arvelater gir særeiepåbud i medhold av ekteskapsloven § 48. Bestemmelsen har slik ordlyd: «En giver eller arvelater kan bestemme en ordning som [Read more
 4. Pålagt særeie. Derimot vil særeie som ikke er avtalt partene imellom, men pålagt av noen utenfra, ha innvirkning dersom den parten i ekteskapet som har særeiet, dør. - Pålagt særeie er når noen utenfra har bestemt særeiet. Dersom du for eksempel arver din mors bolig, kan hun kreve i testamentet at huset skal være ditt særeie
 5. En ektepakt om særeie kan inngås både i forkant av et ekteskap eller etter at ekteskapet er inngått. Et ekteskap inngått uten ektepakt betyr ellers at alt begge parter bringer med seg inn i felles bo er felleseie. I ekteskapsloven finner vi bestemmelsene om særeie og ektepakt
Felleseie, særeie, sameie og eneeie – Advokatfirmaet Wulff

Lov om ekteskap [ekteskapsloven] - Lovdat

Ifølge ekteskapsloven har ektefeller felleseie - likedeling, med mindre de har avtalt særeie, eller en av dem har mottatt arv eller gave der giveren har bestemt særeie. I praksis vil dette i stor grad innebære at det har mindre betydning hvem av ektefellene som erverver gjenstander mens ekteskapet består, fordi ektefellenes økonomi vanligvis må ses som en helhet Bilen som er oppført som hustruens særeie til en verdi av kr. 200 000 selges og det investeres i en ny campingbil. Et spørsmål som da oppstår er hvorvidt campingbilen kan anses som særeie. Dette er løst i ekteskapsloven § 49. Av bestemmelsen følger det at det som trer i stedet for noe som er særeie blir særeie hennes særeie. Etter ekteskapsloven av 1927 ble spørsmålet om eierskap bestemt etter vanlige avtalerettslige prinsipper. Den ektefellen som hadde betalt eiendelen med sin inntekt, ble eneeier. Hvem som er eier, har som nevnt ovenfor12 ingen betydning mellom ektefellene under ekteskapet. Der ekteskapet er livslangt, har spørsmålet først. Ekteskapsloven. Lov av 4. juli 1991 nr. 47 om ekteskap (el.), også kalt ekteskapsloven, regulerer hvem som kan gifte seg, hvordan ekteskap inngås, formuesforholdet mellom ektefeller og hva som skjer ved ekteskapets oppløsning - Særeie betyr kort fortalt at verdiene ikke skal deles ved en eventuell skilsmisse, sier jurist Per Racin Fosmark. Særeie må ifølge ekteskapsloven avtales skriftlig i en ektepakt. Har du særeie er du sikret å kunne ta med deg ut igjen alle verdiene du hadde med deg inn i ekteskapet. Du må også ta med deg den gjelden du tok med deg inn

Skilsmisse - Bistand fra advokat ved skilsmisse | Spør

Særeie Paragrafen

Særeie kan også være aktuelt. Beregningen av skjevdeling og særeie kan være meget innviklet. Det kan også bli spørsmål om hvorvidt ektefellen eller samboeren kan kreve kompensasjon fra avdødes dødsbo pga. ekstra innsats for avdøde For eksempel dersom en ektefelle har gjeld knyttet til gambling eller liknende. Slik gjeld kan vedkommende ektefelle kun trekke fra formuen som skal gå til likedeling dersom vedkommende ikke har særeie eller skjevdelingsverdier som dekker gjelden, jf. ekteskapsloven §58 tredje ledd bokstav b Ekteskapsloven gir ektefellene rett til å velge mellom flere varianter av økonomiske ordninger. Valget står mellom ordningene som er nevnt i loven. Andre varianter er ugyldige. Ektepakter og særeie. Du kan avtale delvis eller fullt særeie. Ektefellene kan bli enige om at alt de eier og senere vil eie, skal bli særeie. Dette kalles fullt.

NO AHR U2 2020 Elektronisk WEB - Flipbook - Side 9

Dere kan begrense muligheten til å sitte i uskiftet bo med særeie til å gjelde spesifikke gjenstander eller verdier. Dere kan også sette som vilkår at uskifte med særeie kun skal gjelde for en tidsbegrenset periode. Vilkårene dere avtaler kan ikke stride mot ekteskapsloven eller annen lovgivning Ekteskapsloven regulerer ekteskap og skilsmisser. Vi gir en kort oversikt over de viktigste bestemmelsene i ekteskapsloven. Særeie er betegnelsen på en formue som kun eies av én ektefelle, og som derfor ikke skal likedeles mellom ektefeller ved et samlivsbrudd Velger han særeie i live og felleseie ved død og følger ekteskapsloven sine regler om skjevdeling, blir arven fordelt som følger: Ektefellen arver ¼ av verdien av hytta og ¼ av dagens verdi av sparekontoen Særeie er bare det som er bestemt som særeie i ektepakt eller fra giver eller arvelater. Sammensatt skifte betegnelse på tilfeller der det må gjennomføres både en deling av bo etter ekteskapsloven og etter arveloven. Sammensatt skifte er nødvendig der en ektefelle dør,.

Eneeie er et begrep i ekteskapsretten som brukes om eierforholdet til ting. Når en ektefelle har eneeie av en ting, vil det si at vedkommende eier tingen og kan fullt og helt disponere over den (fri råderett), uten at det krever samtykke fra ektefellen Delvis særeie. Dette velger dere hvis bare deler av verdiene skal være særeie. Det må gå klart frem på side tre i skjemaet hva som skal være særeie og hvem dette gjelder for. Særeiet kan dere oppgi på mange måter, for eksempel som brøk eller prosentandel. Dere kan ikke ha særeie på verdier som den andre eier Ekteskapsloven oppstiller to alternative formuesordninger; felleseie og særeie. Felleseie er lovens normalordning, som også inntrer automatisk ved ekteskapsinngåelsen. Felleseie legger opptil en likedeling av ektefellenes samlede verdier, etter at hver av partene har gjort fradrag for sin gjeld

Ved avtale om særeie kan man derfor også legge til en klausul som gir gjenlevende ektefelle rett til å sitte i uskifte med hele eller deler av ektefellens særeie. Som utgangspunkt kreves det ikke at en avtale om særeie, vilkår for gave eller arv er tinglyst for at det skulle kunne gjøres gjeldende Bestemmelsene om særeie og ektepakt finner vi i Ekteskapsloven. Samboere er henvist til å inngå samboeravtale om sine økonomiske forhold. Ektepakt om særeie, helt eller delvis, kan inngås med sikte på et forestående ekteskap, eller mens ekteskapet varer Hvis en bestemmelse om særeie er avtalt i en ektepakt, må oppheving eller endring gjøres ved at ektefellene skriver en ny ektepakt jf. ekteskapsloven § 46. Send inn den nye ektepakten til Kartverket sammen med et forklarende følgebrev for å slette særeiebestemmelsen fra grunnboken Begrepene særeie og felleseie er sentrale i ekteskapsloven. Særeie er verdier som kun tilhører den ene ektefellen, og som derfor ikke skal deles ved skilsmisse. De fleste av oss oppfatter felleseie som det motsatte - verdier ektefellene har i fellesskap, og som skal deles likt ved skilsmisse

Avtale om særeie må inngås ved ektepakt (ekteskapsloven § 42). Gaver som er større enn det som er vanlig (gaver ut over «leilighetsgaver») må reguleres på samme måte. Dette gjelder også overføring av eiendom. I tillegg må denne type ektepakter tinglyses i Brønnøysundregisteret. Videre må avtale om skjevdeling inngås ved ektepakt For alle ektepar kan det være nyttig å vurdere behovet for ektepakt, dvs. inngåelse av en nærmere avtale om formuesfordelingen mellom ektefellene. En slik avtale, som har bestemte formkrav, kan også inngås før vielsen. De fleste forbinder ektepakt med særeie på enkelte formuesgjenstander, enten fordi dette er noe den ene part hadde før ekteskapet eller [ Skjevdeling etter ekteskapsloven § 59. Dette kan være annerledes dersom boligen er arvet som særeie, men da kan det tenkes at den andre ektefellen kan ha et vederlagskrav. Skyldes derimot verdiøkningen markedssvingninger, kan nåverdien kreves skjevdelt Ifølge ekteskapsloven har ektefeller felleseie, hvis ikke annet er spesielt avtalt (særeie). Dette betyr at formuen skal deles mellom ektefellene når ekteskapet opphører. Men at formuen skal deles betyr ikke at det skal deles likt. - Det som skal deles likt er det dere som ektefeller har opparbeidet sammen, mens dere har vært gift Avtale om særeie må inngås ved ektepakt (ekteskapsloven § 42). Gaver som er større enn det som er vanlig (gaver ut over «leilighetsgaver») må reguleres på samme måte. Dette gjelder også overføring av eiendom. I tillegg må denne type ektepakter tinglyses i Brønnøysundregisteret

Særeie vil jo medføre at den gjenlevende ektefellen stilles i en dårlig stilling dersom ekteskapet oppløses ved den andres død, slik at denne regelen bidrar til å sikre gjenlevende ektefelles stilling. Avtaler om uskifte med særeie Etter ekteskapsloven § 43 er det mulig å inngå avtale om å sitte i uskiftet bo med den andres særeie Etter ekteskapsloven oppstår felleseie mellom ektefeller automatisk, med mindre noe annet er avtalt. Dere må derfor endre på dette selv dersom dere ønsker særeie, enten helt eller delvis. Særeie avtales i en ektepakt. I en ektepakt kan dere også avtale dere bort fra vanlige regler for ekteskapet

Video: Den ene ektefellen har særeie, - hva skjer da med delingen

Jusinfo.no: Særeie

Det økonomiske forholdet mellom ektefeller reguleres i en egen lov (ekteskapsloven). Hovedregelen i loven er at ektefellene skal dele eiendelene likt ved skilsmisse uavhengig av eierskap. Dette kalles felleseie og er det motsatte av særeie der man holder eiendeler utenfor deling. Begrepet. være særeie. I slike tilfeller vil ektefellene ikke få noe felleseie. Men det er ikke noe i veien for at de blir enige om at for eksempel bare huset skal være den enes særeie, eller at bare båten skal være den andres særeie. Ektefellene har da opprettet delvis særeie, og det som faller utenfor dette blir på vanlig måte felles-eie I en familie (samboende) med særkullsbarn på hver side samt et felles barn vil arven til avdøde fordeles slik at felles barn og særkullsbarn til avdøde arver en halv del hver av avdødes eiendeler. Dersom avdøde var gift vil de arve 3/8 hver, hvis en forutsetter at avdødes ektefelle skal ha sin arv. Gjenlevendes særkullsbarn vil ikke arve noen ting fra avdøde

Hvem eier hva i ekteskapet? Paragrafen

Ekteskapsloven ble vedtatt 4. juli 1991 nr. 47. Loven erstatter lov 31. mai 1918 nr. 2 om indgaaelse og opløsning av egteskap (ekteskapsloven), lov 20. mai 1927 nr. 1 om ektefellers formuesforhold (ektefelleloven) og enkelte bestemmelser i lov 21. februar 1930 om skifte. Barne- og likestillingsdepartementet har ansvar for lovens del I og III, men ekteskapsloven paragraf 59. kan dette tas ut utenfor deling: * Verdier den ene eller begge hadde med inn i ekteskapet * Arv den ene eller begge mottar i ekteskapet * Gaver fra andre enn ektefellen Verdiene må klart kunne spores. Det er nettoverdien som kan tas ut, altså etter at eventuell gjeld er trukket fra

Ektefelle som bare har felleseie, det vil si verken har særeie ekteskapsloven §§ 42 og 48 eller har eiendeler som skjevdeles ekteskapsloven § 59, får fradrag for all sin gjeld. Det er også fullt gjeldsfradrag for gjeld som knytter seg eiendeler som uttas etter ekteskapsloven § 61, Ot.prp.nr.28(1990-1991) s. 120 Arvingene etter førstavdøde kan ikke kreve vederlag fordi felleseiet er redusert under ekteskapet, kompensajonsvederlag etter ekteskapsloven § 63. Men det er antatt at førstavdødes arvinger kan kreve vederlag hvis avdøde har bidratt til å øke gjenlevendes særeie, berikelsesvederlag ekteskapsloven § 73

Ekteskap - Bistand av advokat ved ekteskapsinngåelse

Særeie kan avtales ved ektepakt mellom ektefeller. Ektepakter kan ikke opprettes av samboere. Ektepakter er juridisk bindende avtaler som regulerer formuesforholdet mellom ektefeller. For å oppnå rettsvern overfor kreditorene, må ektepakten i tillegg tinglyses i Ektepaktregisteret i Brønnøysund. Mange syns det er greit å bruke advokat til å opprette og tinglyse ektepakter ekteskapsloven oppstiller. Man kan for eksempel avtale særeie ved skilsmisse, men felleseie ved død. Det er ikke mulig å avtale felleseie ved skilsmisse og særeie ved død. 3.3 Formkrav for ektepakt Formkravene for ektepakt, jf. el. § 54 For at særeie skal være gyldig avtalt, må avtalen følge formkravene for ektepakt Har man et eget firma som er særeie eller gjenstand for skjevdeling kan løsningen da være å bruke utbyttet til å betale ned på hytten eller pusse den opp, anbefaler advokaten. Penger på riktig bok Mange har ikke eget firma, men likevel en god slump penger stående i for eksempel banken eller aksjer før man gifter seg Skjevdelingsmidler som er i behold når en ektefelle dør, kan det tas hensyn til omtrent på samme måte som særeie. Ofte kommer spørsmål om skjevdeling opp når en enke/enkemann skal skifte med den avdøde ektefellens særkullsbarn. (Ekteskapsloven §59). Hovedregelen om skjevdeling er enkel Ekteskapsloven § 31 fastslår at ekteskapet medfører ingen begrensning i en ektefelles rett til å råde over det han eller hun eier når ekteskapet blir inngått eller senere erverver, dersom ikke noe annet er bestemt. Videre slås det fast at eiendeler som erverves av begge ektefellene, blir sameie mellom dem

For nærmere redegjørelse av hva felleseie og særeie er se punkt 3.2. Ekteskapsloven kapittel 9 bestemmer hva som kan avtales under ekteskapet. Kapittelet er uttømmende, det vil si at det ikke gyldig kan avtales ordninger som ikke er regulert i kapittel 9. Disposisjoner som krever ektepakts form for å være gyldige, er - Jeg vil ikke gifte meg med en person med særgjeld uten særeie tilsvarende størrelsen på gjelden, sier jurist Nina Dybedahl til DinSide. Hun sier at folk er godt informerte om skjevdelingsreglene, men ikke kjenner til gjeldsreglene i ekteskapsloven. Hun nevner følgende eksempler:-Inntil vi eventuelt får en lovendring,. En avtale om særeie som ikke oppfyller ekteskapslovens strenge formkrav for opprettelse av ektepakter, er altså ugyldig. Og; selv om ekteskapsloven altså gir ektefeller en stor valgfrihet med hensyn til hvordan verdier skal fordeles ved separasjon og skilsmisse, er de valgmuligheter som følger av ekteskapsloven uttømmende Vi.no holder deg oppdatert på e-post (Vi.no): Hva man har krav på ved skilsmisse avhenger av hvilken formuesordning ektefellene har - om de har felleseie eller såkalt særeie. Ekteskapslovens utgangspunkt er felleseie. Felleseie betyr at ektefellene ved skilsmisse skal dele sin samlede formue og gjeld likt mellom seg tar særeie på et beløp tilsvarende din ektefelles særgjeld, har du løst problemet, forklarer Dybedahl. _____ Kontaktinfo: Nina Dybedahl, tlf. 22 20 52 81 / 90 84 86 82 www.webjuristene.no _____ Bakgrunnsinfo: Fakta om ekteskapsloven - korte forklaringer av begreper

Derfor bør flere inngå ektepakt - Tips og nyheter omHva er formuesforholdet mellom ektefeller? – Codex Advokat

Økonomisk fordeling: Ifølge ekteskapsloven har ektefeller felleseie, med mindre dere har avtalt særeie eller en av dere har mottatt arv eller gave der giveren har bestemt særeie. Fordeling av ektefellenes felleseie beregnes ved at felleseieformuen summeres før man trekker fra gjeld Ekteskapsloven har flere viktige regler om de økonomiske forholdene under ekteskapet, og fordelingen ved skilsmisse. Noen sentrale begreper alle bør kjenne til er felleseie, særeie, likedeling, og skjevdeling, samt hvilke regler som gjelder for ektepakter.I denne artikkelen gir vi deg en oversikt over disse temaene som ofte omtales om ektefellers formuesforhold Særeie er ekteskapslovens betegnelse på formue som er unntatt fra likedeling ved ekteskapets opphør. Formue som er særeie står i motsetning til formue som er felleseie, men er ikke en motsetning til sameie. Ektefeller kan godt eie en eiendel i sameie og samtidig kan begge to ha særeie

Ved fullt særeie er alt det man eier og senere kommer til å eie ens eneeie. Ved delvis særeie bestemmer man at enkelte eiendeler eller deler av formue bare skal være den ene ektefellens. Hva særeiet omfatter ved delvis særeie må spesifiseres i selve ektepakten. Man kan også tidsbegrense et særeie Uten avtaler har man bare ekteskapsloven å forholde seg til. - Ektepakt, eller særeie, er spesielt aktuelt i forhold der en eller begge partene bringer med seg større verdier inn i ekteskapet som de vil sikre seg ved et eventuelt brudd, forteller pensjonsrådgiveren Særeie. Særeie kan avtales mellom ektefeller i en ektepakt. Det kan også bestemmes av en gavegiver, eller en i et testament. Reglene som særeie finner du i ekteskapsloven kapittel 9. Er særeie avtalt i ektepakt og ektepakten inneholder kun denne bestemmelsen, kan den ikke tinglyses i grunnboken

Særeie: Formue som eies av en ektefelle

Ekteskapsloven 59 tredje ledd Ekteskapsloven §59, 1 . Kort redgjørelse for ekteskapslovens §59 1. ledd - skjevdeling. I denne oppgaven skal jeg redegjøre for El. § 59 1. ledd som sier følgende; verdien av formue som klart kan føres tilbake til midler som en ektefelle hadde da ekteskapet ble inngått eller senere har ervervet ved arv, eller gave fra andre enn. Ekteskapsloven §61 har en bestemmelse som sier at hvis en ektefelle blir urimelig dårlig stilt, Det som er viktig å huske her er at sparingen bør etableres som særeie på ektefellen, hvis ikke skal midlene i utgangspunktet deles ved et senere skifte Ekteskapsloven § 63 oppstiller fire muligheter for å kreve vederlag; Den ene ektefellen kan ha flyttet midler fra felleseie og dermed svekket delingsgrunnlaget.Midlene kan f. eks ha blitt flyttet til ektefellens særeie Bestemmelsen om at partene skal ha særeie innebærer at også avkastning og ombytting av særeie blir særeie, jf. ekteskapsloven § 49. Dersom ektepakten skulle bli satt til side som ugyldig i sin helhet, kreves full skjevdeling etter ekteskapsloven § 59 første ledd av de eiendeler som er omfattet av ektepakten Ekteskapsloven har en sentral betydning for alle som har inngått eller skal inngå ekteskap. Rett til uskifte med formue som er særeie.

Særeie - helt eller delvis særeie? Opprettelse av særeie

Etter ekteskapsloven § 46 2. ledd så kan avtalen settes til side dersom den ene blir urimelig dårlig stilt, Anne-Elisabeth Hagens særeie skulle blant annet være arven fra hennes egen familie Hovedregelen i ekteskapsloven er felleseie, men det kan det kreves skjevdeling for eiendeler som ble brakt inn i ektekeskapet av den ene, eller hva denne har fått i arv eller gaver underveis. Det er ingen generelle skjevdelingsregler for odelseiendom, som blir å betrakte som annen eiendom Ekteskapsloven regulerer formuesforholdene mellom ektefellene, men hvem som eier hva i et ekteskap er i stor grad også bestemt av prinsipper som ikke er lovregulert.. Felleseie inntrer automatisk når partene gifter seg, med mindre det ved avtale mellom ektefellene er bestemt at de skal ha helt eller delvis særeie.Ved felleseie vil verdier skapt under ekteskapet deles likt ved en skilsmisse

Skilsmisseberegneren er en tjeneste for å kartlegge den verdimessige delingen i et skilsmisseoppgjør. De mange hovedreglene i ekteskapsloven om særeie, skjevdeling, felleseie og gjeld i skilsmisseoppgjør er integrert i tjenesten. Denne kunnskapen var tidligere forbeholdt advokater Særeie innebærer at det ektefellene eier eller senere erverver, skal være unntatt fra likedeling. En slik avtale om særeie må inngås i form av ektepakt. Et særeie kan være helt eller delvis, dvs. at det enten kan omfatte alt ektefellene eier, eller bare visse deler av det. Har man avtalt særeie, blir ting som trer i stedet for midler som er særeie også særeie Gjeldsfradrag på skifte ved særeie og skjevdeling. Sverdrup, Tone (2005). Kreditors beslagsrett i ektefellenes felles boligKommentar til Rt. 2005 s. 491. Sverdrup, Tone (2005). Lov om ekteskap (Ekteskapsloven)(Lov av 04.07.1991 nr. 47), I: Peter Lødrup; Knut Kaasen & Steinar Tjomsland (red.), Nors Ekteskapsloven eller lov av 4. juli 1991 nr. 47 om ekteskap trådte i kraft 1. januar 1993.. I 1971 ble Ekteskapslovutvalget utnevnt. Utvalget la frem i alt fire utredninger, og de to siste la grunnlaget for dagens ekteskapslov: NOU 1986: 2 Innstilling til ny ekteskapslov del I (nye regler om inngåelse og oppløsning av ekteskap, ledet av høyesterettsdommer Lilly Bølviken), og NOU 1987: 30. En slik rett til å sitte i uskifte har ektefeller som har felleseie som formuesordning. Det har derimot ikke ektefeller med særeie som formuesordning. For å bøte på denne ulempen er det angitt i ekteskapsloven § 43 at det kan avtales i ektepakt at den lengstlevende skal ha rett til å sitte i uskifte med særeiemidler

Ekteskap - økonomisk standardavtale, særeie eller ektepakt

Ekteskapsloven § 73 A (advokat Erik Bruusgaard) mot B (advokat Jon Christophersen) Stabel, Skoghøy, Gjølstad, Coward og Schei A og B giftet seg i 1982. Hun hadde delvis særeie. I 1990 anskaffet de eiendommen X på Y. Kjøpesummen var to millioner kroner Dersom en ektefelle gjennom bidrag til familiens underhold, ved arbeid eller på annen måte i vesentlig grad har medvirket til å øke midler som er den annen ektefelles særeie, kan det kreves vederlag etter ekteskapsloven § 73 fra den andre for verdiøkningen av særeiemidler, som har årsak i den ytende ektefelles innsats Man kan avtale særeie, helt eller delvis, for kun en bestemt ektefelle om man ønsker det. Det kan avtales at den ene skal ha fullstendig eller delvis særeie, mens den andres midler er felleseie (Jf. Ekteskapsloven § 42 (2). Avtalen kan gjøres tidsbegrenset eller betinges av om ektefellene får barn5 Det følger av ekteskapsloven § 66 at en ektefelle som hovedregel har rett til å beholde eiendeler som han eller hun fullt ut eller for det vesentlige eier. Ektefeller med fullt særeie har rett til å få sitt særeie i form av både gjenstand og verdi. Hvis du eier motorsykkelen alene, vil du kunne ta denne med deg udelt

Tenk deg nøye om før du signerer dette - Samli

Tenker på å endre sivilstatus fra samboere til ektepar. Satte med derfor ned å leste ekteskapsloven. Har aldri vurdert noe annet enn fullstendig særeiei livet og felleseie ved død, da vi har meget forskjellig inntekt/formue. Men da jeg fin leser ekteskapsloven står det flere steder at En avtale k.. Separasjon gir også rett til å kreve deling av boet, og eventuelle avtaler om rådighetsinnskrenkninger i særeie faller bort. For eksempel gjelder dette forbud mot salg av felles bolig jf. ekteskapsloven § 32 og av vanlig innbo jf. § 33, men altså bare i den grad det er særeie Ektefeller som ikke har avtalt særeie ved ektepakt vil ha en formuesordning som kalles felleseie. Det er viktig å være klar over at felleseie ikke er det samme som sameie, som betyr at man eier noe sammen. Felleseie sier kun noe om hva som skal skje med ektefellenes verdier ved en separasjon eller skilsmisse. Hovedregelen er da at felleseiemidlene skal likedeles, det vil si at partenes. I dag gjennomgår vi Særeie (boka § 16) Samboerforhold (boka § 27 og 28) Barn og foreldre (boka § 29 I-III, §§ 31- § 32) GRUNNLAGET FOR SÆREIE Avtalt særeie - ekteskapsloven § 42. Bestemmelse av giver eller arvelater, ekteskapsloven § 48, jf. arveloven § 31. Avkastning og surrogater (ombytning), ekteskapsloven § 49 Klausulert særeie er regulert i ekteskapsloven § 48. Særeie - eiendel(er) som ikke inngår i felleseie med ektefelle. For å etablere særeie kreves ektepakt. Se også skjevdeling som langt på vei har samme virkning som særeie, krever ikke ektepakt,.

Ekteskapsloven gir ektefellene rett til å velge mellom flere varianter av økonomiske ordninger. Særeie kan også begrenses til bestemte eiendeler, eller en del av ektefellenes formue Det er primært reglene i ekteskapsloven som regulerer det økonomiske oppgjør mellom ektefeller ved en skilsmisse. Dersom det er inngått en ektepakt mellom partene, Skilsmisse/skifte- Særeie. Særeie er betegnelsen på formue som er unntatt fra deling ved en skilsmisse Det finnes regler i ekteskapsloven om at dersom en ektefelle har brukt felleseiemidler, eller bidratt til familiens underhold ved arbeid eller på annen måte, slik at den har medvirket til å øke midler som er den andre ektefelles særeie, kan han eller hun tilkjennes vederlag fra den andre ektefellen

Vet du forskjellen på felleseie og særeie? Advokat

Særeie. Ønsker ektefellene en annen ordning enn den loven kommer med, må dette avtales. Ektefellene kan etter ekteskapsloven § 42 avtale at det de eier eller senere erverver skal være unntatt fra delingen. Denne avtalen må skje i ektepakts form - I følge ekteskapsloven har ektefeller felleseie, med mindre de har avtalt særeie, eller en av dem har mottatt arv eller gave der giveren har bestemt særeie. Utgangspunktet er at ektefellenes felleseie ses på som en helhet som skal deles i to når man velger å skilles

Særeie omfatter eiendeler som ikke deles ved separasjon eller skilsmisse. Ved særeie vil hver ektefelle ta med seg sitt, og særeiemidler er ikke gjenstand for deling. Særeie er ikke lovens normalordning, men kan enten avtales i ektepakt mellom ektefeller (el. § 42) eller bestemmes av giver eller arvelater (el. § 48) Firmaets gode kjennskap til ekteskapsloven innebærer at det kan veiledes om særeie, rettigheter, plikter, trygd, arv, og en lang rekke andre temaer som berøres av ekteskapsloven. Les mer om ektepakt og særeie her. Har du spørsmål eller trenger advokat i Oslo og Akershus vedrørende ektepakt og ekteskapsloven er du velkommen til å ta kontakt Felleseie eller særeie? I ekteskapet begynner en å regne formuen etter en giftet seg. Ekteskapsloven sier som hovedregel at det en part har med seg inn i ekteskapet, har en rett på å ta med seg ut av ekteskapet

Hva skjer med gjeld ved skilsmisse? – Advokatfirmaet Wulff

Felleseie er betegnelsen på ekteskapslovens (Lov av 4. juli 1991 nr. 47) normalordning for formuesordningen mellom ektefeller. Det er den formuen som skal deles mellom ektefellene når ekteskapet opphører ved skilsmisse/separasjon eller død.. Felleseie betyr ikke det samme som sameie.Ekteskapet medfører ingen endringer med hensyn til hva ektefellene eier Særeie blir mer og mer aktuelt ettersom stadig flere bringer større verdier inn i ekteskapet, i tillegg til å motta betydelige midler som arv, underveis i ekteskapet. Selv om man gjerne vil holde sammen for alltid, og det virker utenkelig at forholdet kan ta slutt, er det viktig å sikre seg trygghet rundt verdiene man tar med seg inn i ekteskapet, eller mottar underveis i ekteskapet Særeie Formue som ved ekteskapets opphør tilfaller den ene av ektefellene eller dennes arvinger jfr. el. § 42. Særeie må etableres i ektepakt og kan være fullstendig noe som betyr at alt ektefellene eier er særeie, eller det kan være delvis slik at en del av det ektefellene eier er særeie, mens resten er felleseie. Skjevdelin Et særeie vil sørge for at du beholder dine eiendeler, penger udelt etter en skilsmisse. Særeie er etter ekteskapsloven en betegnelse på formue som er unntatt for deling ved ekteskapets opphør. Ektepakt innebærer at det man eier eller senere erverver seg er unntatt fra deling

 • Lipødem arm.
 • Fredskorpset stilling.
 • Wieviel geld steht einer alleinerziehenden mutter mit 2 kindern zu.
 • Sunneste salat.
 • Seniorencafe offenburg.
 • Stairs textbook 5.
 • Eld kemi.
 • Average iq usa.
 • Alkoholfri drikke.
 • Perron 9 weert prijzen.
 • Maja hattvang naturlig nok.
 • Ferie til kos.
 • Faglige kompetencer pædagogmedhjælper.
 • Kinderzentrum maulbronn kindergarten.
 • Fugleinfluensa høns.
 • Ledome lindau.
 • Titanic überlebende wasser.
 • Gange vektorer.
 • Arbeitsamt kaufbeuren öffnungszeiten.
 • Spøk skjema franske revolusjon.
 • Wieviel geld steht einer alleinerziehenden mutter mit 2 kindern zu.
 • Flyvrak hansakollen kart.
 • Bowlingres.
 • Fiks gata mi app.
 • Lavkarbo sjokoladekake 3 minutter.
 • Fibo trespo uten sokkelflis.
 • Avis red astaire.
 • Hvordan få sove med urinveisinfeksjon.
 • Schlosskonzert heidecksburg.
 • Www kicks no julekalender.
 • Deuter fox 30 test.
 • Noriaki kasai.
 • Myshot national geographic.
 • Vans t skjorte dame.
 • Wann wird es in norwegen nicht dunkel.
 • Ü30 party hildesheim bilder.
 • Åpne dører ansatte.
 • Boken om meg ekberg.
 • Fnp regal berlin.
 • Pusse pipe pris.
 • Azarius amsterdam.