Home

Straffeloven 1902 paragraf 257

Straffeloven 1902 - strl. 1902. Første Del. Almindelige Bestemmelser. (§§ 1 - 82) Indledende Bestemmelser. § 257. For tyveri straffes Med Bøder eller med Fængsel indtil 3 Maaneder straffes de i foregaaende Paragraf nævnte Personer, naar de, med Kundskab eller bestemt Formodnin.. Lov om straff (straffeloven) Del paragraf § 253. Tvangsekteskap. Den som ved vold, frihetsberøvelse, § 257. Menneskehandel. Den som ved vold, trusler, misbruk av sårbar situasjon eller annen utilbørlig atferd tvinger, utnytter eller forleder en person til. a Straffeloven 1902 - strl. 1902. Første Del. Almindelige Bestemmelser. (§§ 1 - 82) Indledende Bestemmelser. (§§ 1 - 11) § 1. Denne Lovs første Del finder, forsaavidt intet modsat er bestemt, Anvendelse paa alle strafbare Handlinger. § 2. De strafbare Handlinger, som omhandles i denne Lovs anden Del, er Forbrydelser 3 STRAFFELOVEN § 257 stemmelsen i 1902-loven.9 Nedenfor vil jeg kort gjøre rede for endringene. Den øvre strafferammen i den nye straffeloven er steget fra fengsel i inntil fem år, til fengsel inntil seks år. Videre var grov menneskehandel tidligere en del av menneskehandelsbestem Straffeloven § 257 - Vilkårene for å straffes for tyveri, forsøk på tyveri, grensen mellom fullbyrdet tyveri og forsøk på tyveri, og medvirkning til tyveri. Sørum, Marte. Master thesis. View/ Open. The file is restricted. 783.pdf (598.9Kb) Year 2015. Permanent lin

 1. delig borgerlig Straffelov forkortet straffeloven eller strl) var en norsk lov som inneholdt de mest sentrale bestemmelsene om straff.Loven ble vedtatt 22. mai 1902, trådte i kraft 1. januar 1905 og gjaldt frem til den nye Straffeloven 2005 trådte i kraft 1. oktober 2015.. Straffeloven av 1902 besto av tre deler
 2. Straffeloven 2005 - strl. 2005 Straffeloven 1902 - strl. 1902 §231 §274 andre ledd §232 §272 andre ledd, §274 første ledd §257 §321 §258 §322 §274 §382, §383, §384 §275 §390 §276 §391 §276a §387 §276b §388 §276c §389 §277 §385 §278 §386 §281 §401 §282 §402 §283 første ledd bokstav a og tredje ledd §403 §283.
 3. Straffeloven er den sentrale loven på straffeområdet, men det finnes i tillegg straffebestemmelser i en rekke andre lover. Straffeloven 2005 trådte i kraft 1. oktober 2015, og erstattet fra samme tidspunkt den gamle straffeloven av 1902. I utgangspunktet gjelder straffeloven 2005 for handlinger begått etter 1. oktober 2015
 4. nelig del i en ny og moderne straffelov som møter utfordringene i dagens kri
 5. Narkotikalovbrudd i norsk lov []. To lovverk i norsk jus beskriver handlinger i relasjon til narkotika som er belagt med straff: Straffeloven og Legemiddelloven.I Legemiddelloven ligger også hjemlene til den norske Narkotikalisten.. Straffeloven []. Ifølge Straffelovens §162 1. ledd kan man straffes med bøter eller fengsel inntil 2 år for narkotikaforbrytelse for å ulovlig tilvirke.
 6. Ot.prp. nr. 22 (2008-2009) Om lov om endringer i straffeloven 20. mai 2005 nr. 28 (siste delproposisjon - sluttføring av spesiell del og tilpasning av annen lovgivning

Lov om straff (straffeloven) - Kapittel 24

Straffeloven § 321 omhandler tyveri. Bestemmelsen erstatter § 257 i strl. 1902, men inneholder to realitetsendringer: For det første er kravet om at gjerningspersonen må ha utført handlingen med vinnings hensikt ikke videreført. For det andre er den øvre strafferammen redusert fra fengsel i tre til fengsel i to år. Når det gjelder innholdet av Les mer Les me LOV 1902-05-22 nr 10: Almindelig borgerlig Straffelov (Straffeloven). DATO: LOV-1902-05-22-10 Ved prøveløslatelse av retten kan det settes vilkår som ved betinget dom, jf. straffeloven § 53 nr. 2 til 5. Retten kan også... § 39h. Kongen kan gi forskrifter om gjennomføringen av forvaring etter § 39 c Straffeloven § 322 erstatter strl. 1902 § 258 og gir retningslinjer for vurderingen av om et tyveri etter strl. § 321 er grovt. Det må foretas en helhetsvurdering, der det særlig skal legges vekt på om momentene i § 322 bokstav a) til d) er oppfylt. Listen er med andre ord ikke uttømmende. Dersom tyveriet Les mer Les me

Straffeloven. Lov 22. mai 1902 nr. 10 - Almindelig borgerlig Straffelov (Straffeloven) Lov | Dato: 27.02.2007 | Justis- og beredskapsdepartementet. Se loven på lovdata.no. Tilhørende forskrifter. Forskrift om informasjons- og påseplikt og innsynsrett; Tilhørende tolkningsuttalelse Nødrett er en rettighet man kan ha til å utføre en straffbar handling uten å bli straffet for det, når det foreligger en nødsituasjon.. Nødrett reguleres av Straffeloven § 17, jf. Straffeloven § 81.. Paragrafen gjør en ellers straffbar handling straffri, dersom visse nærmere bestemte vilkår er oppfylt.. Straffeloven § 17 sier følgende: En handling som ellers ville være. Rasismeparagrafen er i Norge et tilnavn på § 185 i straffeloven av 2005 som forbyr diskriminerende eller hatefull ytringer rettet mot noens hudfarge, etnisitet, religion, livssyn, seksuelle legning eller funksjonshemning.Bestemmelsen er en innskrenking av ytringsfriheten som har som mål å beskytte minoriteter.Paragrafen ble innført i 1970 (da med som § 135a i den norske straffeloven av. Vi er et spesialisert strafferettsfirma, og arbeider nå med å utvikle en kostnadsfri og fritt tilgjengelig versjon av straffeloven med lovkommentarer. Vi vil fortløpende legge ut nye bestemmelser her underveis. Straffeloven er bygget opp i tre deler som igjen er delt inn i forskjellige kapitler. Første del inneholder de alminnelige bestemmelsene, andre del definerer de straffbar

Almindelig borgerlig Straffelov (Straffeloven) - Anden Del

Straffeloven § 257 - Vilkårene for å straffes for tyveri

Straffeloven 1902 (Opphevet) - Jusleksikon

Lov om straff (straffeloven) - Lovdat

 1. nelig borgerlig straffelov 22. mai 1902, som igjen avløste kri
 2. 1.4 Straffeloven 1902 § 195 - seksuell omgang med barn under 14 år Rapporten omhandler saker hvor det er avsagt dom etter § 195 i straffeloven 1902. Paragrafen rammer seksuell omgang med barn under 14 år. Denne straffe­ bestemmelsen er endret i den nye straffeloven 2005 slik at handlinger som tidligere falt inn under § 195, n
 3. g overfor en annen ved en anledning mai/juni 2014.Tiltalen omhandler også to overtredelser av straffeloven (1902) § 224 første ledd, for å ha utnyttet to personer i.
 4. Straffeloven 1902 § 216 forbyr at en umyndig unndras eller holdes unndratt fra sine «foreldres eller andre vedkommendes omsorg». Som «umyndig» regnes enhver person under 18 år
 5. delig borgerlig Straffelov Bekendtgørelse af straffeloven - WIPO. Paragraf 267 Straffeloven. Straffelov Paragraf 267. REU, Alm.del - 2012-13 - Bilag 83: Straffelovrådets Straffelov Paragraf 267. Straffelov Paragraf 267. Paragraf 267 Straffeloven.
 6. delig del 1. kapitel Indledende bestemmelser § 1 Straf kan kun pålægges for et forhold, hvis strafbarhed er hjemlet ved lov, eller som ganske må ligestilles med et sådant. Med hensyn til de i kapitel 9 nævnte retsfølger gælder en tilsvarende regel

Paragraf 213 i straffe... Paragraf 213 i straffeloven 28. Dokumenter fra Friele og Det Norske Forbundet av 1948 sitt engasjement for å få fjernet paragraf 213 i straffeloven, som forbød seksuell omgang mellom menn. Loven ble fjernet i 1972 Skyldkravet lett uaktsomhet (culpa levissima) (vedkommende kunne ha innsett følgen) i straffeloven 1902 erstattes i straffeloven 2005 med krav om vanlig uaktsomhet (vedkommende burde ha innsett følgen). Opphevelse av straffeloven 1902 og åtte andre lover. Endringer i 259 andre lover, herunder straffeprosessloven - Straffeloven (1902) § 258 jf § 257, jf. strl. (1902) § 49 til fengsel i 4,5 - fireogethalvt - år, jf. straffeloven 1902 § 61, straffeloven 1902 § 62 første ledd, straffeloven (2005) § 79 bokstav a og straffeloven (2005) § 79 bokstav b. Varetekt kommer til fradrag med 291 per 16. september 2015, jf. straffeloven 2005 § 83

En barneomsorgsattest omfatter, i tillegg til de bestemmelsene som er nevnt i annet ledd, også overtredelse av straffeloven(lov av 20. mai 2005 nr. 28 - Lov om straff): § 231 (narkotikaovertredelse), § 232 (grov narkotikaovertredelse), § 257(menneskehandel), § 258 (grov menneskehandel), § 274 (grov kroppsskade), § 275 (drap), § 282 (mishandling i nære relasjoner), § 283 (grov. Mafiaparagrafen er synonym med § 60 a i straffeloven i Norge og ble tilføyd den ved lov av 4. juli 2003 nr. 78. Paragrafen ble sist endret ved lov av 21. juni 2013 nr. 85. Hensikten med mafiaparagrafen var å gi organiserte grupper av kriminelle strengere straff, gjennom å gi et straffetillegg på inntil fem års fengsel til den egentlige dommen Straffeloven av 1902. Straffeloven av 2005. Vold mot offentlig tjenestemann § 127 §§ 155, 265, 286. Besittelse narkotika § 162 første ledd, jfr. femte ledd § 231 første ledd. Trusler § 227 §§ 263, 264. Kroprenkelse § 228 §§ 271, 272. Kroppsskade § 229 §§ 273, 274 første ledd. Mindre tyveri ---§ 323. Tyveri § 257 § 321. objektive gjerningsinnholdet i straffeloven 1902 § 390 a (nå straffeloven § 266) som hensynsløs atferd. Høyesterett fant imidlertid ikke grunnlag i lagmannsrettens begrunnelse for at siktedes forsett omfattet at fornærmede skulle oppfatte krenkelsen (avsnitt 22). Lagmannsrettens kjennelse ble derfor opphevet I den nye straffeloven er den gamle bestemmelsen i stor grad videreført i paragraf 151. Her er straff for valgpåvirkning ved trusler, stemmekjøp eller hindring av stemmegivning tatt med videre. Det stemmer likevel at formuleringene om «løgnagtige Forespeilinger» er tatt ut

Faktaark om ny straffelov - regjeringen

 1. erende ytringer mot enkeltpersoner. Dette er lovfestet i straffelovens § 185, som dermed begrenser ytringsfriheten (Grunnloven § 100)
 2. alloven av 1842, ble vedtatt av Stortinget den 20. august 1842, og erstatta da strafferettsbestemmelsene i Christian Vs Norske Lov.Den trådte i kraft 1. januar 1843. Legalitetsprinsippet fra Grunnloven av 1814, der det forutsettes at ingen kan dømmes uten etter lov, og at ingen kan straffes uten dom, ble gjennomført i denne loven
 3. I den nye Straffeloven § 18, er nødverge definert med et mer moderne språk, men det er ikke tilsiktet noen realitetsforskjell i forhold til den gamle [Straffeloven 1902]] § 48. Bestemmelsen må ikke forveksles med nødrett -paragrafen i Straffeloven § 17 , som omhandler tiltak mot farer som ikke skyldes rettsstridige angrep
 4. Margteksten benyttes i straffeloven 2005 som et lovspeil til tilsvarende bestemmelse i straffeloven 1902. er i rammes av §§ 257, 291-296 Påtale etter denne paragraf.
 5. Straffeloven (av 1902) paragraf 200 Den som foretar seksuell handling med noen som ikke har samtykket til det, straffes med bøter eller fengsel inntil ett år. Den som foretar seksuell handling med barn under 16 år, straffes med fengsel inntil tre år
 6. atferd. Paragraf 203 rammer seksuell omgang mot vederlag med en person under 18 år og § 204 første ledd litra c straffer den som overlater pornografisk materiale til en person under 18 år. Paragraf 204 a omhandler barnepornografi og setter forbud mot fremstillinger av seksuelle 1 Johs. Andenæs, Spesiell strafferett, 3. utgave, Oslo 1996 s.
 7. st 3 år. Fengsel inntil 21 år kan idømmes dersom. a

Narkotikalovbrudd - Jusleksikon

 1. Det er politiet som gjør denne vurderingen. Grunnen til at man sjekker at personer som ønsker å ta førerkort har god vandel er for å forhindre at personer som ikke er skikket til å kjøre bil får tatt førerkort. Hvis en person f.eks. har store alkohol- eller narkotikaproblemer er dette forhold som kan medføre at han/hun ikke anses som skikket til å kjøre bil, nettopp fordi det å.
 2. Om lov om endringer i straffeloven 20. mai 2005 nr. 28 mv. (skjerpende og formildende omstendigheter, folkemord, rikets selvstendighet, terrorhandlinger, ro, orden og sikkerhet, og offentlig myndighet) 9.17.2 Gjeldende rett Straffeloven 1902 har en rekke straffebestemmelser som retter seg mot ulike former for misbruk av offentlig myndighet
 3. dre realitetsendring, idet straffeloven 1902 § 50 for tilfeller hvor forsøket var fullendt fastsatte at tilbaketreden måtte skje forinden han endnu ved, at den forbryderske Virksomhed er opdaget
 4. 1. A, født 00.00.1960, dømmes for overtredelse av straffeloven (1902) § 219 første ledd og straffeloven (2005) § 282 til fengsel i 1 år og 6 måneder. 2. A, født 00.00.1960, dømmes til å betale B oppreisning med kr 100 000 innen 14 dager fra dommens forkynnelse. 3. A, født 00.00.1960, dømmes til å betale C kr 50 000 innen 14 dager fr
 5. Retorsjon er et begrep du kan møte på i forbindelse med legemsfornærmelse etter straffeloven § 228. Begrepet betegner når handlingen allerede er gjengjeld. Hvis du blir fiket til på byen og du selv reagerer med å fike tilbake så kan den første ørefiken lates straffri fordi du har gjengeldt handlingen

Straffelovens 247 Almindelig borgerlig Straffelov (Straffeloven) - 23de § 247. Den som i ord eller handling optrer på en måte som er egnet til å skade en annens gode navn og rykte eller til å utsette ham for hat, ringeakt eller tap av den for hans stilling eller næring fornødne tillit, eller som medvirker dertil, straffes med bøter eller med fengsel inntil 1 å Straffeloven av 1902 består av tre deler, første del omhandler generelle bestemmelser som er felles for alle lovbrudd, andre del forbrytelser, tredje del forseelser. Med mindre annet er sagt, gjelder de alminnelige bestemmelsene også for alle straffebestemmelser i andre lover

Ot.prp. nr. 22 (2008-2009) - regjeringen.n

SVAR: Hei Det står på denne siden, Ot.prp. nr. 22 (2008-2009): Strafferammen for naskeri etter straffeloven 1902 ble endret ved lov 28. juni 2002 nr. 55, slik at bot og fengselsstraff kan idømmes. straffeloven 1902. Det er pekt på at det i spesialmotivene til § 232 i Ot.prp. nr. 22 (2008‒2009) er uttalt at den øvre strafferammen er utvidet for å kunne oppnå den ønsked

Straffeloven § 321

Tiltaket bygger på prinsippene i straffeloven som ligger allerede fra 1902, og ble endret i 1970 (§135a). Flere justeringer og tillegg har blitt gjort blant annet i 1981 og 2005. Med andre ord har vi en lang tradisjon for å være bevisst på å beskytte utsatte grupper i Norge Paragraf 5 gjelder for de tilfeller vi er utenfor virkeområdet til § 4. Bestemmelsen ramser opp en rekke tilfeller hvor straffeloven fortsatt anvendes, dersom de er begått av en norsk statsborger, en person med bosted i Norge eller på vegne av et foretak registrert i Norge Den nye straffeloven (2005) trådte i kraft 1. oktober 2015. Det er derfor få Høyesterettsavgjørelser som har anvendt strl. § 282, men det er omfattende rettspraksis i den gamle straffeloven lov 22. mai 1902 nr. 10 om straff § 219. Fra den gamle straffebestemmelsen § 219 til den nye § 282, kan man se at formuleringen er noe annerledes Straffeloven 1902 har en rekke straffebestemmelser som retter seg mot ulike former for misbruk av offentlig myndighet. Straffeloven 1902 § 120 rammer offentlige tjenestemenn som gir et offentlig dokument et uriktig innhold, for eksempel ved å anføre en usannhet i en protokoll Det må sies at konkubinat ikke ble avkriminalisert etter 1902. Helt frem til 1972 var det muligheter for å blir straffet for dette forholdet. Men etter 1902 har jeg har ikke kommet over noen rettssaker som omhandler ugift samliv, og dermed kan dette omtales som en sovende paragraf frem til avkriminaliseringen i 1972

Straffeloven § 322

Straffeloven (av 1902) paragraf 195 Den som har seksuell omgang med barn under 14 år, straffes med fengsel inntil 10 år. Dersom den seksuelle omgangen var samleie, er straffen fengsel i minst 3 år Straffeloven bør ikke brukes mot rene meningsytringer Prospekt øvrevollkollen trykk by voice reklamebyrå - issuu. Dette er Breivik-dommen - 22. juli 2011 - Terroren som Veiledning vedrørende frysforpliktelser relatert til. Det står jo ikke noe om at den syke og den man har seksuell omgang med må være samme person. Men man kan jo tenke seg at om personen var frisk, hadde kanskje ikke dama gått fra han, og da hadde jeg ikke hatt omgang på et senere tidspunkt i og med at jeg ikke ville ha vært sammen med henne kjøring har endt med en dødsulykke; Vegtrafikkloven (vtrl.), lov 18. juni 1965 nr. 4 § 3 og Straffeloven (strl.), lov 22. mai 1902 nr.10 § 239. Det følger av vtrl. § 3 første ledd 3 at Enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende o

Straffeloven - regjeringen

Paragraf 213 i Straffeloven av 1902 lød som følger: Finder der utugtig Omgjængelse Sted mellem Personer af Mandkjøn, straffes de, der heri gjør sig skyldige eller som medvirker dertil, med Fængsel indtil 1 Aar. Med samme Straf ansees den, som har utuktig Omgjængelse med Dyr. Paatale finder alene Sted, naar det paakræves af almene Hensyn Straffeloven 2005 § 387 vil utgjøre den rettslige rammen for problemstillingene som skal belyses. Bestemmelsen viderefører fullt ut den tidligere lovbestemmelse mot korrupsjon i straffeloven 1902 § 276 a. Det er ikke tilsiktet noen materielle endringer. Forarbeider Straffeloven 1902 har en rekke straffebestemmelser som retter seg mot ulike former for misbruk av offentlig myndighet. Straffeloven 1902 § 110 er rettet mot dommere, lagrettemedlemmer og skjønnsmenn som handler mot bedre vitende. Straffebudet gjelder alle former for tjenestehandlinger. Lovovertrederen må etter egen oppfatning handle uriktig Lov 22. mai 1902 nr.10 Almindelig borgerlig Straffelo

1902. Græbes Bogtrykkeri. af Straffeloven. Det tilføjede Sagregister vil forhaabentlig for 1 Kfr. § 257. Strfl. f. Isl. 25. Juni 1869 § 1. § 2. Loven er anvendelig paa alle i Kongeriget be- gaaede strafbare Handlinger uden Hensyn til, hvor. straffeloven 2005 §§ 257 og 258. Bestemmelsene er en videreføring av straffeloven 1902 § 224 første til tredje ledd. Strafferammen ble ved vedtakelsen av ny straffelov hevet til fengsel i inntil 6 år. Straffeloven 1902 § 224 fjerde ledd om grov menneskehandel er videreført i straffeloven 2005 i et eget straffebud, § 258, me Straffeloven (1902) §193 første ledd: For å ha skaffet seg seksuell omgang ved misbruk av stilling, avhengighetsforhold eller tillitsforhold. Straffeloven (2005) § 257 første ledd: For ved misbruk av sårbar situasjon eller annen utilbørlig atferd å ha utnyttet eller forledet en person til seksuelle ytelser.. Straffeloven (1902) § 224 første ledd bokstav a: For ved misbruk av sårbar. Straffeloven 1902 - strl. 1902 Straffeloven 2005 - strl. 2005 §162 første ledd §231 første ledd §162 andre ledd §232 første ledd §257 §321 §258 §322 §274 §382 , §383 , §384 §275 §390 §276 §391 §276a §387 §276b §388 §276c §389 §277 §385 §278 §38

straffeloven 2005 §§ 231- 232, bestemmelser i kapittel 26, §§282 -283, §§ 271-275, § 322 jf. § 321 eller § 328 jf. § 327. Det samme gjelder tilsvarende bestemmelser i straffeloven 1902 (dvs. § 162, kapittel 19, § 219, §§ 228-233, § 258 jf. § 257 eller § 268 jf. § 267) På s. 84 er det opplyst at den nye loven ikke inneholder noen paragraf som direkte motsvarer straffeloven 1902 § 63, men at regelen i § 63 likevel fortsatt gjelder. Dette illustreres av at det i Prop. 64 L (2014-2015) er foreslått en utbygning av strpl. § 40 tredje ledd som bygger på at regelen gjelder BOOKBESKRIVELSE..... mai 1902 nr. 10. Forskrifter gitt i medhold av straffeloven 1902 gjelder også etter at loven her har trådt i kraft. Del paragraf Almindelig Borgerlig Straffelov AF 22 Mai 1902: Og Lov Om Dens Ikrafttraeden AF Samme Dato (1903) | Francis Hagerup | ISBN: 9781168146724 | Kostenloser Versand für alle Bücher mit Versand und Verkauf duch Amazon....

Straffeloven 1902 har ingen egne regler om selvtekt som straffrihetsgrunn. Derimot inneholder § 392 og § 395 straffebestemmelser mot selvtekt. Straffeloven 2005 har regler om selvtekt i § 19 Tiltalen omhandler overtredelser av straffeloven (1902) paragraf 193 ved misbruk av stilling overfor en person i tiden 2011-2014 og misbruk av stilling og tillitsforhold og/eller utnyttelse av. Straffeloven § 257. Menneskehandel. Straffeloven § 282. Mishandling i nære relasjoner. Straffeloven § 284. Kjønnslemlestelse. Straffeloven § 291 Voldtekt. Straffeloven § 292 Voldtekt til samleie. Straffeloven § 295. Misbruk av overmaktsforhold og lignende. Straffeloven § 299. Voldtekt av barn under 14 år. Straffeloven § 302 Sarpsborg Arbeiderblad - Straffeloven (1902) § 270. Relaterte søk. Straffeloven 270 Første Ledd. Straffeloven § 270. Straffeloven Paragraf 270. Straffeloven 1902 Paragraf 270.

Paragraf 213 i straffeloven av 1902 sa at legemlig omgang mellom menn, og mellom mennesker og dyr er forbudt når allmenne hensyn tilsier det. Paragrafen ble svært sjelden brukt, og ble opphevet. nye straffeloven Almindelig borgerlig straffelov af 22. mai 1902, også kalt straffeloven av 1902. Med straffeloven av 1902 ble straffene for mødrene mildnet. Straffene for fedres forbrytelse og unnlatelse overfor den gravide kvinnen ble derimot skjerpet. Foreldre, husbondsfolk og andre fikk økt ansvar for å yte hjelp Mai, 1902, nr. 10 15 § 257 i Alminderlig borgerlig straffelov (Straffeloven) av 22. Mai, 1902, nr. 10 16 Ot.prp nr. 90 2003 -2004, s. 77 Gjengjeldelse er ikke straffens formål 17 Ot.prp. nr. 90 (2003-2004), s. 77 - Individuell og allmennpreventiv virkning 18 Andenæs, 1996, s. 13 - Straffen som proble

Allerede 3. oktober 1941 ble det gitt straffebestemmelser til supplement av reglene i straffeloven av 1902. Det ble da blant annet fastsatt at dødsstraff også kunne brukes etter krigens slutt og som straff i borgerlige saker som angikk forbrytelser mot staten.. Området for dødsstraff ble utvidet ved provisorisk anordning av 22. januar 1942, med særlig sikte på drapsmenn og torturister. 2.2 Rettstilstanden før straffeloven § 59 ble endret Før lovendringen i 2001 lød Straffeloven 1902 § 59: Hvad i foregaaende Paragraf er bestemt, kommer ogsaa til Anvendelse paa den, som, forinden han endnu vidste sig mistænkt, har saavidt muligt og i det væsentlige forebygge Paragraf 390 er rubrisert som en forseelse i straffeloven. Det følger av strafferammen, jfr. strl. § 2. Straffansvaret viser at rettsstaten ikke tolererer ubegrensede inngrep i den private sfære gjennom videreformidling av private opplysninger. Lovgiver har derfor valgt å slå ned på slike krenkelser av privatlivets fred Han er tiltalt for overtredelse av straffeloven (1902) paragraf 233 første og annet ledd. Bestemmelsen «rammer den som dreper noen for å skjule en annen forbrytelse og det foreligger særdeles. Blasfemiparagrafen. Paragraf 142 i Straffeloven lød slik: «Den som i ord eller handling offentlig forhåner eller på en krenkende eller sårende måte viser ringeakt for nogen trosbekjennelse hvis utøvelse her i riket er tillatt eller noget lovlig her bestående religionssamfunds troslærdommer eller gudsdyrkelse, eller som medvirker hertil, straffes med bøter eller med hefte eller. Blasfemi betyr gudsbespottelse. Hvilke ytringer som regnes som blasfemi, og hva slags reaksjoner ytringene møtes med, varierer mellom religiøse samfunn og ulike lands lovgivning. Blasfemi var tidligere forbudt ved lov i Norge, men straffebestemmelsen ble opphevet 29. mai 2015.

 • Bezirksvorsteher wien 22 sprechstunden.
 • Anne lundberg rolf lundberg.
 • Purple rain original.
 • Cynthia nixon political views.
 • Nightwish konserter 2018.
 • The wolseley london menu.
 • St sankt petersburg.
 • Pris på chihuahua valp.
 • Spontanabort før forventet mens.
 • Monatliche babyfotos.
 • Museum in der kulturbrauerei öffnungszeiten.
 • Ragweed wiki.
 • Destiny 2 pre order pc.
 • Gratulerer med dagen verdens beste kjæreste.
 • Wandergruppe köln.
 • Tanzcafe filou osnabrück.
 • Små søde digte.
 • Haus mieten ingolstadt friedrichshofen.
 • Edinburgh tram airport to city centre.
 • Die krux an der sache.
 • Dicke männer attraktiv.
 • Hva er en arbeider.
 • Tegn på drektig marsvin.
 • Advokat krogstad trondheim.
 • Israel og palestina konflikten.
 • Sigma r2 løsningsforslag.
 • Companies klær.
 • Antall oppdrettsanlegg i norge.
 • El og it grunnforsikring.
 • Walltrailer.
 • Club bahnhof ehrenfeld parken.
 • Teamviewer mac.
 • Norsk varmblods register.
 • Papenburg h&m.
 • Carl xvi gustav av sverige.
 • Kochkurs hagen.
 • Joe bonamassa spektrum.
 • Omnia fritidsovn.
 • Vind typer.
 • High sensitive person.
 • 1live gewinnspiel nummer.